BGFlora.eu

 

Род Pulsatilla Mill.

Род 301(14). КОТЕНЦЕ — PULSATILLA MILL.¹

Mill., Qard. Diet. Abridg., ed. 4 (1754) 3.

Семейство: Ranunculaceae Juss.
Род: Pulsatilla Mill.
Българско име: Котенце

Описание:

Туфести многогодишни хермафродитни или еднополови тревисти растения с дебело коренище. Листата 2 - 4 пъти пересто или дланевидно надедени, често в младо състояние покрити с копринести власинки; стъбловите обикновено приседнали и съединени в основата. Цветовете единични. Околоцветникът най-често съставен от 6 дълго влакнести от външната си стрзна листчета. Тичинките и плодничетата многобройни; развиват се и нектар излъчвавщи стаминодии. Стълбчетата при плода удължени и перести. Плодът сборен, съставен от много едносеменни орехчета. Насекомоопрашващи се. Размножават се със семена и вегетативно

Таблица за определяне на видовете

1  Приосновните листа вечно зелени, просто перести; дяловете с триъгълни зъбци или плитко наделени на 2 - 3 къси широко триъгълни делчета. Вътрешните околоцветни листчета белезникави ...................................... 1. Пролетно котенце — P. vernalis (L.) Mill.
1* Приосновните листа 2 - 4 пъти перести, по-рядко просто перести, но то­гава дяловете дълбоко наделени; делчетата линейни или линейно ланцетни, изсъхващи през есента; често новите се развиват след прецъфтяването. Цветовете синкави, гълъбови, пурпурни или виолетови ................................................................................................................................................................................................................ 2
2  Околоцветните листчета по-малко от 1 и 1/2 пъти по-дълги от тичинките, на върха извити навън ......................................................... ................................................................................................................................................................ 2. Полско котенце — P. pratensis (L.) Mill.
2* Околоцветните листчета най-малко 2 пъти по-дълги от тичинките, на върха неизвити навън ............................................................... 3
3  Приосновните листа просто или по-рядко 2 пъти перести с 3 - 5 основни дяла ................ 3. Халерово котенце — A hallerii (All.) Willd.
3* Приосновните листа (3) 4 пъти перести със 6 - 9 основни дяла ................................................................................................................... 4
4  Обвивните листчета 40 - 60 мм дълги, с 33 - 42 дяла. Цветовете 58 - 72 мм в диаметър ............................................................................. .............................................................................................................................. 5. Славянско котенце — P. slaviankae (Ziram.) D. Jord. et Koz.
4* Обвивните листчета 27 - 37 мм дълги, с 25 - 33 дяла. Цветовете до 53 мм в диаметър ....................................................................... ........................................................................................................................................... 4. Планинско котенце —P. montana (Hoppe) Reichenb.
¹ Разработили Д. Йорданов и Ст. Кожухаров.

„Флора на НР България”, том IV, БАН, София, (1970)


Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник:  „Флора на НР България”, том IV, БАН, София, (1970)

ВИДОВЕ:

Pulsatilla montana (Hoppe) Reichenb. - Планинско котенце

 

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.