BGFlora.eu

 

Род Ranunculus L.

Род 304 (17). ЛЮТИЧЕ —RANUNCULUS L.¹

L., Sp. PI. ed. 1 (1753); Gen. Pl. ed. 5(1754) 243

Семейство: Ranunculaceae Juss.
Род: Ranunculus L.
Българско име: Лютиче

Описание:

Едногодишни или многогодишни сухоземни или водни тревисти растения. Цветовете единични или много. Листата на сухоземните видове цели, длановидно или пересто изрязани, а тези на водните представители плаващи — плоски цели или триделни — и подводни — нишковидно наделени. Цветовете правилни, двуполови. Чашелистчетата (3) 5, рядко 8 - 12. Венчелистчетата 5, рядко повече, бели или жълти, в основата с нектарни ямички. Тичинките и плодничетата многобройни, разположени върху изпъкнало цветно легло. Плодът сборен, съставен от закръглени, плоски или сферични неразпукливи орехчета, с право или закривено носче, по повърхността гладки, с брадавички, шипчета или фини пори, голи или влакнести. Предимно кръстосано опрашващи се, някои (R. montanus agr., R. auricomusca-ssubicus agr.) апомиктни. Размножават се със семена и вегетативно.

Фосилни остатъци от рода Ranunculus aquatilis L. foss. са установени в плейстоценските наслаги край с. Белчин, Софийско.

