BG Flora.eu

Род  LATHYRUS  L.

СЕКИРЧЕ — LATHYRUS L., Sp. PI. ed. 1 (1753) 654; Gen. PI. ed. 5 (1754) 326
Многогодишни или едногодишни, често виещи се и прикрепващи се с помощта на мустачета тревисти растения. Прилистниците стреловидни или копиевидни. Листата обикновено чифтоперести, завършващи с осилче или мустаче, по-рядко редуцирани и вместо тях развити листните дръжки (филодии). Листчетата пересто или успоредно жилкувани. Цветовете единични или събрани в гроздовидни съцветия на дълги дръжки. Чашката актиноморфна до почти двуустна; зъбците най-често равни помежду си, по-рядко горните малко по-къси. Венчето жълто, розово, пурпурно, бяло или пъстро. Флагчето обратно яйцевидно или продълговато. Ладийката обикновено затъпена. Тичинките двубратствени; тичинковата тръбица на върха право отсечена. Стълбчето в горната си част влакнесто, рядко голо. Яйчникът на краче или приседнал. Семепъпките многобройни, по-рядко 2—3. Бобът сплеснат, по-рядко почти цилиндричен, удължен, разпукващ се. Семената 2 или повече на брой, обикновено кълбовидни, по-рядко слабо сплеснати или ъглести.
Насекомно опрашвани, кръстосано опрашващи се растения.

Таблица за определяне на видовете

  1. Листата прости (видоизменени прилистници или листни дръжки) .......................................................................... .2

1* Най-малко горните стъблови листа с една или повече двойки листчета ...............................................................3 2.Венчето пурпурно или пурпурновиолетово. Листчетата (видоизменени листни дръжки) линейно ланцетни .... ................................................................ 28. Тяснолистно секирче — L. nissolia L.

2*. Венчето жълто. Листчетата (видоизменени прилистници) едри, яйцевидно копиевидни ................................. .................................................................................................................................29. Копиелистно секирче — L. aphaca L.

3. Стъблата най-малко в горната си половина ясно крилати ...................................................................................... 4

3* Стъблата без крила, рядко към върха съвсем тясно,неяснокрилати .................................................................... 14
4.  Листата с две или повече двойки листчета ………................................................................…………………….. 5
4* Листата само с по една двойка листчета, рядко някои с повече двойки, но тогава цветовете единични ......... 7
5.  Листата без мустаче; листната ос завършва с осилче , . . ....................................................................................... .6
Разработил Ст. Кожухаров
„Флора на България”, том VI, БАН, София, (1976)

*************************************

Lathyrus /ˈlæθɨrəs/[1] is a genus of flowering plant species known as sweet peas and vetchlings. Lathyrus is in the legume family, Fabaceae, and contains approximately 160 species. They are native to temperate areas, with a breakdown of 52 species in Europe, 30 species in North America, 78 in Asia, 24 in tropical East Africa, and 24 in temperate South America.[2] There are annual and perennial species which may be climbing or bushy. This genus has numerous sections, including Orobus, which was once a separate genus.[3]

From Wikipedia, the free encyclopedia

Видове:

Lathyrus alpestris (W. et Kit.) Kit.ex Čelak

НАЧАЛО/BEGINNING
E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                         © K. Nanev


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.