BGFlora.eu

 

Род Lathraea L.

Род 719(23). ГОРСКА МАЙКА —LATHRAEA L.¹
Sp. Pll. ed. 1 (1753) 605; Gen. PL ed. 5 (1754) 661

Семейство: Scrophulariaceae Juss.
Род: Lathraea L.
Българско име: Горска майка

Описание:

Многогодишни безхлорофилни тревисти растения, със сочно, месесто, разклонено коренище, паразитиращи по корените на дървета и храсти; раз­клоненията на корените дебели, до 10 мм в диаметър, месести, плътно пок­рити с белезникави, месести люсповидни листа и с тънки, нишковидни, проникващи в корените на гостоприемника хаустории. Стъблото изправено или приповдигащо се, дебело, месесто. Листата люсповидни, месести, по коре­нището разположени плътно на кръст в 4 реда; по стъблото последовател­ни, раздалечени. Цветовете събрани в плътен едностранен или многостра­нен грозд на върха на стъблото; цветните дръжки къси, с люсповиден прицветник в основата. Чашката докъм средата разделена на 4 (5) дяла. Венчето двуустно, малко по-дълго от чашката; горната устна цяла, долната 3-делна. Тичинките 4 (5), закрепени към тръбицата на венчето, равни или малко по-дълги от него. Прашниците влакнести, двете им половинки стеснени и заос­трени към върха. Яйчникът едногнезден, отпред с нектарник под формата на полукръгла месеста люспа или подутина. Плодът кутийка с много или няколко семена, разпукваща се на две половини.

Забележка. При хербаризиране са нужни особени грижи, тъй като растенията почерняват.

Таблица за определяне на видовете

1   Цветните дръжки 3 - 6 (10) мм дълги; съцветието едностранен класовиден грозд; чашката 8 - 12 мм дълга; венчето
14 - 17 (20) мм дълго .................................................................................... 1. Обикновена горска майка — L. squamaria L.
1* Цветните дръжки 1 - 3 мм дълги; съцветието многостранен цилиндричен класовиден грозд; чашката 5 - 9 мм дълга;
венчето 9 - 12 мм дълго .....................................................................……. 2. Родопска горска майка — L. rhodopea Dingier
¹ Разработил Д Делипавлов.

„Флора на Република България”, том X, Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, Б А Н, София, (1995)

Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник: „Флора на Република България”, том X, Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, Б А Н, София, (1995)

ВИДОВЕ:

Lathraea squamaria L. - Обикновена горска майка

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.