Таблица за определяне на видовете

1   Цветовете бели ………………………………………………........................................................................……………………………….. 2
1* Цветовете жълти …………………………...………………….........................................................................……………………………… 9
2  Цветовете с дълги дръжки, разположени в пазвите на листата (винаги единични). Водни растения, някои от които с два вида листа: едни плаващи по повърхността на водата и плоски, други подводни с тънки нишковидни дялове; понякога плоските листа липсват .. 3
2* Цветовете разположени по върховете на стъблото и разклоненията му (по два или много, по-рядко единични). Сухоземни растения, по сухи, влажни или мочурливи почви, с плоски, цели или длановидно наделени, перести листа ..................................……………….. 8
3   Растения с един или няколко плоски листа към върха на стъблото ………….........................................................................…………… 4
3* Растения само с нишковидно наделени листа ……………………........................................................................………………………… 5
4 Нишковидно наделените листа обикновено по-къси от 8 см и от съответното    междувъзлие, рядко равни на него. Средният листен дял най-малко равен на страничните .…....……………………………………………………………… 41. Водно лютиче — R. aquatilis L.
4* Нишковидните листа обикновено по-дълги от 8 см и надвишават дължината на съответното междувъзлие. Средният листен дял значително по-къс от страничните ………..…………………………………. 38. Лъжеплаващо лютиче — R. pseudofluitans (Syme) Newb.
5  Листата обикновено по-дълги от 8 см и надвишават дължината на съответното междувъзлие. Цветовете 1,0 - 1,5 см в диаметър ……………………………………………... ………………………………….. 38. Лъжеплаващо лютиче — R pseudofluitans (Syme) Newb.
5* Листата по-къси от 8 см, рядко по-дълги от съответното междувъзлие, но тогава цветовете най-малко 20 - 30 см в диаметър ......... 6
6  Цветовете над 20 - 30 см в диаметър, нектарниците продълговати или крушовидни. Орехчетата около 1 мм, полукълбести, голи …………………………………………………….. ……….…………….. 40. Кълбосеменно лютиче — R. sphaerospermas Boiss. et Blanche
6* Цветовете 15 - 18 см в диаметър. Нектарниците луновидни. Орехчетата около 2 мм, елиптични, най-малко по ръбовете четинести ……………………………………….........................................................................................................................................................……….. 7
7   Цветните дръжки 1 - 2 пъти по-дълги от прилежащите им листа …….... 39. Лъжеплаващо лютиче — R. pseudofluitans (Syme) Newb.
7* Цветните дръжки по-къси, равни или малко по-дълги от прилежащите им листа ....................................................................................... ................................................................................................................................................42. Нишколистно лютиче — R. trichophyllus Chaix
8 (2*) Приосновните листа цели, бъбрековидни или слабо триделни, по ръба тъпо назъбени. Цветовете единични или по два. Растение не по-високо от 15 см ……………………………… .……….…………………… 32. Назъбенолистно лютиче — R. crenatus Waldst. et Kit.
8* Приосновните листа почти до основата длановидно изрязани на 3 - 5 (7) дяла. Цветовете повече от 2. Растения по-високи от 15 см ..................................................................................................................................................... 33. Чинаролистно лютиче — R. platanifolius L.
9 (1*) Чашелистчетата 3, венчелистчетата 8 – 12 ………...........................................................................……… 31. Жълтурче — R ficaria L.
9* Чашелистчетата и венчелистчетата по 5 на брой …………………...........................................................................…………………….. 10
10 Всички листа цели, целокрайни или понякога неясно назъбени, елиптични, яйцевидни, ланцетни, линейни или линейно елиптични ……………….....................................................................................................................................................………………………………… 11
10* Поне част от листата дълбоко изрязани или ясно назъбени, в общите си очертания бъбрековидни, сърцевидни, длановидни, триделни или перести …………………...............................................................................................................................................………... 15
11   Цветовете приседнали или почти приседнали в пазвите на листата. Стъблата обикновено лъжливо вилужно разклонени ................ ................................................................................................................................................38. Страничноцветно лютиче — R. lateriflorus DC.
11* Цветовете с дълги дръжки. Стъблата по друг начин разклонени ............................................................................................................. 12
12   Цветовете 30 - 50 мм в диаметър. Орехчетата 2,5 мм дълги. Стъблата около 50 см високи ................. 35. Езичесто лютиче R.lingua L.
12* Цветовете до 20 мм в диаметър. Орехчетата 1 - 2 мм дълги. Стъблата рядко достигат до 50 см височина ......................................... 13
13   Приосновните листа ланцетни, линейно ланцетни или яйцевидно ланцетни, линейно елиптични, в основата постепенно стесне- ни. Цветните дръжки с редки прилегнали власинки .................................................................. 34. Огненоцветно лютиче — R. flammula L.
13* Приосновните листа широко яйцевидни, със сърцевидна или клиновидна основа. Цветните дръжки голи ..................................... 14
14   Стъблата пълзящи, във възлите вкореняващи се. Орехчетата гладки ............................. 37. Кладенчево лютиче — R fontanas С. Presl
14* Стъблата изправени, невкореняващи се. Орехчетата с дребни брадавички .............................................................................................. .......................................................................................................................................36. Змиоезиколистно лютиче — R. ophioglossifolius Vill.
