BGFlora.eu

 

Род Orobanche L.

Род 724 (1). ВОЛОВОДЕЦ, СИНЯ КИТКА — OROBANCHE L. ¹
L., Sp. Pl. ed. 1 (1753) 633; Gen. Pl. ed. 5 (1754) 281 p. p.

Семейство: Orobanchaceae Vent.
Род: Orobanche L.
Българско име: Воловодец, Синя китка

Описание:

Стъблото повече или по-малко дебело, често луковично удебелено в основата, покрито с люсповидни листа. Листата последователни, обикновено кафяви или тъмно кафяви. Цветовете приседнали или на къси дръжки, събрани на върха на стъблото и разклоненията в клас, или повече или по- малко плътен грозд. Всеки цвят с по 1 прицветник, а понякога и с 2 прицветничета отстрани на чашката. Чашката срасналолистна, при едни видове звънчевидна, в горната част изрязана, с 4 - 5 зъбчета, при други разсечена до основата или почти до основата на 2 цели или двузъбести дяла. Венчето 1 - 4 см дълго, тръбесто, звънчевидно или фуниевидно, двуустно, към устните повече или по-малко разширено. Горната устна двуделна или цяла, долната 3-делна, с 2 гънки между дяловете. Тичинките скрити във венчето, заловени към основата или в долната му половина. Кутийката елиптична или елипсовидна. Семената яйцевидни, сферични или елиптични.

Забележка. При събиране на материали е необходимо растенията да се изваждат внимателно от почвата заедно с растението гостоприемник. Освен това на етикета трябва да се означи още баграта на венчето в пълен цъфтеж, баграта на стъблото, листата и прицветниците, характерът на овласяването и др.

