BGFlora.eu

 

Род Scabiosa L.

Семейство: Dipsacaceae
Род: Scabiosa L.
Българско име: Самогризка


Описание:

Тревисти растения, със срещуположни листа. Кошничките с обвивка от листчета; прицветниците люспести; външната чашка с 8 надлъжни бразди или 8 трапчинки, разположени към горния край, и с ципеста якичка, вътрешната чашка с 5 четинки. Венчето петразделно. Периферните цветове по-едри.
1.    Листа теснолинейнй, целокрайни; цветовете кремавобели ..………………………..…. (8) S. rhodopensis Stoj. et Stef.
1*. Листата не са теснолинейни и целокрайни ......................................................................................……...……………... 2.
2.   Външната чашка с 8 трапчинки към горния си край, а понякога и с ребра между тях и с широка якичка .................... 3.
2*. Външната чашка само с надлъжни, ребра, но без трапчинки към горния си край (рядко с 8 ципести прозорчета) .... 9.
3.  Многогодишни растения с жълти, рядко със синкави цветове. Периферните цветове значително по-големи от........... другите ………………...............................................................................................................……….. (9) S. ucranica L.
3*. Едногодишни растения ………….................................................................…………………………………………….. . 4.
4.   Периферните цветове в кошничките значително по-големи от другите ….................................................................… 5.
4*  Цветовете еднакво големи  …………………………………………..……................................................................……. 6.
5. Растение с меко сиво окосмяване. Дяловете на долните листа длъгнесто-клиновидни, нарязани. Якичката на ............. външната чашка със зъбчета. Четинките на вътрешната чашка 4 пъти по-дълги от якичката на външната. Цветовете бледолилави ……………………………….............................................................................……... (10) S. hispidula Boiss.
5*. Растение с четинесто окосмяване. Листните дялове линейни. Якичката на външната чашка с осилчета. Четинките... на вътрешната чашка 6 пъти по-дълги от якичката на външната. Цветовете интен­зивно лилави ................................. ..................................................................................................................................................................(11) S. cosmoides Boiss.
6.   Листата цели или горните отстрани с по 1 - 2 делчета. Четинките на вътрешната чашка едва по-дълги от якичката.. ......на външната. Якичката с 30—36 жилки и на 1/2 по-дълга от тръбицата ………………………….. (12) S. rotata М. В.
6*. Средните стъблени листа винаги перести. Четинките на вътрешната чашка 2 и повече пъти по-дълги от якичката... Якичката с 20—24 жилки и не по-дълги от тръбицата ................................................................................................ 7.
7.    Цветовете жълти …………………………..................................................................………………….. (9) S. ucranica L.
7*.  Цветовете червеникави …………………...............................................................……………………………………... 8.
8.  Обвивките при плодовете се разрастват и стават значително по-дълги от плодните главички ........... (14) S. sicula L.
8*. Обвивките при плодовете не се разрастват и не са по-дълги от плодните главички ……..….. (13) S. micrantha Desf.
9.    Якичката на външната чашка завита навътре и къдраво назъ­бена. Тръбицата към горния си край с 8 тънкоципести прозорчета ……......................................................................................................................…........ (7) S. maritima L.
9*   Якичката права; тръбицата без ципести прозорчета ………................................................................………………. 10.
10.  Цветовете лилави или виолетови ………………………................................................................…………………… 11.
10*. Цветовете жълтеникави (вж. и S. columbaria L. var. Petkovii Ur.) ……...................................................................… 12.
11.  Четинките на вътрешната чашка към основата си без тесни, ципести первази и без издаден гръбен ръб. Стъблото и листата в по­вечето случаи влакнести - ………………………………………….……………....(5) S. columbaria L.
11*. Четинките на. вътрешната чашка към основата си с тесни, ципести первази и с издаден ръб. Стъблото голо,........... листата голи или ресничести  ............................................................................................................(6) S. lucida Vill.
12.   Долните стъблени листа веднъж пересто нарязани или лировидни ........................................................................... 13.
12*. Долните стъблени листа 2 или 3 пъти пересто нарязани, с къси, теснолинейни делчета ....………………………. 14
13.   Листата с меко, почти копринесто окосмяване ……................................................................……. (4) S. webbiana Don.
13*   Листата с редки космици или голи ……………………................................................................…. (3) S. ochroleuca L.
14.   Приосновните (долни, розеткови) листа просто пересто наря­зани. Четинките на вътрешната чашка тъмнокафяви,. два пъти по-дълги от якичката на външната чашка ……..............................................……….  (1) S. silaifolia Vel.
14*.  Приосновните листа 3 пъти пересто нарязани. Четинките на вътрешната чашка бледокафяви, 3 - 5 пъти по дълги.. от якичката  ….......................................................................................................................…. (2) S. triniaefolia Friv.

