BG Flora.eu

Род  RAMONDA  Rich.

Род  РАМОНДА — RAMONDA RICHARD Richard in Pers., Syn. PI. I (1805) 216

             Листата дебели, тъмнозелени, набръчкани, отгоре късо белезникаво влакнести, отдолу мъхнати, по дръжките с дълги, кафяви власинки, образуващи приосновна розетка. Цветоносните стъбла излизат от листните пазви на приосновната розетка; около 10 см дълги, на върха с 1—5 цвята; безлистни, без прицветници. Чашката дълбоко 4—5-делна; дяловете еднакви, по- дълги от тръбицата. Венчето почти правилно; гълъбовосинкаво, рядко белезникаво, дисковидно, с много къса тръбица, с 4—5 (3—7) широко закръглени дяла. Тичинките 3—7, по-дълги от венчето; всички фертилни; прашниците 4—5 (3—7), свободни, почти равни на дръжките. Яйчникът горен, коничен; стълбчето нишковидно; близалцето главесто, цяло. Плодът 2-делна, разпукваща се по преградките, многосеменна кутийка, много по-дълга от чашката. Насекомоопрашвани растения; размножават се вегетативно и със семена.

Източник:  „ФЛОРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”,  том Х, БАН, София, (1995)

Родът е представен в България с един вид:

Ramonda serbica Panč.

НАЧАЛО/BEGINNING

E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                         © K. Nanev

Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.