BGFlora.eu

 

Род Lysimachia L.

L., Sp. PI. ed. 1 (1753) 146; Gen. PI. ed. 5 (1753) 72

Семейство: Primulaceae Vent.
Род: Lysimachia L.
Българско име: Ленивче


Описание:

Едногодишни, двегодишни до многогодишни тревисти растения. Стъблата пълзящи или изправени, листата приседнали или на къси дръжки, събрани в прешлени по 2 - 4 (5) или последователни, целокрайни, зелени и през зимата или опадващи. Цветовете единични в пазвите на лис- тата или събрани в рехави метлици, класовидни, рехави или кълбести гроздове, връхни или от пазвите на листата. Прицветниците листопо- добни, чашката звънеста, дяловете 5 - 7, със заострени краища, сраснали до 1/3 или свободни. Венчето правилно, пет-  - седемделно; венечни- те дялове разделени до основата, жълти, виолетови, тъмновиолетови. Яйчникът горен, едногнезден. Стълбчето нишковидно, главесто. Тичин -ките сраснали в основата си около плодника или свободни, Плодната кутийка разтваряща се по шевовете. Семената многобройни, неправилно многоъгълни.
Сто п а н с к о з н а ч е н и е. Растения с декоративна стойност. В народната медицина се употребяват цветовете и листата за чай. В някои източници се посочва, че от обикновеното ленивче се добиват различни бои. Медоносни растения.

Таблица за определяне на видовете

  1. Стъблата пълзящи, листата закръглени .......... ............................................................................................................ 4 ...............................................................................................................2. Кръглолистно ленивче - L. nummularia L.

1* Стъблата изправени, листата с друга форма . . . . . . ..... . . ................................................................................. . .2
2   Съцветията връхни, класовидни  ........................................................................................................................... .3
3  Цветовете приседнали или с 1 - 2 мм дълга дръжка, венчето тъмновиолетово; тичинките по-дълги от ............

венчето ........................................................................................4. Дълготичинково ленивче  -  L. atropurpurea L.
3* Цветовете на добре развити дръжки, венчето светловиолетово, тичинките равни или по-къси от венчето .....
...........................................................................................................5. Късотичинково ленивче — L. Dubia Soland.
2* Съцветията рехави метлици, цветовете в пазвите на листата или събрани в кълбести гроздове ......................4
4  Съцветието кълбест грозд .…………………………………....………6. Европейско ленивче - L. thyrsiflora L.
4* Съцветието рехава метлица или цветовете в пазвите на листата ..........................................................................5
5 Съцветието рехава метлица, чашковите дялове по ръба червеникави...1. Обикновено ленивче - L. vulgaris L.
5* Цветовете приседнали или на дръжки в пазвите на листата, чашковите дялове зелени …… ..…………………

...........................................................................................………………3. Зеленочашково ленивче - L. punctata L.         Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.


Източник: „Флора на НР България”, том VIII, БАН, София, (1982)

Видове:

Lysimachia nummularia L. - Кръглолистно ленивче

Lysimachia punctata L. - Зеленочашково ленивче

Lysimachia vulgaris L. - Обикновено ленивче

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.