BGFlora.eu

 

Род Origanum L.

Род 667 (6). РИГАН — ORIGANUM L.¹

L., Sp. Pl., ed. 1 (1753) 588; Gen. Pl., ed. 5 (1754) 256.

Семейство: Labiatae Juss. (Lamiaceae)
Род: Origanum L.
Българско име: Риган

Описание:

Ниски храстчета, многогодишни или едногодишни тревисти растения. Стъблата възходящи или изправени, влакнести или голи, понякога възпурпурно обагрени. Листата прости, целокрайни или назъбени, почти кръгли, сърцевидни, елиптични, широко яйцевидни до яйцевидно ланцетни, приседнали или на къси дръжки. Цветовете дву или еднополови в прешлени по 2 или по няколко в пазвите на повече или по-малко припокриващи се различни от листата, пурпурни или зелени присъцветници, събрани в странични или връхни класчета, образуващи метличести или щитовидни сложни съцветия. Чашката с 13 жилки, камбанковидна или широко конична, правилна или слабо двуустна, с 5 равни зъбчета или цяла, на върха косо отсечена, по-рядко едноустна, дълбоко едностранно врязана, при отвора с пръстенче от власинки. Венчето двуустно, с права тръбица; горната устна цяла или врязана, долната 3-делна с почти еднакви дялове. Тичинките 4, скрити или излизащи малко над горната устна; прашниковите гнезда раздалечени, свързани със широк конектив. Стълбчето с еднакво дълги близалца. Орехчетата яйцевидни, голи, с гладка повърхност. Насекомо опрашвани растения; размножават се със семена и вегетативно.

Таблица за определяне на видовете

1 Чашката правилна, с 5 равни помежду си зъбчета ……..................................................................……………… Риган — О. vulgare L.
1* Чашката едноустна, дълбоко едностранно врязана ……..................................................................…… * Майорана — O. majorana L.

¹ Разработил М. А н ч е в.

„Флора на Н Р България”, том IX, БАН, София, (1989)


Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник:  „Флора на Н Р България”, том IX, БАН, София, (1989)

ВИДОВЕ:

Origanum vulgare L. - Риган

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.