BGFlora.eu

 

Род Malva L.

Род 495 (5). СЛЕЗ — MALVA L.
L., Sp. Pl.. ed. 1 (l753) 687; Gen. Pl. ed. 5 (1754) 308

Семейство: Malvaceae Juss.
Род: Malva L.
Българско име: Слез

Описание:

Многогодишни, двугодишни или едногодишни тревисти растения. Стъблата изправени, възходящи или лежащи, понякога вдървенели в основата, най-често изцяло влакнести, по-рядко оголени. Прилистниците цели. Листата цели, наделени до длановидни, със жлебовидни отгоре дръжки. Цветовете многобройни; единични или по 2 до 10 (рядко 14) в пазвите на листата, предимно от основата на стъблото; във връхните части на стъблата и разклоненията понякога в сбити или неравномерни гроздовидни съцветия. Чашката двойна; външните чашелистчета 3 (нашите представители) или рядко 2, свободни; вътрешните 5, сраснали в различна степен. Венчелистчетата 5, на върха врязани до почти двуделни, рядко дребно назъбени, в основата стеснени в копринесто влакнест до гол нокът; червени, лилави, бели или розови. Тичинковата  тръбица наделена на върха в многобройни дръжки, гола или влакнеста; прашниците жълтеникави. Яйчниците многобройни, с по .една възходяща семепъпка; стълбчетата многобройни; близалцата нишковидни, странични, разположени по протежение на вътрешната повърхност на стълбчетата. Плодът сух, разпадлив, дисковиден, в средата вдлъбнат, разпадащ се на многобройни, странично сплеснати, на върха закръглени плодни дялчета; последните неразпукващи се, едногнездни, едносеменни, наредени в прост кръг около късия, коничен или сплеснат връх на цветното легло. Насекомно опрашващи се и самоопрашващи се растения; размножават се със семена.

Стопанско значение. Някои от представителите на рода поради наличието на едри цветове (М. alcea L., М. moschata L. и др.) и интересни листа (М. crispa (L.) L. и др.) се използуват широко като декоративни растения. Всички представители на рода са медоносни. В Централна и Западна Европа значителна част от представителите на рода поради наличието на високо съдържание на аскорбинова киселина и каротин в листата се консуми­рат в суров вид. От цветовете на почти всички видове се получават бои. Багрилото на М. alcea се употребява като индикатор в химията. В медицината се употребяват листата и цветовете на М. sylvestris L. и М. neglecta Wallr. като омекчително средство поради наличие на слузести вещества.

Забележка, Баграта на венчелистчетата се изменя при хербаризиране.

Таблица за определяне на видовете

1   Стъбловите листа почти до основата 3 - 7-делни ............................................................................................ 2
1* Стъбловите листа с 3 - 7 плитки или най-много до 1/3 от листната дължина наделени дялове, по-рядко цели ............................................................................................................................................................................ 3
2   Външните чашелистчета яйцевидно ланцетни, отвън звездовидно влакнести; плодните дялчета голи или само тръбната стена разпръснато влакнеста .................................................. 1. Ружовиден слез — М. alcea  L.
2* Външните чашелистчета линейно ланцетни, отвън голи; плодните дялчета обилно влакнести .......................................................................................................................... 2. Мускусен слез — М;. moschata L.
Венчелистчетата 15—30 мм дълги, от 3 до 6 пъти по-дълги от вътрешните чашелистчета. 3   Тичинковата тръбица със звездовидни власинки ................................................................... 3. Горски слез — М. sylvestris L.
3* Венчелистчетата 6 - 14 мм дълги, до 2 пъти по-дълги от вътрешните чаше­листчета. Тичинковата тръбица гола или с прости (рядко двуделни) вла­синки ...................................................................................... 4
4   Дяловете на листата вълновидно нагънати, остро назъбени .................... * Къдрав слез — М. crispa (L.) L.
4* Дяловете на листата плоски, кръгло назъбени ................................................................................................. 5
5   Външните чашелистчета продълговати или яйцевидни. Цветните дръжки при плод изправени ............................................................................................................................. 4. Южен слез — М. nitaeensis All.
5* Външните чашелистчета линейни до ланцетни. Цветните дръжки при плод хоризонтални или наведени надолу ......................................................................................................................................................................... 6
6   Венчелистчетата 2 пъти по-дълги от вътрешните чашелистчета. Тръбната стена на плодните дялчета гладка до едва набраздена ................................................................. 6. Незабележим слез — М. neglecta Wallr.
6* Венчелистчетата равни или малко по-дълги от вътрешните чашелистчета. Тръбната стена на плодните дялчета с многоъглести ямички .......................................................................... 5. Дребен слез — М. pusilla Sm.

„Флора на Н Р България”, том VII, БАН, София, (1979)

Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник:  „Флора на Н Р България”, том VII, БАН, София, (1979)

ВИДОВЕ:

Malva neglecta Wallr. BUL.html - Незабележим слез

Malva sylvestris L. BUL.html - Горски слез

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.