Таблица за определяне на видовете

1   Цветовете с прицветници; срасналата чашка с по 2 прицветничета отстрани; стъблото просто или разклонено ....... 2
1* Цветовете само с прицветник, без прицветничета; чашката разсечена до основата или почти до основата на 2 цели
или двузъбести дяла; стъблото просто ....................................................................................................................................... 8
2   Венчето 2 - 3,5 (4) см дълго, синкаво лилаво или виолетово, към основата по-светло; прашниците в основата и по
шевовете на двете половинки гъсто влакнести ........................................................................................................................ 3
2* Венчето 1 - 2,5 (3,5) см дълго, различно обагрено; прашниците голи или само в основата с власинки ....................... 4
3   Стъблото просто или разклонено. Съцветието рехаво и обикновено по-дълго от останалата част на стъблото.
Чашката (0,8) 1 - 1,5 (2) см дълга, кафява, със слабо изразени жилки, по-дълга от прицветника. Листата яйцевидни или
ланцетно яйцевидни ....................................................................................... 4. Египетски воловодец — О. aegyptiaca Pers.
3* Стъблото просто. Съцветието плътно, обикновено по-късо от останалата част на стъблото. Чашката 1 - 1,8 (2) см
дълга, с ясно изразени жилки, малко по-къса или равна на прицветника. Листата ланцетни ............................................. ................................................................................................................................ 6. Пясъчен воловодец — О. arenaria Borkh.
4   Стъблото просто. Чашката с 5 зъбчета, задното често слабо развито, в сухо състояние, както и венчето, с добре
забележими жилки ................. ........................................................................... 7. Пурпурен воловодец — О. purpurea Jacq.
4* Стъблото разклонено, рядко просто, чашката с 4 зъбчета ................................................................................................. 5
5   Венчето с тъпи, закръглени или елиптични дялове. Близалцето виолетово, бледосиньо или белезникаво .............. 6
5* Венчето със заострени, яйцевидни или елиптични дялове. Близалцето бяло ............................................................... 7
6   Венчето (1,5) 1,8 - 2,2 (2,4) см дълго. Тичинките заловени на 5 - 6 мм от основата му. Зъбците на чашката дълги
колкото тръбицата й ............. ............................................................................. 3. Мутелов воловодец — О. mutelii Schultz
6* Венчето 1 - 1,3 (1,5) см дълго. Тичинките заловени на 2 - 3 мм от основата му. Зъбците на чашката по-къси от
тръбицата й  ........................... ........................................ 1. Разклонен воловодец, обикновена синя китка — О. ramosa L.
7    Зъбците на чашката по-дълги от тръбицата й. Венчето 1,5 - 1,9 см дълго. Тичинките заловени на 6 - 7 мм от
основата му ...................................................................................... 5. Остроделен воловодец — О. oxyloba (Reut.) G. Beck
7* Зъбците на чашката по-къси, рядко почти равни на тръбицата й. Венчето 1,1 - 1,5 (1,7) см дълго. Тичинките
заловени на 3 - 5 мм от осно.............................................................. 2. Нисък воловодец — О. nana (Reut.) Noe ех G. Beck
8   Венчето 1,2 - 1,8 (2) см дълго, тръбесто, в горната половина синьо виолетово или жълтеникаво, в долната
белезникаво и издуто, над основата на тичинките стеснено и към устните отново повече или по-малко разширено.
Тичинките заловени малко под средата на венечната тръбица ................................................................................................ ………......................................................…… 8. Слънчогледов воловодец, слънчогледова синя китка — О. cumana Wallr.
8* Венчето 1,8 - 3,2 см дълго, широко тръбесто или звънчевидно, слабо издуто или неиздуто в долната част и нестеснено
в средата; тичинките заловени в долната третина или към основата на венечната тръбица ............................………… 9
9   Венчето 1 - 2 см дълго, покрито отвън по горната устна с дълги, прости, къдрави власинки ………………………
.....................................................................................................…………… 14. Мъхнат воловодец — О. pubescens D'Urv.
9* Венчето обикновено по-дълго от 2 см, непокрито отвън по горната устна с дълги прости, къдрави власинки .…. 10
10 Надлъжната гръбна линия на венчето, гледана отстрани, равномерно дъговидно извита .......................…………. 11
10* Надлъжната гръбна линия на венчето в основата и към устните повече или по-малко извита, а по средата права
или слабо вдлъбната ……………...............................................................................................…………………………… 14
11   Венчето 1,5 - 2,5 см дълго, звънчевидно, към основата жълто с пурпурно червени жилки, към устните червено,
отвътре тъмно червено и лъскаво. Тичинките заловени на 0,5 - 2 мм от основата на венчето, в долната 1/3 - 1/4
покрити с прости власинки, а нагоре голи или с малко жлезисти власинки под прашниците ……………........………...  ……………………………................................................……………...………… 24. Строен воловодец — О. gracilis Sm.
11* Венчето тръбесто, широко тръбесто или звънчевидно, различно обагрено и не е лъскаво отвътре; тичинките
заловени 2 - 6 мм от основата на венчето, в долната 1/2 с прости, а нагоре със жлезисти власинки .......................... 12
12   Стълбчето голо или с разпръснати жлезисти власинки, венчето (0,8) 1 - 1,5 (1,8) см дълго, бледо жълто до
