BGFlora.eu

 

Род Linaria Mill.

Род 702(6). ЛУЛИЧКА — LINARIA MILL.¹
Mill., Gard. Diet. Abrid. ed. 4 (1754) 2

Семейство: Scrophulariaceae Juss.
Род: Linaria Mill.
Българско име: Луличка

Описание:

Едногодишни, двугодишни или многогодишни тревисти растения. Листата голи, приседнали, цели, целокрайни, с 1 - 5 успоредни или дъговидни жилки, последователни, рядко срещуположни или разположени в прешлени по 3 - 4 и повече. Цветовете единични в пазвите на прицветници, събрани на върха на стъблото или разклоненията в класовидни или гроздовидни съцветия, рядко в главица или метлица. Чашката неопадваща 5-делна; дяловете ланцетни до закръглено яйцевидни, понякога по ръба бяло ципесто хрущялни. Венчето двуустно, затворено, в основата със шпора; горната устна 2-делна; долната по-къса, 3-делна, в основата шлемовидно изпъкнала и плътно допира основата на горната. Тичинките 4, прикрепени към основата на венчето, прашниците двугнездни. Яйчникът горен. Стълбчето нишковидно или удебелено, с главесто или нееднакво 2-делно близалце, запазващо се и при плода. Плодът двугнездна яйцевидна или сферична кутийка, отваряща се със 6 или с 8 зъбчета на върха. Семената дисковидни, бъбрековидни, тристенни, сплеснато тристенни или призматични. Насекомо опрашвани растения; размножават се със семена.

Таблица за определяне на видовете

1   Венчето светлосиньо, лилаво или бяло. Едногодишни със стерилни из­дънки ........................................................... 2
1* Венчето жълто; многогодишни, по изключение едногодишни без, рядко със стерилни издънки .............................. 4
2   Венчето бяло; шпората по-дълга от венчето; семената тристенни ...... 7. Алепска луличка — L. chalepensis (L.) Mill.
2* Венчето светло синьо или лилаво; шпората по-къса, рядко почти равна на венчето; семената дисковидни, с крилат
ръб ............................................................................................................................................................................................... 3
3    Венчето светло синьо, без шпората 3 - 5 мм дълго; шпората 1 - 3 мм дълга; семената с гладък крилат ръб ............... ................................................................................................................................. 8. Полска луличка — L. arvensis (L.) Desf.
3* Венчето лилаво, често с бяла долна устна, без шпората 8 - 11 мм дълго; шпората 8 - 10 мм дълга; семената с ...........
ресничест крилат ръб ...................................................................................... 9. Лилава луличка — L. pelisseriana, (L.) Mill.
4   Едногодишно растение; венчето без шпората 3 - 4,5 (5) мм дълго ......... 10. Проста луличка — L. simplex (Willd.) DC.
4* Многогодишни растения; венчето без шпората (5) 6 - 35 мм дълго ................................................................................. 5
5   Средните стъблови листа сърцевидни, 5 - 9 мм дълги ....................... 4. Късолистна луличка — L. brachyphylla Delip.
5* Средните стъблови листа линейни, линейно ланцетни, ланцетни или яйцевидни, по-дълги от 20 мм ..................... 6
6   Венчето без шпората 25 - 35 мм дълго; дяловете на чашката 10 - 15 мм дълги ................................................................. ............................................................................................................................ 3. Едроцветна луличка — L. grandiflora Desf.
6* Венчето без шпората по-късо от 20 мм; дяловете на чашката по-къси от 8 мм ............................................................... 7
7   Съцветието плътно; стъблото обикновено неразклонено, на известно разстояние под съцветието безлистно ........... ................................................................................................................ 5. Гръцка луличка — L. peloponesiaca Boiss. et Heldr.
7* Съцветието най-малко, след цъфтежа рехаво, по изключение плътно; стъблото обикновено разклонено, облистено
до съцветието .............................................................................................................................................................................. 8
8   Венчето без шпората (10) 15 - 18 мм дълго; кутийката 2 - 3 пъти по- дълга от чашката; оста на съцветието, цветните
дръжки и чашката жлезисто влакнести, рядко голи; семената дисковидни ........................................................................... ................................................................................................................................... 6. Обикновена луличка — L. vulgaris Mill.
8* Венчето без шпората (5) 8 - 15 мм дълго; кутийката малко по-дълга, равна или малко по-къса от чашката; оста на
съцветието, цветните дръжки и чашката голи; семената е друга форма ................................................................................. 9
9   Дяловете на чашката ланцетно яйцевидни, до тясно линейно ланцетни, 2,5 - 5 мм дълги и 1 - 1,7 мм широки, в .......
основата закръглени; прицветниците ланцетни ......................................... 1. Жълтугова луличка — L. genistifolia (L.) Mill.
9* Дяловете на чашката яйцевидно ланцетни до широко яйцевидни, 5 - 6 мм дълги и 2 - 4 мм широки, в основата
сърцевидни; прицветниците яйцевидни или яйцевидно ланцетни  ....... 2. Далматинска луличка — L. dalmatica (L.) Mill.
¹ Разработили Д. Делипавлов и М. Попова.

„Флора на Република България”, том X, Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, Б А Н, София, (1995)


Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник: „Флора на Република България”, том X, Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, Б А Н, София, (1995)

ВИДОВЕ:

Linaria dalmatica (L.) Miller - Далматинска луличка

Linaria genistifolia (L.) Miller - Жълтугова луличка

Linaria vulgaris Miller - Обикиовеиа луличка

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.