BGFlora.eu

Род Leontodon L.

Семейство: Asteraceae (Compositae)
Род: Leontodon L.
Българско име: Жълтица


Описание:

Многогодишни, рядко едногодишни растения, с целокрайни или дълбоко изрязани листа, събрани във вид на розетка при основата на стъблото. Кошничките дребни или средно големи, разположени по върховете на разклоненията на стъблата. Листата на обвивката наредени спирално в няколко реда. Цветовете жълти или оранжеви. Плодовете тесни, с надлъжни бразди и на върха си стеснени в къса или дълга човка. Хвърчилката съставена от 1 или 2 реда четинки; в последния: случай външните четинки по-къси и грапави, а вътрешните по-дълги и перести. Хвърчилката на най-външните плодове често пъти недоразвита или липсва съвършено.

1.    Човката твърде тънка и толкова дълга, колкото и самият плод. Стъблото при основата си с множество къси, вретеновидни грудки........……..............................................................................................................................…. (5) L. fasciculatus (Biv.) Nym.
1*. Човката много по-къса от плода и малко по-тънка от него. Растения без вретеновидни грудки ...............………………. 2.
2.    Листата голи или покрити с редки, прости власинки .....................................................................................................…….3.
2*. Листата покрити с власинки, всяка от които на върха си завършва с една розетка, съставена от 2 - 5 кукички .......……. 5.
3.    Листата линейни, целокрайни или с редки ситни зъбчета; цве­товете портокаленожълти; обвивката на съцветието покрити с дълги и къдрави черни власинки .................................................................................................................. (2) L. riloensis Hayek.
3*. Листата лопатовидни, едро вълновидно назъбени до насечени; цветовете светложълти; обвивката на съцветията (особено вътрешните листчета) гола или почти гола ...............................................................................................................................……. 4.
4.  Стъблото разклонено; обвивните листчета на кошничката четинести или ресничести. Четинките на хвърчилката еднакви, перести .............................................................................................................................................................……. (1) L. autumnalis L.
4*. Стъблото неразклонено (само с 1 кошничка на върха); обвивните листчета на кошничката голи. Четинките на хвърчилката не са еднакви - вътрешните перести и по-дълги, а външните 2 - 3 пъти по-къси и грапави ………....................................………… ....................................................................................................................................................... (4) L. hispidus L. var. glabratus Koch.
5.   Розетките на върховете на четинките, покриващи листата, съставени от 2 - 3 кукички ….................………. (4) L. hispidus L.
5*.   Розетките на върховете на четинките, покриващи листата, съставени от по 4 - 5 кукичк.………… (3) L. asper (W. К.) Poir.

 

(1). L. autumnalis L. (Многогодишни растения) — Из ливадите. Разпространено в цяла България - от равнините до високопланинския пояс (1 - 3). VII - IX. (М). Фиг. 1498
(2).  L. riloensis Hayek (L croceus et L. pyrenaicus auct. Fl.
Bulg. поп Hke. пес Gouan, L. integerrimtis var. pirinensis Penzes) - Из мочурливите и торфени ливади и край езерата във високопланинския пояс. Среща се в Средна Стара пл., Рила, Пирин и Витоша (-3). VIII - X. Фиг. 1499.
(3).  L. asper (W. K.)Poir. (Apargia a. W. K.)(Многогодишни растения) — По сухите каменливи склонове. Среща се доста често в цяла България (I - 3).V - VIII. f. asper — Обвивните листчета гъсто влакнести, с перести власинки, но по тръбния ръб голи. Разпространено; f. intermedius (Vel.) (L. a. W. K. ssp. i. Vel.) — Обвивните листчета по тръбната си страна напълно голи. Често; f. setulosus (Hal.) Hayek (L. a. W. K. β s. Hal.) — Обвивните листчета на гърба си с белезникави, грапави четинки. Славянка; f. pirinicus (Stoj.. et Acht.) (L. a. W. K. var. p. Stoj. et Acht.) — Листата слабо изрязани до почти цели (при типичната форма силно вълновидно изрязани до перести). Пирин.
(4).  L. hispidus L. (L. hastilis Koch) (Многогодишни растения) — Из ливадите, край потоците и по влажните, тревистите и каменливите места. Среща се в цяла България, предимно в планинския пояс (I - 3). VI - IX. (Ф). Фиг. 1500.
var. hispidus — Стъблото, листата и обвивката влакнести. Често.
var. glabratus Koch (L. danubialis Jacq.) — Голо или почги голо растение.
(5).  L. fasciculatus (Biv.) Nym. (Apargia f. Biv.) (Многогодишни растения) — По ка­менливите места и в храсталаците. Среща се в Югоизточна България (Бургаско и Елховско), Източните Родопи и южната част на Струм­ската долина (около Петрич) и в Гоцеделчевско (1). V - VII.
Заб.: L. asperrimus (Willd.) Boiss. — Посочва се за България от Hayek.


         Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
      Общо разпространение:

Източник: „Флора на България”, Н. Стоянов, Б. Стефанов, Б. Китанов, част II, Наука и Изкуство, София, (1967)

Видове:

Leontodon autumnalis L. - Есенна жълтица

Leontodon hispidus L. - Четинестовлакнеста жълтица

Leontodon riloensis Hayek - Рилска жълтица

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.