BGFlora.eu

 

Род Lotus L.

Род 443 (21). ЗВЕЗДАН — LOTUS L.¹

L., Sp. PL ed. 1 (1753) 277; Gen. Pl. ed. 5 (1754) 338; Brand, Bot. Jahrb. XXV (1898) 166; W. Grant, Canad. Journ. Gen. Cytol. VII (1965) 457; Harney et W. Grant, op. c. 40; W. Grant et Sidhu, Can. Journ. Bot. XLV (1967) 639

Семейство: Leguminosae Juss. (Fabaceae)
Род: Lotus L.
Българско име: Звездан

Описание:

Едногодишни или многогодишни тревисти растения или вдървеняващи в основата полухрастчета, голи или влакнести, без бодли. Листата нечифтоперести. Листчетата 5 (4), целокрайни или назъбени, долните две сближени до основата на листната ос, наподобяващи прилистници (рядко едното от тях липсва). Прилистниците дребни, ципести, наподобяващи жлези или неразвити. Цветовете единични или събрани в главести съцветия на дръжки в пазвите на листата. Чашката тръбесто звънеста или звънеста, правилна или двуустна, зъбците по- къси, равни или по-дълги от тръбицата. Венчето жълто, червено или пурпурно, неправилно, петлистно. Тичинките 9+1, сраснали, прашниците еднакви. Яйчникът гол или влакнест. Бобът цилиндрично линеен, прав или извит, неприщъпнат или неясно прищъпнат, с напречно сечение кръгло или елиптично, многосеменен, гол или влакнест, разпуклив. Семената лещовидни, гладки, без придатък. Насекомно опрашващи се, размножаващи се със семена.
Стопанско значение. Повечето видове са ценни фуражни растения; някои развиващи се успешно по каменливи сухи терени, други по заблатени или засолени почви. Медоносни, някои имат декоративни качества.

Таблица за определяне на видовете

1   Флагчето бяло или бледожълто; нокътят 3 - 4 пъти по-дълъг от пластин­ката. Зъбците по-къси от тръбицата на чашката ................................................................................................................................................ 6. Прав звездан — L. strictus Fisch. et С. A. Meyer
1* Флагчето интензивно жълто, червеникаво до пурпурно, рядко бледожълто, но тогава зъбците до 2 пъти по-дълги от тръбицата на чашката; нокътят по-къс или равен на пластинката     ...................................................................................................................................... 2
2 Стъблото кухо. Цветовете по 6 - 12 (15) в съцветие .................................................................. 3. Блатен звездан — L. uliginosus Schkuhr. 2* Стъблото плътно. Цветовете по 2—7 в съцветие ........................................................................................................................................ 3
3   Венчето (18,0) 22,0 - 25,0 мм дълго. Бобът на върха с осил до 8,0 мм дълъг ................. 4. Егейски звездан — L. aegeus (Griseb.) Boiss.
3* Венчето (6,0) 10,0 - 12,0 (15,0) мм дълго. Бобът на върха късо заострен ................................................................................................... 4
4   Едно- или двегодишно растение. Чашковите зъбци до 1,5 пъти по-дълги ог тръбицата  ...... 5. Дребен звездан — L. angustissimus L.
4* Многогодишно растение. Чашковите зъбци по-къси, равни или едва по-дълги от тръбицата ............................................................... 5
5   Чашковите зъбци обикновено по-къси или равни на тръбицата. Листчетата на горните листа линейни до линейно ланцетни, поне (3) 4 пъти по-дълги, отколкото широки ................. ............................................................ 1. Тяснолистен звездан — L. tenuis Waldst. et Kit.
5* Чашковите зъбци равни или малко по-дълги от тръбицата. Листчетата на горните листа ланцетни до обратно яйцевидни, до 3 пъти по-дълги, откол­кото широки .......................................................................................................... 2. Обикновен звездан — L. corniculatus L.

¹ Разработил Б. Кузманов


Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник:  „Флора на НР България”, том VI, БАН, София, (1976)

ВИДОВЕ:

Lotus corniculatus L. - Обикновен звездан

Lotus tenuis Waldst. et Kit. ex Willd. - Тяснолистен звездан

 

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.