BGFlora.eu

 

Род Roripa Scop.

Род 343 (17). ПОРЕЧ—-RORIPPA SCOP.¹
Scop., Fl. Cam. ed. 1 (1760) 250.

Семейство: Cruciferae Juss. (Brassicaceae)
Род: Roripa Scop.
Българско име: Пореч

Описание:

Едногодишни или многогодишни тревисти растения, с развито коренище или с вретеновидни или брадати корени. Стъблата стелещи се или пълзящи, нагоре възходящи или изправени, разклонени, по-рядко неразклонени. Листата стъблови, по-рядко събрани в приосновна розетка и стъблови, пересто наделени или изрязани, по-рядко цели. Съцветията многобройни, гроздовидни, зелени, без прицветници, по връхната част на стъблата и разклоненията, в пазвите на листата, след прецъфтяване на долните цветове се удължават. Чашелистчетата елиптични, без торбесто разширение в основата. Венчелистчетата обратно яйцевидни до лопатовидно клиновидни, постепенно стеснени в нокът, по-къси, малко по-дълги или до 2 пъти по-дълги от чашелистчетата. Тичинките 2+4, в основата на късите по една голяма, между другите по една малка нектарна жлеза, всички свързани с пръстен. Яйчникът приседнал. Стълбчето удължено; близалцето дисковидно. Плодовете шушулки или шушулчици. Семената в два реда във всяко гнездо. Насекомо опрашващи се. Размножават се със семена и чрез вегетативни издънки.

Таблица за определяне на видовете

1   Венчелистчетата по-къси, равни или малко по-дълги от чашелистчетата ............................................................................................... 2
1*Венчелистчетата ясно (до 2 пъти) по-дълги от чашелистчетата ................................................................................................................. 3
2  Венчелистчетата златистожълти, (1,5) 2—2,5 (3) мм дълги, равни на чашелистчетата или малко по-дълги от тях; шушулките 1 мм широки, цилиндрични, прави ........................ ............................................................................ 4. Нежен пореч — R.prolifera (Heuff.) Neilr.
2* Венчелистчетата бледожълти, 1  -  1,5 (2,8) мм дълги и 0,7 - 0,8 мм широки, равни на чашелистчетата или малко по-къси от тях; шушулките 2 - 2,5 мм широки, яйцевидно цилиндрични, слабо сърповидно извити ......... 5. Блатен пореч — R. islandica (Oeder) Borb.
3   Листата в основата без ушички ..................................................................................................................................................................... 4
3* Листата в основата с ушички ......................................................................................................................................................................... 5
4   Плодът (6) 10 - 15 (18) мм дълга цилиндрична шушулка .......................................................... 3. Горски пореч — R sylvestris (L.) Bess.
4* Плодът 3 - 4 (6) мм дълга яйцевидна шушулчица ....................................................................... 2. Воден пореч — R. amphibia (L.) Bess.
5   Плодът сферична или яйцевидна до елипсоидна, до 6 мм дълга шушулчица ........................................................................................... 6
5* Плодът линейно цилиндрична до тясно ланцетна, 6 - 20 мм шушулка ..................................................................................................... 8
6 Стъбловите листа цели ................................................................................................... 1. Австрийски пореч — R. austriaca (Crantz) Bess.
6* Стъбловите листа пересто наделени ............................................................................................................................................................. 7
7   Венчелистчетата 3 - 4 мм дълги, малко по-дълги от чашелистчетата. Долните листа събрани в приосновна розетка. Стъблото изправено .............................................................. ............................................................. 6. Пиренейски пореч — R pyrenaica (L.) Reichenb.
7* Венчелистчетата 5 - 6 мм дълги, до 1,8 пъти по-дълги от чашелистчетата. Стъблото стелещо се, във възлите вкореняващо се, нагоре възходящо или изправено, без приосновна розетка ......................................................................... 2. Воден пореч — R. amphibia (L.) Bess.
8 Шушулката (10) 12 - 20 мм дълга и 1 мм широка, линейно цилиндрична. Венчелистчетата (3) 4 - 5 мм дълги, 1,5 - 2 пъти по-дълги от чашелистчетата. Долните листа цели, по-рядко пересто наделени ……..……… 7. Липицензов пореч — R. lippizensis (Wulf.) Reichenb.
8* Шушулката 6 - 10 мм дълга и 2 мм широка, тясно ланцетна. Венчелист­четата 2 - 2,5 мм дълги, малко по-дълги от чашелистчетата. Долните листа пересто наделени ……….................................................................……. 8. Тракийски пореч — R. thracica (Griseb.) Fritsch
¹ Разработил 6. Кузманов.

Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник:  „Флора на НР България”, том IV, БАН, София, (1970)

ВИДОВЕ:

Roripa lippizensis (Wult.) Reichenb._BUL.html - Липицензов пореч

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.