BGFlora.eu

 

Род Lythrum L.

Род 515 (4). БЛАТИЯ - LYTHRUM L.
L., Sp. Pl. ed. 1 (1753) 476; Gen. Pl. ed. 5 (1754) 205

Семейство: Lythraceae J. St. Hill.
Род: Lythrum L.
Българско име: Блатия

Описание:

Едногодишни или многогодишни тревисти растения с изправено или при­повдигнато стъбло. Листата прости, целокрайни, приседнали, последователни, срещуположни или по 3 в прешлени. Цветовете правилни, двуполови, разпо­ложени по 1 - 2 в пазвите на средните и горните листа или по 2 - 4 (поведе) в дихазии в пазвите на горните листа, а дихазиите от своя страна събрани във връхни класовидни или класовидно-метличести съдветия (при разклоня­ване на стъблото). Хипантият тръбест или тръбесто звъневиден, 3 или повече пъти по-дълъг, отколкото широк, запазващ се при плода. Чашелистчетата 4 - 6, триъгълни зъбчета, редуващи се с 4 - 6 по-тесни, обикновено ланцетно линейни, шиловидно заострени придатъка (подчашка). Венчелистчетата 4 - 6, по-дълги от чашката; тичинките 2 - 12, заловени в тръбицата на хипантия. Яйчникът горен, обикновено продълговато яйцевиден, гол, с равно, по-дълго или по-късо от него стълбче и топчесто близалце, запазващи се при плода. Кутийката цилиндрична или продълговато яйцевидна, двугнездна, многосеменна, гола, разпукваща се на върха на две половинки, всяка често с по 2 - 3 зъбчета. Семената дребни, обикновено ъгловато яйцевидни.

Таблица за определяне на видовете

1   Едногодишни растения. Цветовете разположени по 1 - 2 в пазвите на средните и горните листа; венчелистчетата
1,5 - 3 пъти по-къси от хипан­тия; тичинките 4 – 6 ............................................................................................................. 2
1* Многогодишни растения. Цветовете събрани в дихазии в пазвите на горните значително по-малки листа —
всички заедно образуват класовидни или класовидно-метличести съцветия; венчелистчетата 1,5 - 2 пъти по- дълги
от хипантия; тичинките 12 ..................................................................................................................................................... 3
2     Придатъците от чашката триъгълно ланцетни, 2 - 4 пъти по-дълги от ча­шелистчетата. Долните листа продъл-
говато елиптични или елиптично ланцетни .....………............………….. 2. Хисополистна блатия — L. hyssopifolia L.
2* Придатъците на чашката тясно триъгълни, равни на чашелистчетата. Долните листа обратно ланцетно лопато-
видни или продълговато лопатовидни ………………………… 1. Източна блатия — L. tribracteatum Salzm. ех Spreng.
3  Голи растения. Долните листа в основата стеснени, рядко закръглени. Чашелистчетата и придатъците почти
еднакво дълги ............................................................................................................... 3. Пръстена блатия — L. virgatum L.
3* Влакнести растения. Долните лrста в основата закръглени, сърцевидно врязани. Чашелистчетата 2 - 4 пъти по-къси
от придатъците …………………………………………………………………… 4. Обикновена блатия — L. salicaria L.

„Флора на Н Р България”, том VII, Изд. на Б А Н, София, (1979)

Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник:  „Флора на Н Р България”, том VII, Изд. на Б А Н, София, (1979)

ВИДОВЕ:

Lythrum salicaria L. - Обикновена блатия

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.