BGFlora.eu

 

Род Rosa L.

Род 397 (4). ШИПКА — ROSA L.¹

L., Sp. PL ed. 1 (1753) 491; Gen. Pl. ed. 5 (1754) 217.

Семейство: Rosaceae Juss.
Род: Rosa L.
Българско име: Шипка

Описание:

Листопадни или вечнозелени храсти, рядко лиани. Клонките изправени или повече или по-малко извити, покрити с различни по големина и форма шипове: прави, игловидни, извити; рядко шиповете липсват. Листата нечифтоперести; прилистниците сраснали с листната дръжка, рядко свободни. Цветовете двуполови, единични или събрани в щитовидни или метлицовидни съцветия. Цветното легло, основата на чашелистчетата и тичинковите дръжки сраснали и прераснали в делвичковиден хипантий. Чашелистчетата в свободната си част листовидни, 5, рядко 4, целокрайни или с няколко цели или пересто наделени придатъци, рано опадащи или остават трайно върху разрастващия се хипантий. Венчелистчетата 5, рядко 4 или повече, обратно яйцевидни или обратно сърцевидни, розови, бели, червени или рядко жълти. Тичинките много, с приседнали прапшици или с дръжки. Плодниците многобройни, с голи или власинести свободно разположени или събрани в плътни колонки стълбчета и близалца, сближени в полусферична главичка. Плодовете сборни, съставени от многобройни орехчета (покрити с четинки), събрани в разрасналите се хипантии, които при узряването се превръщат в несъщински плодове, наричани шипки, със сферична, бутилковидна, делвичковидна, елипсоидна, яйцевидна или друга форма. Те завършват на върха с надебелен ръб, а стените им стават месести или сухи.
Между видовете съществува лесно хибридиране, благодарение на което в някои от тях има голям полиморфизъм.

Стопанско значение. Всички видове от рода могат да се отглеждат като декоративни растения в паркове и градини. Някои от тях се използуват и като подложки на декоративните рози.
Плодовете на много видове от род Rosa са богати на витамини и минерални вещества и намират приложение в хранителната промишленост и в официалната и народната медицина.

В нашата страна с голям успех се отглеждат маслодайни културни рози, от цветовете на конто се добива розово масло.

От род Rosa във фосилно състояние са установени следните таксономични единици: Rosa aff. gallica L. — листни отпечатъци (Курило — Софийско, плиоцен); R. dumetorum Thuill. — лист ни отпечатъци (Курило — Софийско, плиоцен); листни отпечатъци (Подгумер — Софийско, плиоцен).

