BGFlora.eu

 

BGORHIDEI-KN

Fam.  ORCHIDACEAE

Род Orchis L.

Род 192 (3). САЛЕП — ORCHIS L.

L. Gen. PI. ed. 1 (1737) 270; Gen. PI. ed. 5 (1754) 405.

Семейство: Orchidaceae Lindl.
Род: Orchis L.
Българско име: Салеп

Описание:

Съцветието клас или грозд. Околоцветните листчета разперени или съ­брани в шлем, еднакво големи или вътрешните по-къси. Устната при осно­вата си със шпора, цяла или триделна, гола или с космици, разположени по рисунката. Гиностемият тъп. Тичинка една. Джобчетата на полиниите при основата си съединени с обща торбичка. Две подземни грудки.
Стопанскозначение. Подземните грудки на всички представители могат да се използуват за приготвяне на салепово питие, а също и в медицината. Средно те съдържат в състава на сухото вещество скорбяла 30%, белтък 5 - 6%, басорин (слузесто вещество, съдържащо арабин и декстрин) 40 - 50%. Салеповите грудки се използуват и за приготвяне на лепило. Някои видове съдържат гликозид, който при хидролизиране образува кумарин, поради което такива растения при изсушаване излъчват аромат на кумарин.

Таблица за определяне на видовете

1    Всички околоцветни листчета събрани в шлем ...................................................................................................................................... 2
1* Двете външни околоцветни листчета разперени или завити назад. Трите вътрешни събрани наедно ............................................. 7
2  Устната цяла, отпред къдраво назъбена, по-дълга от другите листчета. Цветовете пурпурни ....................................................................................................................................................1. Пеперудовиден салеп — О. papilionacea L.
2* Устната триделна ......................................................................................................................................................................................... 3
3   Шпората хоризонтална или насочена нагоре, цилиндрична или слабо бухалковидна  ............... 2. Обикновен салеп — О. morio L.
3* Шпората насочена надолу ........................................................................................................................................................................... 4
4  Средният дял на устната цял, понякога на върха си с късо остро връхче ..............................................................................................   5
4* Средният дял на устната отпред силно разширен и дълбоко врязан. В дъното на изреза често се намира остро израстъче ............ 6
5  Околоцветните листчета на върха си с нишковидно продължение. Съцветието гъсто, кълбесто или овално ....................................................................................................................................................................... 5. Кълбест салеп — О. globosa L.
5* Околоцветните листчета на върха си заострени, но без нишковидно продължение. Съцветието удължено ........................................................................................................................................................... 3. Дървеницов салеп — О. coriophora L.
6  Околоцветните листчета продължени в тънко остро връхче. Шпората малко по-дълга от половината дължина на яйчника. Цветовете бледо­розови, лилави или бели ........................... ..................................................... 6. Тризъбест салеп — О. tridentata Scop.
6* Околоцветните листчета на върха си заострени, но без ocтpo връхче. Шпората 3 - 4 пъти по-къса от яйчника. Цветовете белезникави, с пурпурни точки на устната ................................ .......................................................... 4. Опърлен салеп — О. ustulata L.
7(1*)  Прицветниците дребни, 3 - 8 пъти по-къси от яйчника, често почти люсповидни ..................................................................... 8
7* Прицветниците не повече от два пъти по-къси от яйчника или не по- къси ....................................................................................10
8  Средният дял на устната разделен на две тясно линейни делчета, често с малко линейно осилче между тях ...................................................................................................................................................................... 7. Маймунски салеп — О simia L.
8* Средният дял на устната разделен на две закръглени, четвъртити или длъгнести, но никога не и линейни делчета, с късо осилче или зъбче помежду им .................................................................................................................................................................................... 9
9  Делчетата на средния устен дял тясно длъгнести, по-дълги, отколкото широки, на върха си гладко закръглени, разделени под прав или тъп ъгъл. Листчетата на шлема бледорозови, отвън по-светли ................................... 8. Шлемовиден салеп — О. militaris L.
9* Делчетата на средния устен дял закръглени или четвъртити обикновено толкова дълги или малко по-къси, отколкото широки, отпред закръглени или стеснени, назъбени, разделени под остър ъгъл. Листчетата на шлема тъмнопурпурни, по-тъмни от устната .
............................................................................................................................................................ 9. Пурпурен салеп — О. purpurea Huds.
10   Шпората хоризонтална или дъговидно извита нагоре ........................................................................................................................ 11
10* Шпората насочена надолу, дебело цилиндрична или конична .......................................................................................................... 15
11  Прицветниците с по 1—3 прости жилки ............................................................................................................................................... 12
11* Долните прицветници със мрежа от жилки. Всичките с по 3 - 7 жилки .......................................................................................... 14
12 Шпората цилиндрично бухалковидна, обикновено по-дълга от яйчника и от околоцветника. Цветовете обикновено жълти ..... ......................................................................................................................................................12. Провански салеп — О. provincialis Balb.
12* Шпората цилиндрична, винаги по-къса от яйчника и приблизително дълга колкото околоцветника .......................................... 13
13  Средният дял на устната цял или неясно двуделен. Шпората почти равна по дължина на яйчника. Цветовете бледожълти ........................................................................................................................................................................ 11. Бледен салеп — О. pallens L.
13* Средният дял на устната неясно двуделен, Цветовете червери или по изключение бели  .. ...... 10. Мъжки салеп — О. mascula L.
14  Шпората по-къса от яйчника. Съцветието длъгнесто. Грудките кълбести или овални. Цветовете пурпурни ................................ ........................................................................................................................................... 13. Рядкоцветен, блатен салеп — О. laxiflora Lam.
14* Шпората по-дълга от яйчника. Съцветието късо цилиндрично. Грудките длъгнести или цилиндрични, на върха си източени и често 2 - 3-делни ................................................ ....................................................................................14. Римски салеп — О. romana Seb.
15  Грудките цели, овални или кълбести. Устната едноцветна, без рисунка или със слаби тъмни точки ............................................................................................................................................................. 15. Шпицелов салеп — О spitzelii Saut.
15* Грудките, дланевидно, разделени, рядко цели и цилиндрични. Устната с ясна рисунка от точки и криви линии ..................... 16
16  Растение с 4 - 6 листа, постепенно стесняващи се от основата си към върха, всички изправени и заострени .......................................................................................................................................................... 16. Месночервен салеп — О. incarnata L.
16* Листата ланцетни или овални, най-широки по средата си ................................................................................................................. 17
17 Грудките длъгнести или цилиндрични, на върха си с 2 - 4 къси дяла или цели и източени. Цветовете жълти или медночервени. Шпората дълга колкото яйчника или по-дълга ....................................................................................... 17. Бъзов салеп — О. sambucina L
17* Грудките сплескани и дълбоко 3 - 5-делни. Шпората около 2 пъти по- къса от яйчника ...............................................................  18
18  Листата 4 - 6, постепенно намаляващи от основата на стъблото към върха и обикновено стигащи до съцветието. Прицветниците обикновено по-дълги от долните цветове. Стъблото кухо ....................... 18. Сърцевиден салеп — О. cordigera Fries
18* Листата 5 - 9 (обикновено 7), от които долните 2 - 4 длъгнесто овални или ланцетни, изведнъж преминават в стъблови — тясно ланцетни, а най-горните, представляващи прицветници, са отдалечени от съцветието. Стъблото плътно ............................................ .........................................................................................................................19. Петнист салеп — О maculata L
"Флора на НР България", том II, БАН, София, (1964),

