BGFlora.eu

 

Род Onobrychis Adans.

Род   ЕСПАРЗЕТА — ONOBRYCHIS ADANS.¹

Adans., Fam. II (1763) 327

Семейство: Leguminose (Fabaceae) Juss.
Род: Onobrychis Adans.
Българско име: Еспарзета

Описание:

Многогодишни или едногодишни тревисти растения, често със скъсени стъбла. Листата нечифтоперести. Листчетата 4 - 15 двойки. Цветовете в удължени или скъсени прости гроздове върху по-къси от чашката или равни до малко по-дълги от нея дръжки или по 3 - 8 в рехави класове. Чашката звънеста, с 5 много по-дълги от нея зъбци. Венчето бяло, жълто, розово или пурпурно. Крилата по-къси или по-дълги от чашката. Флагчето почти приседнало, обратно яйцевидно или обратно сърцевидно. Ладийката затъпена, триъгълна. Тичинките двубратствени, горната тичинка свободна. Яйчникът с едно семе. Бобът с 1, по-рядко с 2 - 3 семена, едногнезден, рядко двугнезден, неразпукващ се, кожест до вдървенял, обикновено с гребен и зъбци по гръбния ръб, шипове и решетковидни скулптирания по страните.
Насекомно опрашващи се, размножаващи се със семена и вегетативно. Стопанско значение. Някои видове са добри фуражни компоненти.

Таблица за определяне на видовете

1   Съцветията рехаво класовидни, цветовете 4 - 8 на брой …………………...........................................................................……………….2
1* Съцветията гъсти, класовидни гроздове или главести, с повече от 8 цвята ……...........................................................................………. 3
2   Чашката 1/3 по-къса от венчето. Бобът отстрани безшипчета ….12. Едрозъба еспарзета — О. aequidentata (Sibth. et Sm.) D'Urv.
2* Чашката равна на венчето или малко по-къса от него. Бобът отстрани повече или по-малко покрит със шипчета .............................................................................................................................................11. Шлемоплодна еспарзета — О. caput-gali (L.) Lam.
3   Стъблата силно скъсени или липсват. Съцветните дръжки много често излизат от върха на коренището. Гъсто туфести растения      .................................................................................................................................................................................................................................... 4
3* Стъблата добре развити, възходящи. Съцветните дръжки излизат като разклонения от тях. Рехаво туфести или коренищни растения .................................................................................................................................................................................................................................... 5
4  Крилцата равни на чашката или малко по-къси. Флагчето равно на ладий­ката или по-дълго, рядко малко по-късо. Прицветникът надвишава основата на чашковите зъбци или достига до върха им ........................................ .2. Пиндска еспарзета — О. pindicola Hausskn.
4* Крилцата ясно до 4 пъти по-къси от чашката. Флагчето 1 - 2мм по-късо от ладийката. Прицветникът по-къс от чашковата тръбица ............................................................................................................................................................... 5. Планинска еспарзета — О. montana DC.
5   Флагчето най-малко с 2,0 мм по-дълго от ладийката ..........................................................1. Дългостъблова еспарзета — О. gracilis Bess.
5* Флагчето едва по-късо от ладийката или равно на нея .................................................................................................................................. 6
6   Растението гъсто дълго сребристо влакнесто. Власинките по стъблото и листата по-дълги от 0,6 мм ..................................................................................................................................................................4. Дегенова еспарзета — О. degenii Dörfl.
6* Растението разпръснато влакнесто или голо. Власинките по стъблото и листата най-много 0,6 мм ....................................................... 7
7   Цветовете 10,0 - 12,0 (13,0) мм дълги ............................................................................................................................................................... 8
7* Цветовете 5,0 - 10,0 мм дълги ........................................................................................................................................................................... 9
8   Венчето бяло до бледорозово ............................................................................................ 3. Бяла еспарзета — О. alba (Waldst. et Kit.) Desv.
8* Венчето розовопурпурно ............................................................................................. .6 - 10 група. Пясъчна еспарзета — О. arenaria  grex
9   Чашковите зъбци 3 - 4 пъти по-дълги от чашковата тръбица .........................................3. Бяла еспарзета — О. alba (Waldst. et Kit.) Desv.
9* Чашковите зъбци 1,5 - 3 пъти по-дълги от чашковата тръбица ................................ 6 - 10 група. Пясъчна еспарзета — О. arenaria grex

¹ Разработил Ст. Кожухаров

         Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
      Общо разпространение:

Източник:  „Флора на НР България”, том VI, БАН, София, (1976)

ВИДОВЕ:

Onobrychis arenaria (Kit.) DC - Пясъчна еспарзета

Onobrychis lasiostachiya Boiss. - Влакнестокласа еспарзета

Onobrychis pindicola Hausskn. - Пиндска еспарзета

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.