BGFlora.eu

 

Род Ononis L.

Род 451 (29). ГРЪМОТРЪН — ONONIS L.¹

L., Sp. PI. ed. 1 (1753) 716; Gen. PI. ed. 5 (1754) 772; Sirjaev, Beich. Bot. Centralb. XLIX (1932) 381—665

Семейство: Leguminose (Fabaceae) Juss.
Род: Ononis L.
Българско име: Гръмотрън

Описание:

Дребни храсти, полухрасти, многогодишни или едногодишни тревисти растения, просто или жлезисто влакнести, рядко голи. Клонките кръгли, често страничните превърнати в бодли. Листата обикновено тройни, по-рядко прости или много рядко нечифтоперести. Листчетата назъбени. Прилистниците листовидни, едри, трайни, сраснали с листната ос. Цветовете единични или по 2 - 4 в пазвите на листата, образуващи рехави до плътни, гроздовидни или класовидни съцветия. Чашката правилна, звънеста или тръбеста; зъбците обикновено няколко пъти по-дълги от тръбицата. Венчето жълто, розово или пурпурно, рядко бяло, неправилно, петлистно. Тичинките 10 или рядко 9+1, прашниците алтернативни, прикрепени в средата и в основата. Яйчникът обикновено жлезисто влакнест. Бобът продълговат, ромбичен, яйцевиден или яйцевидно ромбичен, с елиптично напречно сечение, с 1 до много семена, обикновено жлезисто влакнест, разпуклив. Семената лещовидно бъбрековидни, гладки или дребно зърнести, без придатък. Насекомно опрашващи се, размножаващи се със семена и по-рядко със стъблови издънки.
Стопанско значение. В корените на някои видове се съдържат глюкозиди, смоли, дъбилни вещества, скорбяла и се използуват в народната, ветеринарната и по-рядко в официалната медицина. Медоносни. Пасат се от добитъка преди плодоношение. Някои могат да се използуват и като декоративни.

Таблица за определяне на видовете

1   Цветовете розови, възпурпурни или бели …………………………………….........................................................................…………….. 2
1* Цветовете жълти ……………………………………………………………….........................................................................……………... 3
2   Едногодишни растения. Цветните дръжки до 10,0 мм дълги. Бобът с 4 - 16 семена ……….. ..… 2. Южен гръмотрън — О. reclinata L.
2* Многогодишни растения. Цветните дръжки 2,0 - 4,0 мм дълги. Бобът с 1 семе (по-рядко с 2 - 3 семена) ... (4 - 6) група — О. spinosa
3  Цветовете единични или по два, разположени по дължината на стъблото. Венчето по-дълго от чашката. Бобът до два пъти по-дълъг от чашката ……………………………….. …......……………………………………………… 1. Жлезист гръмотрън — О. adenotricha Boiss.
3* Цветовете образуващи връхни рехави класове. Венчето по-късо или равно на чашката. Бобът по-къс от чашката ................................. ………………………….....................................................................................................................……… 3. Дребен гръмотрън — О. pusilla L.
¹ Разработил Б. Кузманов

Разпространение в България:(Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник:  „Флора на НР България”, том VI, БАН, София, (1976)

ВИДОВЕ:

Ononis arvensis L. - Обикновен гръмотрън

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.