2662.  (1). S. sllalfolla Vel. (Двегодишни растения) — По сухите скалисти и каменли­ви места; по-често в западните части на страната (1-). VII - VIII.
2663.   (2), S. triniaefolia Friv. (S. t var. Ujhelyl Penzes) (Двегодишни растения) — По сухите и каменливите места; в Южна и Югозападна България и Струмската долина  (I). VI - IX.
var. triniaefolia — Листата късо пухести. Листчетата, които обвиват съцветието на върха си без четинки. По-често.
var. setigera Рапč. — Листата покрити със закривени четинки. Листчетата, които покриват съцветието, на върха си с прави четинки. Около с. Рила.
2664. (3). S. ochroleuca L. (Двегодишни до многогодишни растения) — По тревистите места, Раз­пространено (1 – 2-). VI - IX. (Д, М). Фиг. 1360,
ssp. ochroleuca — Листата обикновено с космици. Четинките на вътрешната; чашка 2 - 3 пъти по-дълги от якичката на външната.
var. ochroleuca—Приосновните листа цели или лировидни. Периферните цветове в кошничката силно уголемени. Четинките на вътрешната чашка кафяви. Разпространено.
var. danubialis (Vel.) Stoj. et Stef. (S. o. L. ssp. d. Vel.) — Приосновните листа перести. Кошничките дребни, със слабо уголемени периферни цветове. Четинките на вътрешната чашка кафяви — f. danubialls (Дунавска равнина) или възчерни f. rhodopaea (Vel.) (S. o. L. ssp. r. Vel.) — Родопите, Пирин, Славянка. Тази форма представлява преход към следващия подвид.
ssp. balcanica (Vel.) Stoj. et Stef. (S. b. Vel., S. o. var. rilaensis Rech. fil.) — -Листата голи. Четинките на вътрешната чашка възчерни, 4 пъти по-дълги от якичката на външната чашка. Във високопланинските ливади на Западна Стара пл., Витоша и Рила.
2665.   (4). S. webbiana Don (Mногогодишни растения) — В планинските ливади и по скалите. Средни Родопи, Славянка, Пирин (2). VII - IX.
2666.  (5). S. columbaria D. (Двегодишни до многогодишни растения) — По тревистите места в планините (1 - 3). VII - IX. Фиг. 1361.
ssp. columbaria — Стъблото просто или с малко, къси разклонения. Приоснов- ните листа лировидно пересто разделени, стъблените почти двойно перести, с линейно-ланцетни сегменти, 2 - 5 мм широки, долните с дълги разперени власинки, горните голи. Четинките на чашката 3 - 4 пъти по-дълги от якичката.
var. columbaria — Стъблото 50 - 100 см високо, разклонено, облистено. Цвето­вете синьовиолетови. Средните и горните листа голи. Разпространено.
var. banatica (W. К.) Hayek (S. b. W. K.) — Стъблото 50 - 100 см високо, разклонено, облистено. Цветовете червенолилави. Листата влакнести, В Югозападна Бъл­гария.
var. petkoffii Ur. — Стъблото просто, неразклонено, 3 - 15 см високо, само с по една кошничка, безлистно. Всички листа приосновни, пересто разделени. Цветовете червеникави, синкави или жълтеникави. Средна Стара пл., Средна гора.
ssp. gramuntia (L.) Rouy et Fouc. (S. g. L.) — Стъблото 50 - 80 см високо, от средата разклонено, с дълги клонки, с по една кошничка. Приосновните листа лиро­видно пересто разделени, ситно влакнести, стъблените двойно или тройно перести, с линейни сегменти, 1 - 2 мм широки. Четинките на чашката 2 - 3 пъти по-дълги от чашката или липсват. У нас само var. agrestis (W. К.) Rouy et Fouc. (S. a. W. K.) — Кюстендилско, Радомирско.
ssp. velenovskyana (Borb.) (S. V. Borb., S. dubia Vel. nоn Moench) — Стъблата дребни, 15 - 30 см високи, обикновено неразклонени. Долните листа продълговато-лопатовидни, назъбени, стъблените перести, всички гъсто влакнести. Четинките на чашката 5 - 6 пъти по-дълги от чашката. Югозападна България, Родопите.
2667.  (6). S. lucida Vill. (Mногогодишни растения) — Вън високопланинските пасища, скални поляни и в храсталаците, в Средна и Западна Стара пл., Пи­рин, Рила. Посочва се и за Осогово (3). VI - IX.
2668.  (7). S. maritima L. (Двегодишни растения) — Доста рядко, по тревистите и песъчливите места. Крайбрежието около Балчик и .Каварна, южно от Бургаския залив, в долината на р. Резвая и Велека (Странджа пл.) и в Тополовградско (Сакар пл.) (1). VII - IX.
2669.  (8). S. rhodopensis Stoj. et Stef. (Mногогодишни растения) — По варовитите скали в Средните Родопи (1). VI - VIII. Фиг. 1362.
2670.  (9). S. ucranica L. (Двегодишни до многогодишни растения) — По тревистите места, най-вече в източните части на страната, в низините и предпланините (1). VI - IX.
var. ucranica (S. thracica Vel.) — Обвивните листчета дълги колкото цветовете или по-къси; f. ucranica — Стъблото голо или в долната си част влакнесто; листата прилегнало влакнести. Разпространено; f. pilosa (R. S.) Hayek (S. p. R. S.) — Стъблото и листата разперено четинести. Русенско, Гоцеделчевско, Петричко, Славянка.
var. eburnea (S. S.) Beguin. (S. е. S. S.) — Обвивните листчета много по-дълги от цветовете. Стъблото почти голо. В Североизточна и Югоизточна България.