Таблица за определяне на диворастящите видове

1   Стълбчетата сближени или сраснали помежду си в тънка колонка, стърчаща над хипантия ................................................................... ...................................................................................................................................................................1. Полска шипка — R. arvensis Hudson
1* Стълбчетата свободни, почти скрити в хипантия, близалцата сближени в различно голяма полусферична главичка ......................... 2
2   Чашелистчетата целокрайни, рядко външните с отделни, почти нишковидни странични придатъци. Шиповете игловидни, прави или слабо извити .................................................................................................................................................................................................... 3
2* Чашелистчетата (предимно външните) с добре развити линейни или ланцетни странични придатъци, рядко почти целокрайни. Шиповете силно извити, рядко прави, тънки .................................................................................................................................................... 14
3   Цветовете бели. Младите клонки гъсто осеяни с прави игловидни шипове. Плодовете тъмнорозови до възчерни .............................. 4
3* Цветовете светлорозови до розовочервени. Младите клонки голи или с редки шипове. Плодовете червени ........................................ 5
4   Листчетата голи, просто назъбени. Плодовете широко елипсоидни, тъмно­розови до виненочервени .................................................... ..................................................................................................................................................... 2. Анасонолистна шипка — R. pimpinellifolia L.
4* Листчетата отдолу жлезисти, рядко само по главната жилка; неясно или двойно жлезисто назъбени. Плодовете елипсоидни или дисковидно сплескани, тъмновинени до възчерни  ........................................................................... 3. Бодлива шипка—R. myriacantha DC.
5  Венчелистчетата яркорозови до розовочервени. Чашелистчетата след прецъфтяване изправени. Плодовете предимно продълговато елипсоидни или сплеснато сферични .................................................................................................................................................................. 6
5* Венчелистчетата предимно светлорозови. Чашелистчетата след прецъфтяване разперени. Плодовете широко елипсоидни до овални ................................................................................................................................................................................................................................... 8
6   Листчетата голи или само по главните жилки с редки власинки или отделни жлези. Плодовете голи .................................................... .......................................................................................................................................... 25. Остролистно назъбена шипка —R. oxyodon Boiss.
6* Листчетата влакнести, жлезисто влакнести или жлезисти поне от долната страна и по главните жилки. Плодовете жлезисти, рядко голи .......................................................................................................................................................................................................................... 7
7   Листчетата отдолу влакнести, просто или неясно двойно жлезисто назъбени. Шиповете тънки, игловидни, понякога липсват ……………............................................................................................................................................… 26. Алпийска шипка — R. pendulina L.
7* Листчетата гъсто покрити с лепкави жлезисти власинки, двойно жлезисто назъбени. Шиповете прави или слабо извити, разположени в гъста плъст от жлезисти власинки ………………………….....………….. 28. Жлезиста шипка — R. glutinosa Sibth. et Sm.
8   Листчетата голи или само по главните жилки с редки власинки или жлези …..........................................................................………… 9
8* Листчетата влакнести, жлезисто влакнести или само жлезисти …………..........................................................................…………….. 10
9   Цветоносните клонки покрити с гълъбов или синкав налеп, често с червено- виолетов оттенък. Шиповете сравнително дребни, с добре изразена изви­вка …………………………… ……….………………………………………. 24. Синкава шипка — R. glauca Pourret
9* Цветоносните клонки с тъмновинена кора. Шиповете едри, прави ………..………………. 13. Орфейева шипка — R. orphei Dimitrov
10  Листчетата влакнести, без жлезисти власинки …………………………………………….... 14. Парилска шипка — R. parilica Dimitrov
10* Листчетата влакнести и с жлезисти власинки ……………………........................................................................……………………… 11
11  Листчетата отдолу с редки жлезисти власинки ………………….........................................................................……………………….. 12
11* Листчетата винаги гъсто жлезисти поне от едната страна ........................................................................................................................ 13
12  Листчетата 7 - 9, удължено елиптични, двойно жлезисто назъбени ………....…….…… 27. Балканска шипка — R. balcanica Dimitrov
12* Листчетата 5 - 7, яйцевидно елиптични, неясно двойно жлезисто назъбени …….....……. 15. Мековлакнеста шипка — R. mollis Sm.
13  Листчетата широко елиптични, влакнести и гъсто жлезисти отдолу …………........………… 16. Ябълкоплодна шипка — R. villosa L.
13* Листчетата почти кръгли, слабо влакнести, жлезисти от двете страни ………………... 17. Българска шипка — R. bulgarica Dimitrov
14  Чашелистчетата след прецъфтяване обърнати назад, слабо повдигнати или разперени до изправени, но тогава шиповете са разнотипни, едри извити и прави игловидни. Чашелистчетата опадват преди узряване на плодовете …………...…………………….. 15
14* Чашелистчетата след прецъфтяването изправени или разперени, не опадват при зрелите плодове. Шиповете еднотипни, едри, извити ……………………………...........................................................................................................................................…..……………… 27
15  Дребни храсти (0,3 - 1 м високи). Цветовете 5,5 - 9 см в диаметър, розови …….........................................................................……… 16
15* Едри храсти, над 1 м високи. Цветовете 2 - 6 см в диаметър, бели, с розов или жълтеникав оттенък ……...............................…….. 18
16  Листчетата голи, понякога по средната жилка с редки жлезисти власинки ……...….….. 29. Юндзилиева шипка — R. jundzillii Besser
16* Листчетата просто влакнести или жлезисто влакнести ………………….........................................................................……………… 17
17  Листчетата кожести, отгоре голи, отдолу жлезисто влакнести …………......................……………….. 30. Галска шипка — R. gallica L.
17* Листчетата меки, отгоре покрити с власинки, но понякога само по главните жилки, отдолу гъсто просто влакнести .......................... …………………................................................................................................................................…….….. 31. Ниска шипка — R. pumila Jacq.
18   Листчетата отгоре светлозелени, просто или неправилно назъбени ………..........................................................................…………. 19
18* Листчетата отгоре тъмнозелени, двойно жлезисто назъбени …………..........................................................................………………. 21
19   Листчетата голи, рядко отдолу по главната жилка с редки власинки или жлези …………......… 4. Обикновена шипка — R. canina L.
19* Листчетата просто влакнести или жлезисто влакнести ……………........................................................................…………………… .20
20   Листчетата влакнести от двете страни, но най-често от долната …………......……… 5. Храсталачна шипка — R. corymbifera Borkh.
20* Листчетата с жлезисти власинки от двете страни, но най-често от долната ….... 6. Карамфилова шипка — R. caryophyllacea Besser
21   Листчетата голи, по главната жилка рядко влакнести или с единични жлези ……....……….. 7. Кучешка шипка — R. dumalis Bechst.
21* Листчетата влакнести или жлезисти ………………………………………...........................................................................……………. 22
22   Листчетата влакнести отдолу, рядко поне по средната жилка …………………......………….. 8. Блестяща шипка — R. nitidula Besser
22* Листчетата с жлезисти власинки …………………………..........................................................................……………………………… 23
23   Шиповете еднотипни, едри, извити …………………………..........................................................................…………………………... 24
23* Шиповете разнотипни, едри извити и дребни прави, гъсто разположени, при­дружени със жлезисти власинки ............................. 26
24   Цветните дръжки голи, гладки. Листчетата продълговато елиптични или обратно яйцевидни .............................................................. ...................................................................................................................................................................... 9. Орнична шипка — R. agrestis Savi
24* Цветните дръжки повече или по-малко жлезисти. Листчетата широко яйцевидни или елиптични .................................................... 25
25   Листчетата голи отгоре, отдолу гъсто покрити с ароматни жлези и разпръс­нати власинки .................................................................... ..................................................................................................................................................... 10. Дребноцветна шипка — R. micrantha Borrer
25* Листчетата повече или по-малко жлезисто влакнести ...................................................... 23. Родопска шипка — R. rhodopaea Dimitrov
26   Листчетата отгоре голи, отдолу жлезисти. Близалцата голи ............................................  11 Черноморска шипка — R. pontica Dimitrov
26* Листчетата отгоре рядко жлезисти, отдолу гъсто жлезисти с редки власинки. Близалцата влакнести .................................................... ......................................................................................................................................................................... 12. Турска шипка — R. turcica Rouy
27   Листчетата голи, отдолу синкавозелени ....................................................................... 18. Возагиакова шипка — R. vosagiaca Desportes
27* Листчетата влакнести или жлезисти ............................................................................................................................................................ 28
28   Листчетата отгоре голи, отдолу покрити с гъсти меки власинки ......................................... 19. Кожестолистна шипка — R. caesia Sm.
28* Листчетата влакнести от двете страни или жлезисти поне отгоре ........................................................................................................... 29
29   Листчетата влакнести, просто или двойно жлезисто назъбени ............................................ 20. Власинеста шипка — R. tomentosa Sm.
29* Листчетата слабо влакнести или голи отгоре, отдолу жлезисти, двойно жле­зисто назъбени ............................................................. 30
30   Листчетата широко елиптични до обратно яйцевидни .....................................................  21. Тъполистна шипка — R. obtusifolia Desv.
30* Листчетата продълговато елиптични ...................................................................................... 22. Елиптична шипка — R. elliptica Tausch