почти бяло, към устните синкаво или виолетово; горната венечна устна 2-делна ..........................................................       ..................................................................................................................... 15 — 18. Група малък воловодецО. minor
12* Стълбчето жлезисто влакнесто, венчето 1,2 - 2,5 см дълго, бледо жълто или светло кафяво, към устните с
розов оттенък или кафяво виолетови жилки; горната венечна устна цяла или плитко 2-делна .................................. 13
13   Стъблото и оста на съцветието покрити само с къси жлезисти власинки (до 0,3 мм дълги); зъбците на чашката
с 3 неясни жилки; дяловете на долната устна без реснички по-ръба ................. 22. Висок воловодец — О. еlatior Sutt.
13* Стъблото в горната част и оста на съцветието покрити с по-дълги власинки (от 3 до 6 мм дълги), а често и с
прости и слабо жлезисти власинки; зъбците на чашката с 1 жилка; дяловете на долната устна жлезисто ресничести
по ръба ........................................................................................................... 23. Елзаски воловодец — О. alsatica Kirschl.
14   Дяловете на чашката 2 и повече пъти по-къси от венечната тръбица, свободни или сраснали отпред, в
основата широки, на върха цели или двузъбести; зъбците триъгълни или тясно триъгълни    ................................... 15
14* Дяловете на чашката почти равни, рядко до 2 пъти по-къси от венечната тръбица, свободни, в основата
сравнително тесни, на върха цели или двузъбести; зъбците дълги и тесни, почти шиловидни ................................. 17
15   Близалцето жълто; венчето жълто, към устните червено кафяво с виолетови жилки .............................................. .................................................................................................................................. 21. Жълт воловодец — О. lutea Baumg.
15* Близалцето пурпурно червено, рядко розово или кафяво ........................................................................................ 16
16  Венчето 1,8 - 3,2 (3,5) см дълго, най-често червено кафяво. Дяловете на чашката обикновено цели; тичинките
заловени на 1 - 3 (4) мм от основата на венчето .........................19. Карамфилов воловодец — О. caryophyllacea Sm.
16* Венчето 1,8 - 2,2 см дълго, най-често кафяво лилаво; дяловете на чашката 2-делни; тичинките заловени на
3 - 5 мм от основата на венчето ……..………………………………. 20. Подъбичев воловодец — О. teucrii Holandre
17   Поне горната устна на венчето покрита предимно с обагрени, най-често червени или виолетови жлезисти
власинки (в сухо състояние с тъмни точки, предимно в основата на власинките); горната част на стъблото, оста
на съцветието и прицветниците късо жлезисто влакнести ...…………...…………………………………………… 18
17* Венчето покрито с безцветни или бледожълти власинки; горната част на стъблото, оста на съцветието и
прицветниците покрити с къси жлезисти, а често и с по-дълги прости власинки ....................................………… 21
18   Близалцето жълто или оранжево, понякога с червен пръстен в основата …...........................................……… 19
18* Близалцето пурпурно, червено или червено кафяво .............................................................................................. 20
19  Стъблото 15 - 50 см високо; средният дял на долната венечна устна по-широк от страничните; дръжките на
тичинките заловени на 2 - 2,5 мм от основата на венчето ………… 12. Панчичев воловодец — О. Pancicii G. Beck
19* Стъблото до 15 см високо; средният и страничните дялове на долната венечна устна почти еднакви;
дръжките на тичинките заловени на 3 - 4 мм от основата на венчето ............................................................................ .....................................................................................…………… 13. Сръбски воловодец — O. serbica G. Beck et Panč.
20   Долната устна на венчето жлезисто влакнеста по ръба. Венчето червено, белезникаво или жълто бяло,
към устните червено или виолетово. Дяловете на чашката в сухо състояние светло кафяви, с ясни жилки …………
................................................................................................................................…… 9. Бял воловодец — О. alba Steph.
20* Долната устна на венчето без или със единични жлезисти власинки по ръба; венчето 1,5 - 2,3 см дълго,
към устните тъмно червено; дяловете на чашката в сухо състояние тъмно кафяви или възчерни, с неясни жилки ………….....................................…………………………………...……. 11. Мрежест воловодец — О. reticulata Wallr.
21   Венчето (1,5) 2 - 3 см дълго, с доста големи дялове на двете устни, светло жълто или бяло, често с лилави
жилки към устните. Чашката 1 -  2 см дълга; дръжките на тичинките покрити в долната 1/3 с прости, а нагоре
— с разпръснати жлезисти власинки ...…………………………………. 10. Назъбен воловодец — О. crenata Forsk.
21* Венчето 1 - 2,3 см дълго, с по-малки дялове на двете устни, бяло или жълто бяло, често с виолетови или
червеникави жилки; чашката 8 - 15 мм дълга; дръжките на тичинките покрити до средата с прости власинки,
а нагоре голи .......................................................................................... 15 — 18. Група малък воловодец — О. minor
¹ Разработил Д. Делипавлов.

„Флора на Република България”, том Х, Академично издателство „Проф. Марин Дринов” БАН, София, (1995)

Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник:  „Флора на Република България”, том Х, Академично издателство „Проф. Марин Дринов” БАН, София, (1995)

ВИДОВЕ:

Orobanche gracilis Sm. - Строен воловодец

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.