15   Приосновните листа разделени до основата си на 3 - 7 линейно ланцетни целокрайни или едва назъбени дяла ............................ 16
15* Приосновните листа цели, малко много длановидно изрязани; средният листен дял с дръжчица, с бъбрековидна, сърцевидна, закръглена или клиновидно стеснена основа, по ръба заоблени, назъбени или дълбоко врязани; понякога листата пересто изрязани ................................................................................................................................................................................................................................. 17
16   Растение, покрито с прилегнали сребристи власинки. Чашелистчетата по време на цъфтеж подвити надолу или прилегнали към цветната дръжка Приосновните листа цели или наделени на 3 - 7 линейно ланцетни дяла ......................................................................... ....................................................................................................................................................................22. Илирийско лютиче — R. illyricus L.
16* Растение голо или почти голо. Чашелистчетата по време на цъфтеж изправени нагоре или разперени встрани. Приосновните листа 1 - 2 пъти триделни; средният листен дял линейно ланцетен, страничните дялове дълбоко двуделни .......................................................... ........................................................................................................................................... 23. Стъпколистно лютиче — R. pedatus Waldst. et Kit.
17   Стъблата в основата си задебелени във вид на грудка .................................................................. 13. Грудково лютиче — R. bulbosus L.
17* Стъблата в основата си не са задебелени във вид на грудка ..................................................................................................................... 18
18   Част от корените кълбесто, яйцевидно, бутилковидно, вретеновидно или цилиндрично задебелени ................................................ 19
18* Всички корени нишковидни или шнуровидни ............................................................................................................................................ 27
19   Чашелистчетата по време на цъфтеж подвити надолу и прилегнали към цветната дръжка .................................................................. 20
19* Чашелистчетата по време на цъфтеж разперени встрани, изправени нагоре и винаги прилегнали към венчето ............................... 25
20 Листата и чашелистчетата голи или почти голи. Орехчетата с много къси, прави носчета ........................................................................ ........................................................................................................................................................ 18. Стройно лютиче — R. gracilis Е. D. Clarke
20* Листата и чашелистчетата с прилегнали или стърчащи власинки или копринесто влакнести. Орехчетата с прави или слабо закри- вени носчета .......................................................................................................................................................................................................... 21
21   Средният листен дял на приосновните листа с дръжчица. Стъблата разперени встрани и понякога вълновидно извити ................... ............................................................................................................................……………………….. 13. Луковично лютиче — R. bulbosus L.
21* Средният дял на приосновните листа обикновено приседнал, в основата свързан със страничните листни дялове. Стъблата изправени ..…......................................................................................................................................................……………………………….. 22
22   Копринесто влакнесто растение. Средният дял на приосновните листа обратно конусовиден, към основата си силно стеснен и понякога с къса дръжчица ……….......................................………………………..………… 20. Голокласо лютиче — R. psilostachys Griseb.
22* Покрито с четинки растение. Средният дял на приосновните листа със широка основа ...................................................................... 23
23   Венчелистчетата широко обратно яйцевидни. Орехчетата ситно брадавичести; носчето им ясно извито на върха .............................. ....................................................................................................................................................... 21. Румелийско лютиче — R. ramelicus Griseb.
23* Венчелистчетата елиптични, тясно обратно яйцевидни. Орехчетата без брадавички, гладки или грапави; носчето им право или едва извито ............................................................................................................................................................................................................ 24
24   Цветните дръжки с разперени власинки. Сборните плодове продълговато цилиндрични. Орехчетата продълговати, остро конични, грапави; носчетата прави, по-дълги от тях ............. ............................................................ 19. Остроплодно лютиче — R.oxyspermus М. В.
24* Цветните дръжки с прилегнали власинки. Сборните плодове кълбести. Орехчетата закръглени, гладки; носчетата прави или слабо извити, няколко пъти по-къси от тях .............. .......................................................................... 12. Неаполско лютиче — R. neapolitanus Ten.
25   Приосновните листа 2 - 3 пъти перести, с къси линейно ланцетни дялове ........... 23. Хилядолистно лютиче — R. millefoliatus Vahl.
25* Приосновните листа длановидни, 3 - 5-делни ........................................................................................................................................... 26
26   Чашелистчетата и приосновните листа голи. Стъблото с къси и прилегнали власинки ........................................................................... ................................................................................................................................................25. Несравнимо лютиче — R.  incomparabilis Janka
