BGFlora.eu

 

Род Prunella L.

Род 690 (29). ПРИШНИЦА — PRUNELLA L.¹

L., Sp. PL, ed. 1 (1753) 600; Gen. PI., ed. 5 (1754) 261.

Семейство: Labiatae (Lamiaceae) Juss.
Род: Prunella L.
Българско име: Пришница

Описание:

Многогодишни тревисти растения. Стъблена изправени, полегнали или приповдигащи се. Листата цели, пересто нарязани или разделени с дръжки. Присъцветните листа различни от стъблените. Цветовете най-често по 4 - 6 в лъжливи прешлени, формиращи яйцевидни или удължено класовидни съцветия. Прицветниците малки или липсващи. Чашката цилиндрично звънчевидна с 10 жилки, двуустна, повече или по-малко затваряща се при плода; горната устна с три къси, долната с две по-дълги зъбчета. Венчето двуустно, по-дълго от чашката, в основата отвътре с пръстен от люпести власинки; горната устна цяла, изправена, шлемовидна, долната 3-делна, средният дял подвит, назъбен. Тичинки 4, страничните две по-къси; тичинковите дръжки с шиловиден прида­тък на върха, прашниковите торбички разделени. Стълбчето голо, на върха двуразделно с шиловидни дялове на близалцето. Орехчетата 1,5 - 3 мм дълги и до 1 мм широки, кръгли, яйцевидни, продълговати или елиптични, широки голи, кафяви, със заострен бял придатък в основата и с тъп връх.

Т а б л и ц а  з а  о п р е д е л я н е  н а  в и д о в е т е

1  Растения гъсто влакнести. Горните стъблени листа пересто наделени. Вен­чето жълтеникавобяло или кремаво, рядко лилаво ............................................................................ ........................................................ 3. Нарязанолистна пришница — P. laciniata (L.) L.
1* Растения голи или разпръснато влакнести. Всички листа цели. Венчето виолетово  ................................................................... 2
2  Венчето 10 - 13 (-16) мм до 2 пъти по-дълго от чашката. Съцветието сбли­жено с последната двойка листа ................................................................................................................................................... 1. Обикновена пришница — P. vulgaris L.
2* Венчето 18—28 (30) мм, повече от 2 пъти по-дълго от чашката. Съцве­тието ясно отдалечено от последната двойка листа ............................................... ............... ............................................................... 2. Едроцветна пришница — P. grandiflora (L.) Scholler
¹ Разработила М. Попова

         Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
      Общо разпространение:

Източник: „Флора на НР България”, том IX, БАН, София (1989)

Видове:

Prunella laciniata (L.) L. - Нарязанолистна пришница

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.