2671.  (10). S. hispidula Boiss. (Едногодишни растения) — По сухите тревисти места. В Североизточна и Югоизточна България, Странджа, Тракия, Източни Родопи и Струмската долина (Петричко) (1). VII - IX.
2672.  (11). S. cosmoides Boiss. (Едногодишни растения) — По тревистите места в Хасковско и Харманлийско (1). VII - IX.
2673.  (12). S. rotata М. В. (Едногодишни растения) — По сухите тревисти места; доста рядко, в Североизточна и Югоизточна България, Тракия, Изто­чни Родопи, Югозападна България (Голо бърдо) и Струмската долина (1). VI – VIII.
2674. (13). S. micrantha Desf. (Едногодишни растения) — По сухите каменливи места. Предимно в източните и южните части на страната (1). VII - IX.
2675. (14). S. sicula L. (Едногодишни растения) — По сухите тревисти места в Източ­ните Родопи и Струмската долина (Мелнишко) (1). VI - VIII.

Заб.: S. bicolor Ky. се посочва погрешно за България; S. Caucasica M. В. (Mногогодишни растения) — c едри лилави цветове; развъжда се като декора­тивно растение. Отечество Кавказ.


         Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
      Общо разпространение:

Източник:  „Флора на България”, Н. Стоянов, Б. Стефанов, Б. Китанов, част II, Наука и Изкуство, София, (1967)

 

ВИДОВЕ:

Scabiosa ochroleuca L - Жълтеникава самагризка

Scabiosa triniifolia Friv. - Триниилистна самагризка

*********************************************

ПОДНОВЕНА СТРАНИЦА

Род Scabiosa L.

