BGFlora.eu

 

Род Saponaria L.

L , Sp. PI. ed. I (1753) 408; Gen. PI. ed. 5 (1754) 191 n° 499.

Семейство: Caryophyllaceae Juss.
Род: Saponaria L.
Българско име: Сапунче


Описание:

Едногодишни или многогодишни тревисти растения със срещуположни продълговато елиптични остри листа. Венчето бяло, с виолетов или розов оттенък или червено. Цветовете двуполови, разположени в дихазии, рядко единични. Чашката съставена от 5 сраснали листчета, цилиндрична или мехуресто тръбеста, тревиста или по-рядко ципеста, с 15 - 25 жилки, на върха с 5 зъбчета. Венчелистчетата по-големи от чашелистчетата, 5, несрасли, в основата  стеснени в дълъг нокът; разширената им горна част в средата обикновено врязана. Тичинките 10. Плодникът с 2, 3 или 4 стълбчета. Яйчникът едногнезден. Плодът кутийка, с къса дръжка в основата, отваряща се на върха с 4, рядко със 6 зъбчета. Семената плоски, бъбрековидни, със ситни брадавички.

Таблица за определяне на видовете

1  Цветовете жълтеникави, рядко бели, събрани в главички на върха на стъблото. Приосновните листа събрани в розетка ......................................................................................................................................... 4. Красиволистно сапунче — S. bellidifolia Sm.
1*  Цветовете червени, розови или бели, събрани в метличести съцветия, приседнали или на къси дръжки. Приосновните листа не са в розетка ................................................................................................................................................................................................... 2
2   Растения, покрити в горната си част нагъсто със жлезисти власинки. Венче­листчетата червени или тъмнорозови, на върха двуделни ....................................................................................................................................................................................................... 3
2* Голо или слабо влакнесто растение. Венчелистчетата бели или бледорозови, на върха малко или много цели ........................................................................................................................................................... 1. Лечебно сапунче — S. officinalis L.
3  Едногодишно или двегодишно растение. Чашката тясно цилиндрична, тъмно­червена. Венчелистчетата червени ......................................................................................................................................................... 3. Лепкаво сапунче — S glutinosa М. В.
3* Полухраст. Чашката широко цилиндрично бледовиненорозова, в двата  края стеснена. Венчелистчетата тъмнорозови  ..............................................................................................................................……… 2. Странджанско сапунче.— S. stranjensis D. Jord.

¹ Разработил С т. В ъ л е в.


         Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.


Източник:  „Флора на НР България”, том III, БАН, София, (1967)

 

ВИДОВЕ:

Saponaria officinalis L. - Лечебно сапунче

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.