BGFlora.eu

 

Род Melampyrum L.

Род 718 (22). ГАЙТАНИКА — MELAMPYRUM L.¹
L., Sp. Pl. ed. 1 (1753) 605; Gen. Pl. ed. 5 (1754) 264

Семейство: Scrophulariaceae Juss.
Род: Melampyrum L.
Българско име: Гайтаника

Описание:

Едногодишни тревисти полупаразитни растения, със слабо развити корени с хаустории. Стъблото изправено, често неясно четириръбесто, просто или разклонено, голо или просто влакнесто. Листата срещуположни до почти срещуположни, целокрайни или най-горните в основата с по няколко зъбци или дялове отстрани. Цветовете единични в пазвите на листовидни прицветници, образуващи връхни класовидни или гроздовидни съцветия. Чашката тръбеста или тръбесто звънчевидна, на върха с 4 често нееднакви зъбци. Венчето двуустно, с дълга към върха разширяваща се тръбица; горната устна слабо сплесната отстрани, обикновено шлемовидна, по средата отпред врязана и с извит нагоре ръб; долната 3-делна.Тичинките 4, двусилни, прикрепени към горната част на венечната тръбица; прашниците сближени, почти вертикални, двугнездни, по шевовете влакнести, в основата с къси конично заострени придатъци. Яйчникът горен, двугнезден, постепенно стеснен към върха; стълбчето дълго; близалцето главесто. Плодът яйцевидна или елиптично яйцевидна, двугнездна, заострена кутийка. Семената по 1 - 2 в гнездо с присеменник. Насекомо опрашвани растения; размножават се със семена.

Забележка.
1. Интеркаларни са листата, разположени между най-горната двойка разклонения и най-долните прицветници;
2. Видовете от род Melampyrum се характеризират с особен тип изменчивост, определена от времето на поникване на семената и до цъфтежа. В резултат на това се развиват разновидности, известни като екологични раси, или екотипове. За характеризиране на отделните екотипове е необходимо да се имат предвид следните особености: дължината и броят на междувъзлията; дължината, броят и характерът на разклоненията (стерилни или цъфтящи); броят на интеркаларните листа и наличието или отсъствието на котиледони по време на цъфтежа. По този начин за видовете са установени следните екотипове (Soó et Webb, op. с. 253):

а.         Есенен. Междувъзлията многобройни, по-къси от листата. Разклоненията многобройни» насочени встрани или дъговидно извити нагоре. Интеркаларните листа многобройни. Цъфти през лятото. Среща се из горски поляни и храсталаци.
б.         Летен. Междувъзлията удължени. Разклоненията ! - 2 двойки, къси, изправени, нецъфтящи. Интеркаларните листа липсват. Котиледоните неопадливи (запазват се по време на цъфтеж). Цъфти през лятото. Среща се из ливади и пасища.
в.         Планински. Междувъзлията многобройни, сравнително дълги. Разклоненията 1 - 2 двойки, повече или по-малко изправени, цъфтящи. Интеркаларните листа 0 - 2 двойки. Листата обикновено месести. Цъфти през лятото. Среща се из планински ливади.
г.         Плевелен. Близък до планинския. Различава се по късите междувъзлия и 1 двойка интеркаларни листа. Цъфти през лятото. Среща се из посеви.

Таблица за определяне на видовете

1   Съцветието плътен четиристенен клас; прицветниците сдиплени надлъжно, в долната част силно разширени
и по ръба ресничесто назъбени, с по 10 - 20 зъбчета отстрани; долните зъбци на чашката 2 (3) пъти по-къси от
горните ......................................................................................................... 1. Гребенеста гайтаника — М. cristatum L.
1* Съцветието не е четиристенно; прицветниците плоски, целокрайни или с по 1 - 10 зъбчета отстрани. .......... 2
2   Съцветието цилиндричен клас; прицветниците дълбоко назъбени; всички или само горните розови или
пурпурни, рядко бледозелени до почти белезникави ........................................ 2. Полска гайтаника — М. arvense L.
2* Съцветието едностранно; прицветниците целокрайни или назъбени, зелени или само горните синкави или
виолетови ............................................................................................................................................................................ 3
3   Чашката по жилките с власинки, по-дълги от 0,5 мм; горните прицветници виолетови или синкави, долните
зелени ................................................................................................................................................................................... 4
3* Чашката гола или с къси, едва забележими власинки; прицветниците зелени ....................................................... 5
4   Венчето жълто, 10 - 12 (17) мм дълго, венечната тръбица едва по-дълга от чашката. Прицветниците ланцетни .......................................................................................................... 4. Шарпланинска гайтаника — М. scardicum Wettst.
4* Венчето златистожълто, 18 - 24 мм дълго, венечната тръбица двойно по-дълга от чашката. Прицветниците
яйцевидно ланцетни до широко яйцевидни ..................................... 3. Бихариенска гайтаника — М. bihariense Kern.
5    Венчето 6 - 1 мм дълго, отворено, с извита тръбица, равна или по-дълга от чашката .............................................. ................................................................................................................................ 6. Горска гайтаника — М. sylvaticum L.
5* Венчето 10 - 18 (20) мм дълго, повече или по-малко затворено, с права тръбица, равна по дължина на чашката ................................................................................................................................. 5. Ливадна гайтаника — М. pratense L..

¹ Разработил Д. Делипавлов

„Флора на Република България”, том X, Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, Б А Н, София, (1995)


Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник:  „Флора на Република България”, том X, Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, Б А Н, София, (1995)

ВИДОВЕ:

Melampyrum arvense L. - Полска гайтаника

Melampyrum pratense L. - Ливадна гайтаника

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.