BGFlora.eu

 

Род Saxifraga L.

L.( Sp. PL ed. 1 (1753)398; Gen. PI. ed. 5 (1754) 189.

Семейство: Saxifragaceae Juss.

Българско име: Каменоломка


Описание:

Многогодишни, по-рядко едно- или двегодишни. Листата последователни, по-рядко срещуположни, обикновено образуващи приосновна розетка, понякога в основата с луковички, прости, цели, целокрайни или назъбени, напилени или надебелени, на дръжки, по-рядко приседнали, без прилистници; листата по цветоносните стъбла малобройни или липсват. Съцветията връхни метличести или сенниковидни, по-рядко гроздовидни или цветовете единични. Цветовете двуполови. Чашелистчетата 5. Венчелистчетата 5. Тичинките 10. Плодникът образуван от два плодолиста с горен или полудолен яйчник, често отчасти или напълно сраснал с цветното легло. Стълбчетата 2, къси, свободни, разперени или изправени. Плодът разпуклива кутийка. Семената дребни, многобройни. Насекомо опрашващи се. Размножават се със семена, издънки и луковички.

Забележка*.
Повечето видове са панмиктни, самофертилни, протандрични. Самоопрашването е често. Апомиксис се среща в някои групи (S. bulbifera, S. carpatica и др.). При култивиране се получа ват многобройни хибриди, но в природата същите не играят особено съществена роля в развитието на групата (с изключение на групите umbrosa, exarata и др.). Основни фактори в еволюцията са генните мутации. Полиплоидията е изявена само в някои секции (предимно в арктичната област). Анеуплоидия се среща в групата S. granulata, а дисплоидия в групата S. exarata — S. moschata.

         Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
   
Източник: „Флора на НР България”, том IV, БАН, София, (1970)

 Видове:

Saxifraga bulbifera L. - Луковична каменоломка

Saxifraga ferdinandi-coburgi Kell. - Македонска каменоломка

Saxifraga luteoviridis Schott. et Kotschy - Източна каменоломка

Saxifraga paniculata Mill. - Дебелецова каменоломка

Saxifraga pedemontana All. - Пиемонтска каменоломка

Saxifraga rotundifolia L. - Кръглолистна каменоломка

Saxifraga stellaris L. - Звездеста каменоломка

Saxifraga stribrnyi (Vel. ) Podp. - Стрибърниева каменоломка

 

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.