BGFlora.eu

 

BGORHIDEI-KN

Fam.  ORCHIDACEAE

Род Ophrys L.

L. Gen. PI. ed. 1 (1737) 272.

Семейство: Orchidaceae Lindl.
Род: Ophrys L.
Българско име: Пчелица, Пчела и гълъб, Бръмбарче, Чиличец

Описание:

Род 191(2). ПЧЕЛИЦА, ПЧЕЛА И ГЪЛЪБ, БРЪМБАРЧЕ, ЧИЛИЧЕЦ — OPHRYS L.

L. Gen. PI. ed. 1 (1737) 272.

Цветовете събрани в гроздовидно съцветие. Околоцветните листчета 5, нееднакво устроени. Трите външни длъгнести или овални, тъпи, двете въ­трешни по-малки, често космати. Устната цяла или триделна, често изпък­нала и гърбава, гола или кадифено влакнеста, с различна рисунка, при ос­новата си с шпора, а на върха си често с жълтеникав или зеленикав и обикновено завит назад придатък. Гиностемият къс, често с човчица, на­подобяваща птича глава. Тичинка една. Полиниите разположени в джобчета. Растението с 2 овални или кълбести грудки.

Таблица за определяне на видовете

1 Устната триделна, отгоре при основата си с 2 тънки тъмнопурпурни рог­чета, до 1 см дълги. На върха на устната се намира малък жълтеникав или зеленикав завит назад црндатък. Околоцветните листа обикновено розови, вътрешните кадифени ............................. .............................................................................................................................. 1. Двурога пчелица — О. cornuta Stev.
1* Устната цяла, отгоре при основата си с 2 закръглени тъмновиолетови подутини и на върха си без придатък. Околоцветните листчета зелени­кави, голи .................................................................................................. 2. Паяковидна пчелица — О. mаmmosa Desf.
"Флора на НР България", том II, БАН, София, (1964),

*   *   *

176. (2). Ophrys L. — Бръмбарче/пчела и гълъб

Всичките листчета на околоцветника разперени; 2-те горни вът­решни листчета по-дребни от другите. Устната без шпора, цяла или трйделна, с по-едър среден дял; прашниковите купчинки с дръжки, скрити в 2 отделни джобчета. Яйчникът слабо извит. Растения с 2 подземни грудки. Цветовете малко на брой, събрани в гроздовидно съцветие.
1. Устната триделна и на горната си повърхност отстрани с 2,  до 1 см дълги, тънки рогчета; страничните перигонни листчета розови, вътрешните кадифени …………………………….... ……………….............................................……. (2) О. cornuta Stev.
1*. Устната почти цяла; върху горната си повърхност отстрани с къси израстъци или без израстъци; страничните перигонни листчета зелени, голи ………………………..…………… ………………….......................................………. (1)O. aranifera Huds.

(1). О. aranifera Huds. (О. sphegodes Mill.) (Многогодишни растения) — По сухи­те тревисти и храсталачни места; най-често върху варовик (1). IV - V.
ssp. aranifera — Устната кафява или червеникавокафява ; без израстъци или с дребни израстъци. Ловешко, Карловско, Калоферско, Сливенско.
ssp. atrata (Lindl.) Hay. (O. α. Lindl.) — Устната черновиолетова, c два добре развити къси израстъка. Североизточна България (Разградско, Варненско, Шумен­ско), Средна Стара пл. (Севлиевско), Средни Родопи (Асеновградско, Бачково), Пирин.
Среща се и преход между двата подвида — О. todaroana Macch. Асеновградско.
(2). О. cornuta Stev. (О. bicornis Sadl.) (Многогодишни растения) — Из храстала­ците и в поляните. По-често по варовит терен. Цяла Стара планина, Родопи (1). V - VI. Фиг. 318.
„Флора на България”, Н. Стоянов, Б. Стефанов, Б. Китанов, Наука и Изкуство, София, (1966)

Бележка: Според различни източници в България, род Ophrys L. е представен с два до пет вида. Виж също www. B8 b. O. oestrifera group – Ophrys,

*   *   *

Род Ophrys е голяма група орхидеи от семейство Орхидеи, субтриб Орхидине, която е широко разпространена в Европа, Северна Африка, Канарските острови и Средният Изток, както и далеч на изток до Туркменистан[2][3] .
Тези растения са забележими с това, че се възпроизвеждат успешно с псевдо копулация, т. е. техните цветове мимикрират женски насекоми до такава степен, че влюбените мъжки насекоми са привлечени към цветовете, кацат върху тях и така се извършва опрашването. Има множество естествени хибриди.
Те са по-нататък "пчелни орхидеи", дължащи това име на приликата на цветовете им с косматите тела на пчели и други насекоми. Тяхното научно наименование Ophrys е гръцката дума за "вежди", позовавайки се на космати краищата на устните на няколко вида. [4]
Ophrys е споменат за първи път в книгата "Естествена история" Плиний Стари (23-79 н.е.).
From Wikipedia, the free encyclopedia

Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник: "Флора на НР България", том II, БАН, София, (1964), „Флора на България”, Н. Стоянов, Б. Стефанов, Б. Китанов, Наука и Изкуство, София, (1966), Wikipedia, the free encyclopedia

ВИДОВЕ:

Ophrys oestrifera M.-Bieb. - x x x

Ophrys scolopax Cav. - x x x

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


© 2012. Всички права запазени.