BGFlora.eu

 

Род Matricaria L.

Род 780 (29). ЛАЙКА - MATRICARIA L.¹
L., Sp. Pl. ed. 1 (1753) 890 [nom. cons.]; Gen. Pl. ed. 5 (1754) 380;
Greuter, Med-Checklist 2 (2008) 541

Synonims:  (syn. Anthemis L.)

Семейство: Asteraceae (Compositae)
Род: Matricaria L.
Българско име: Лайка

Описание:

Едногодишни тревисти растения. Стъблата единични, голи или прилегнало влакнести, прави или възходящи, от основата или на върха разклонени. Листата последователни, тревисти, двойно до тройно перести; делчетата линейни до нишковидни; обикновено приседнали. Кошничките изогамни или хетерогамни, конични, многоцветни, многобройни в рехави щитовид­ни връхни сложни съцветия или малобройни, поединично по върховете на клонките и стъблото. Обвивните листчета в 2 - 3 реда, почти еднакви, керемидообразно припокриващи се, по ръба ципести. Цветното легло конично, кухо, голо, без прицветни люспи. Външните 12 - 15 (20) цвята езичести, бели, рядко розови, женски или неразвити, езичето плитко назъбено; вътрешните многобройни, тръбести, жълти, двуполови, венчето на върха дълбоко 4- или 5-делно, разсеяно прилегнало жлезисто влакнесто. Прашниците линейни, в основата без придатъци. Стълбчето с линейни дялове. Плодосемките с 3 - 10 тънки светли ребра, еднакви или различни по форма, всички без хвърчилка и коронка или всички с коронка или плодосемките от езичестите цветове с коронка, а тези от тръбестите без коронка, полуцилиндрични, бледокафяви, на гърба изпъкнали, на върха късо отсечени, без смолести жлези, на корем­ната страна с 3 - 5 (10) тънки, белезникави надлъжни ребра, ослизяващи се при навлажняване. Насекомно опрашвани; размножават се със семена.

Таблица за определяне на видовете

1    Езичестите цветове развити, бели; тръбестите на върха 5-делни ………………… 1. Лайка, лайкучка - М chamomilla L.
1* Езичестите цветове неразвити; тръбестите на върха 4-делни ……………….……. Американска лайка - М discoidea DC.
¹ † Разработил Кузманов.

„Флора на Република България”, том XI, БАН, Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, София, (2013)

*     *     *     *     *

Matricaria

The genus Matricaria is in the family Compositae in the major group Angiosperms (Flowering plants).
www.theplantlist.org › browse › Compositae › Matricaria

*     *     *     *     *

Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник:  „Флора на Република България”, том XI, БАН, Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, София, (2013), www.theplantlist.org › browse › Compositae › Matricaria

ВИДОВЕ:

Matricaria chamomilla L. - Лайка, лайкучка, лечебна лайка

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.