BG Flora.eu

Род PULMONARIA L.  -  МЕДУНИЦА, МЕЧА ПИТА 

L., Sp. PI., ed. 1 (1753) 153; Gen. PI., ed. 5 (1754) 65.

ОПИСАНИЕ:  

Многогодишни тревисти растения c къси или дълги пълзящи коренища, често с придатъчни корени. Цветоносните стъбла прости, четинесто влакнести и с жлезисти власинки. Освен цветоносните по-късно се развиват и стерилни стъбла, с разположени в розетка листа, силно разрастващи се след прецъфтяване (летни листа). Листата по цветоносните стъбла многобройни, ланцетни, елиптични, яйцевидни, четинесто влакнести, често с жлезисти власинки, с къси дръжки или приседнали, често низбягващи. Летните листа яйцевидни, сърцевидно яйцевидни, елиптични, ланцетни, сърцевидни или отсечени в основата, постепенно или изведнъж стеснени в дълги дръжки, четинести и с жлезисти власинки. Цветовете събрани във връхни малобройни цимозни съцветия. Прицветниците ланцетни до яйцевидно ланцетни, четинесто влакнести. Чашката при цвета цилиндрична, разделена 1/4 - 1/3 от дължината си на 5 къси, триъгълни дяла, при плода звънеста и силно разрастваща се. Венчето фуниевидно, червеносиньо, виолетово, по-рядко бяло, с 5 снопчета от власинки, образуващи пръстен; тръбицата равна на чашката, гола или влакнеста отвътре под пръстена от власинки. Тичинките с много къси дръжки, скрити в тръбицата достигаща до средата  ù или до гърлото; прашниците продълговати; стълбчето скрито в тръбицата; близалцето главесто или 2-делно. Плодът сух, разпадлив на 4 дяла - орехчета, последните яйцевидни, голи или влакнести, в основата с тесен пръстен. Насекомо опрашвани растения; размножават се със семена или вегетативно.

Стопанско значение. Медоносни и декоративни.

„Флора на НР България”, том IX, БАН, София, (1989)

ВИДОВЕ: 

Pulmonaria rubra

Pulmonaria officinalis L.

 

НАЧАЛО/BEGINNING

E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                         © K. Nanev

Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.