26* Чашелистчетата и приосновните листа с дълги, разперени власинки. Стъблото най-често с разперени власинки, по-рядко почти голо …………………………………………. ……………………………….………..…… 26. Шпрунерово лютиче — R. sprunerianus Boiss.
27 (18*) Средният листен дял на най-долните приосновни листа с дръжка; листните дялове несвързани в основата помежду си ...… 28
27* Средният листен дял на най-долните приосновни листа без дръжка, стеснен или широк  в основата си; листните дялове в основата си свързани помежду си, рядко средният листен дял изтънен в къса дръжчица; понякога най-долните листа цели, бъбрековидни или сърцевидни, по-рядко елиптични, само на върха назъбени ………………………........................................................................…………. 32
28   Плодните легла късо влакнести. Цветните дръжки поне към долната си част и стъблото с надлъжни бразди ......…………………. 29
28* Плодните легла голи. Цветните дръжки и стъблото без надлъжни бразди или са неясно набраздени .............................…………… 31
29   Чашелистчетата по време на цъфтеж изправени нагоре и прилегнали към венчето или разперени встрани. Стъблата в основата си възходящи или полегнали върху земята, с пълзящи надземни издънки, често вкореняващи се във възлите …………..........................……. ………………………………………………………..........................................................................……… 5. Пълзящо лютиче — R.  repens L.
29* Чашелистчетата по време на цъфтеж подвити надолу и прилегнали с външната си страна към цветната дръжка. Стъблата изправени, без полегнали и вкореняващи се надземни издънки ................................................................................………………………. 30
30   Едногодишни растения, с нишковидни корени. Стъблата в основата си не са задебелени във вид на грудка или луковица ................ .................................................................................................................................………………... 14. Сардинско лютиче — R. sardous Grantz
30* Многогодишни растения със слабо цилиндрично задебелени корени. Стъблата често в основата си задебелени във вид на грудка …….................................................................................................................................................……. 13. Луковично лютиче — R. bulbosus L.
31  Коренището по-дълго от 4 см, хоризонтално или косо. Приосновните листа гъсто влакнести, копринесто лъскави. Листните дялове с дръжки, по-дълги от 1 см. Тичинковите дръжки влакнести ……………...………………………… 8. Сръбско лютиче — R. serbicus Vis.
31* Коренището по-късо от 4 см, вертикално или почти неразвито. Приосновните листа с редки прилегнали власинки. Листните дялове с дръжки, по-къси от 1 см. Тичинковите дръжки голи ………………...…..………..………… 7. Обикновено лютиче — R. acris L.
32   Чашелистчетата по време на цъфтеж подвити надолу и прилегнали към цветната дръжка ..............………………………………… 33
32* Чашелистчетата по време на цъфтеж изправени и прилегнали към венчето или слабо разперени встрани ...……………………… 38
33   Плодните легла късо влакнести ……………………..........................................................................…………………………………….. 34
33* Плодните легла голи ……………………………..........................................................................………………………………………… 36
34   Плодните легла цилиндрично удължени. Орехчетата 1 мм дълги, кълбовидни; носчетата едва забелижими или почти липсват. Венчелистчетата малко по-къси от чашката …………. ………….............………………...………… 30. Отровно лютиче — R sceleratus L.
34* Плодните легла кълбовидни. Орехчетата 2,5 - 8 мм дълги, плоски; носчетата дълги, закривени или къси прави. Венчелистчетата по-дълги от чашката ............................................................................................................................................................................................. 35
35   Орехчетата 7 - 8 мм дълги, покрити с многобройни остри, дълги и закривени шипчета; носчетата 2 – З мм дълги, почти наполовина по-къси от орехчетата. Венчелистчетата малко по-дълги от чашката ……………...…………. 15. Шипоплодно лютиче — R. muricatus L.
35* Орехчетата 2,5 – З мм дълги, гладки, с малки порички по повърхността си или с малки тъпи брадавинки (без остри шипчета); носчетата 0,5 мм дълги, 4 - 5 пъти по-къси от орехчетата. Венчелистчетата 2 пъти по- дълги от чашката .................................................... ………......................………………. …………………………........................................................ 14. Сардинско лютиче — R. sardous Grantz
36   Орехчетата с едри и ясно видими брадавички. Цветовете 5 - 8 мм в диаметър, обикновено единични, разположени в пазвите на листата и на върха на съблото. Цветните дръжки къси, с надлъжни бразди, отклонени встрани или завити надолу. Едногодишни растения …………………………………….........................................................................………………. 17. Хиоско лютиче — R. chius DC.
36* Орехчетата гладки. Цветовете 14 - 30 мм в диаметър, обикновено по няколко на върха на стъблото и разклоненията му. Цветните дръжки дълги, ненабраздени, изправени нагоре, образуващи щитовидно съцветие. Многогодишни растения ..……………………….. 37
37   Носчетата на орехчетата по-къси от 1 мм, прави. Средните листни дялове на приосновните листа конично яйцевидни, с тясна основа ………………………………………....……………………………………………… 1. Кадифенолистно лютиче — R. velatinas Ten.
37* Носчетата на орехчетата 1 мм дълги, сърповидно извити, със закривен връх. Средните листни дялове на приосновните листа широко яйцевидни, със широка основа ......................................................... 2. Цариградско лютиче — R. constantinopolitanus (DC.) D'Urv.
38   Орехчетата покрити с остри шипчета, едри брадавички или кадифено влакнести ................................................................................ 39
38* Орехчетата гладки и голи .............................................................................................................................................................................. 42