Таблица за определяне на култивираните видове

1   Стълбчетата сближени (сбити) в плътна колонка, стърчаща над диска на хипантия .............. Многоцветна роза — R. multiflora Thunb.
1* Стълбчетата сближени в рехава колонка, издигаща се или скрита в хипантия ........................................................................................... 2
2   Колонката на стълбчетата се издига над диска на хипантия ......................................................................................................................... 3
2* Колонката на стълбчетата скрита в хипантия, близалцата сближени над диска в плътна, различно голяма главичка .......................... 4
3    Листата с 3 - 5 листчета. Чашелистчетата почти целокрайни, след прецъфтяване остават разперени над хипантия ............................. .......................................................................................................................................................................... Китайска роза — R. chinensis Jacq.
3* Листата с 5 - 7 листчета. Чашелистчетата с добре изразени странични придатъци, след пре­цъфтяване остават обърнати назад над хипантия ........................................................ ....................................................................................... Мускусна роза — R. moschata Herrmann
4   Цветовете с 5 венчелистчета, жълти .................................................................................................. Зловонна роза — R. foetida Herrmann
4* Цветовете с повече от 5 венчелистчета (кичести), червени, розови или бели ............................................................................................ 5
5   Храсти с увивни стъбла .......................................................................................................................... Банксиева роза — R. banksiae R. Br.
5* Храсти с изправени стъбла ................................................................................................................................................................................ 6
6   Листчетата с набръчкана повърхност. Шиповете с прости власинки ............................................... Набръчкана роза — R. rugosa Thunb.
6* Листчетата с ненабръчкана повърхност. Шиповете всякога голи ................................................................................................................. 7
7   Листчета отгоре голи, отдолу с редки жлезисти власинки ...................................................................... Столистна роза — R. ceniifolia L.
7* Листчетата с прости власинки от двете страни или само от долната ........................................................................................................... 8
8   Листчетата с прости власинки от двете страни. Цветовете розови ................................................................................................................ ............................................................................................... Казанлъшка маслодайна роза — R. gallica var. damascena f. trigyntipetala Dieck.
8* Листчетата c прости власинки само отдолу. Цветовете бели ............................................................... Бяла маслодайна роза — R. alba L.

¹ Разработил Ст. Димитров


Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник: „Флора на НР България”, том V, БАН, София, (1973)

ВИДОВЕ:

Rosa canina L. - Обикновена шипка

Rosa caryophyllacea Besser - Карамфилова шипка

Rosa myriacantha DC. ex Lam. et DC. - Бодлива шипка

Rosa oxyodon Boiss. - Остролистно назъбена шипка

Rosa pendulina L. - Алпийска шипка

Rosa pimpinellifolia L. - Анасонолистна шипка

Rosa vosagiaca Desportes - Возагиакова шипка

 

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.