*   *   *

Забележка:
След съставянето и публикуването на втория том на „Флората” на БАН, част от видовете на род Orchis L. са отделени в нов род Dactylorhiza Necker ex Nevski, (1937). Основен родов белег е длановидната грудка, който дава името на рода – Дланокоренник. Този род е представен в България с осем вида, според авторите на FLORA BULGARICA:
- Dactylorhiza baumaniana
- Dactylorhiza cordigera (Fries.) Soó
- Dactylorhiza incarnata (L.) Soó
- Dactylorhiza kalopsii
- Dactylorhiza pindica
- Dactylorhiza romana (Sib. et Mauri) Soó
- Dactylorhiza saccifera (Brongn.) Soó
- Dactylorhiza sambucina (L.) Soó

Виж също така Род Dactylorhiza Necker ex Nevski, (1937) в този сайт.

*   *   *

Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник:  "Флора на НР България", том II, БАН, София, (1964),

ВИДОВЕ:

Orchis coriophora L. - Дървеницов салеп - Orchis_coriophora_Pryce Buckle

Orchis elegans Heuff. - Изящен салеп

Orchis laxiflora Lam. - Рядкоцветен, блатен салеп

Orchis mascula (L.) L. - Мъжки салеп

Orchis_militaris_L._Pryce_Buckle - Шлемовиден салеп

Orchis morio L. - Обикновен салеп - Orchis_morio_L._Pryce_Buckle

Orchis morio ssp. picta (Lois.) Asch. et Gr. (O. p. Lois) -

Orchis pallens L. - Бледен салеп

Orchis papilionacea L. - Пеперудовиден салеп

Orchis purpurea Huds. - Пурпурен салеп - Orchis_purpurea_Huds_Pryce_Buckle

Orchis simia Lam. - Маймунски салеп

Orchis_tridentata_Scop._Pryce_Buckle - Тризъбест салеп

Orchis ustulata L. - Опърлен салеп, изгорка - Orchis_ustulata_L._Pryce_Buckle

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


© 2012. Всички права запазени.