39   Приосновните листа обикновено закръглени, бъбрековидни или сърцевидни, цели, дълбоко триделни или длановидно изрязани, по ръба назъбени; стъбловите до основата си разделени на дълги, линейни, линейно ланцетни или линейно елиптични, цели или назъбени дялове. Орехчетата почти кълбести, кадифено късо влакнести ....................................................................................................... 40
39* Приосновните и стъбловите листа почти еднакви по форма, триделни, с клиновидно стеснена основа. Орехчетата странично спле- снати, голи, покрити с дълги остри шипчета или с едри брадавички .................................................... 16. Полско лютиче — R. arvensis L.
40   Дяловете на стъбловите листа обикновено линейни или линейно ланцетни, цели или по-рядко с 3 - 4 зъбеца. Стъблата обикно- вено многобройни, с повече от 4 листа, по-рядко 1 – 2 ...………………………………………….. 29. Златисто лютиче — R. auricomus L.
40* Дяловете на стъбловите листа ланцетни или линейно елиптични. Стъблата единични, обикновено с 1 - 3 листа .............………. 41
41   Дяловете на долните стъблови листа по-широки от 8 мм, равномерно назъбени; приосновните листа около 10 см широки, обикновено цели, в основата тясно и дълбоко врязани, с успоредни или дъговидни допрени ръбове .......................................................... ................................................................................................................................…………………… 27. Касубско лютиче — R. cassubicus L.
41* Дяловете на долните стъблови листа до 8 мм широки, неравномерно и неправилно назъбени; приосновните листа цели или слабо триделни, обикновено по-тесни от 10 см, в основата широко изрязани, ръбовете раздалечени ………………………………………….... ……………………………….............................................................................………… 28. Лъжезлатисто лютиче — R. fallax Wimm. et Grab.
42   Плодните легла голи …………..........................................................................…………………………………………………………… 43
42* Плодните легла най-малко на върха си късо влакнести …………….........................................................................…………………… 44
43   Стъблата и листните дръжки покрити с дълги разперени власинки. Цветовете оранжево жълти. Приосновните листа почти на 3/4 от дължината си триделни. Орехчетата 4 – 5 мм дълги; носчетата 1,5 мм дълги, спирално завити ................................................................ ...................................................................................................................................................................6. Вълнесто лютиче — R. lanuginosus L.
43* Стъблата и листните дръжки покрити с къси, прилегнали власинки. Цветовете златножълти. Приосновните листа по-дълбоко изрязани. Орехчетата 2 - 3 мм дълги; носчетата по-къси от 1,5 мм, прави ........................................... 7. Обикновено лютиче — R. acris L.
44   Стъблата обикновено отклонени встрани, дъговидно или вълновидно извити, в основата си, както и листата, голи ......................... ................................................................................................................................................................ 11. Хаеково лютиче — R. hayekii Dorfler
44* Стъблата изправени, по цялата си дължина, както и листата, късо влакнести ....................................................................................... 45
45   Цветните дръжки надлъжно набраздени. Стъблата в горната си част силно разклонени, с многобройни цветове. Власинките по стъблата и листните дръжки най-често ръждиви .............................................................................................................................................. 46
45* Цветните дръжки гладки. Стъблата неразклонени или слабо разклонени, с 1 - 2, рядко с 3 цвята. Власинките по стъблата и листните дръжки белезникави .............................................................................................................................................................................. 47
46   Орехчетата с къси, прави, само на върха завити носчета. Всички приосновни листа длановидни, до основата изрязани на 3 - 5 дяла; дяловете до половината или по-дълбоко изрязани на теснолинейни или линейни делчета, по ръба с остри зъбци. Венчелистчетата 7 - 14 мм дълги ................................................................................................................................. 3. Многоцветно лютиче — R. polyanthemos L.
46* Орехчетата с дълги и спирално завити носчета. Всички или само част от листата дълбоко триделно изрязани; изрезите не достигат до ръба в основата на петурата; дяловете по-малко от половината дву- или три- делни. Венчелистчетата 15 - 20 мм дълги ...................... .................................................................................................................................................................... 4. Горско лютиче — R. nemorosus DC.
47   Плодните легла покрити с четинки по цялата си дължина. Приосновните листа до основата си триделни; дяловете цели, широки, яйцевидни, обикновено се допират или припокриват, с яйцевидни, изведнаж заострени на върха си зъбци ............................................ ............................................................................................................................................ 10. Високопланинско лютиче — R.  orcophylus М. В.
47* Плодните легла покрити с четинки само на върха. Приосновните листа до средата си триделни; дяловете 2 - 3 пъти изрязани и назъбени, малко повече отклонени встрани, с триъгълни тесни или закръглени зъбци .......... 9. Планинско лютиче — R. montanus Willd.

¹ Разработил Ив. Пенев


Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник:  „Флора на НР България”, том IV, БАН, София, (1970)

ВИДОВЕ:

Ranunculus acris L. - Обикновено лютиче

Ranunculus ficaria L. - Жълтурче

Ranunculus millefoliatus Vahl. - Хилядолистно лютиче

Ranunculus polyanthemos L. - Многоцветно лютиче

Ranunculus repens L. - Пълзящо лютиче

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.