Род 740 (6). САМОГРИЗКА - SCABIOSA L.

L., Sp. PI. ed. 1 (1753) 98; Gen. PL ed. 5 (1754) 43 p. p.

Семейство: Dipsacaceae
Род: Scabiosa L.
Българско име: Самогризка

Описание:

Едногодишни, двугодишни или многогодишни тревисти растения, рядко в основата вдървенели, с разклонени, влакнести стъбла. Листата прости или перести, често събрани в нецъфтящи листни розетки, по стъблата сраснали по двойки с основите си. Цветовете събрани в полусферични, лъчисти, главести съцветия; съцветните дръжки дълги, влакнести; обвивните листчета тревисти, разположени в 1 - 3 реда. Съцветното легло полусферично до цилиндрично, с ципести, по ръба ресничести прицветници. Цветовете с тръбеста, цилиндрична, 8-ръбеста външна чашка, на върха без или с 8 ямички и разширена в кръгла или фуниевидна, по ръба назъбена ципеста корона с многобройни, понякога изпъкнали жилки; вътрешната чашка с дръжка, паничковидна, с 5 твърди, в основата сраснали дълги осили, рядко слабо развити. Венчето с 5 нееднакви дяла и къса тръбица, обикновено по-дълго в периферните, отколкото в централните цветове в съцветието, бяло, жълто, синьо-виолетово, синьо, червено, розово, лилаво. Плодът неразпуклив - плодосемка, включена във външната чашка.

Таблица за определяне на видовете

1   Външната чашка по дължината си с бразди и ребра, без ямички ………..................................…....….……. 2
1* Външната чашка в горната си част с 8 ямички …………………….…..............................………..…….…… 9
2   Ребрата на външната чашка се разширяват и сливат в горния й ръб; коро­ната с 8 жилки ……………………………………….................................…… 7. Тъмночервена самогризка - S. atropurpurea L.
2* Ребрата на външната чашка с еднаква ширина и не се сливат в горния й ръб; короната с 12 - 24 жилки .. 3
3   Венчето лилаво, червеникаво или виолетово .........…………….....................…………………….………… 4
3* Венчето жълто ………………….………………………………………………...............................………….. 6
4   Стъблата и листата голи или само по ръба и жилките разредено влакнести ................................................. ……………….………………………………….................................……….. 8. Светла самогризка - S. lucida Vill.
4* Стъблата и листата влакнести ………………................................……………………………………………. 5
5   Приосновните розеткови листа цели, продълговато-лопатовидни, гъсто влакнести ……… …………….......……… ..........................................................................................10. Веленовскиева самогризка - S. velenovskyana Bobrov
5* Приосновните розеткови листа яйцевидни, ланцетни или лировидно наделени, назъбени, разредено влакнести ………..........................................................................................………… 9. Гълъбова самогризка - S. columbaria L.
6   Листата на стерилните розетки и долните стъблови листа 2 - 3 пъти пе­рести ……........................………. ……………….....................................…………………………….. 14. Триниилистна самогризка - S. triniifolia Friv.
6* Листата на стерилните розетки и долните стъблови листа цели, лировидни или 1 път перести ......……… 7
7   Листата голи или по ръба с къси, разпръснати власинки …………………………………. ……………….......................................……………………… 11. Балканска самогризка - S. balcanica (Velen.) Velen.
7* Листата влакнести …………………………...................................………………………………………………. 8
8   Листата гъстовлакнести до вълнести. Периферните цветове в съцветието малко по-дълги от останалите …………...…...............................................................................……… 13. Вебиева самогризка - S. webbiana D. Don.
8* Листата разредено- до гъсто влакнести. Периферните цветове в съцветието ясно по-дълги от останалите  ……….…………..............................................................................… 12. Жълтеникава самогризка - S. ochroleuca L.
9   Едногодишни растения ……………………….....................................…………………………………………… 10
9* Двугодишни или многогодишни растения ……………………………….....................................……………… 13
10  Венчето на периферните цветове в съцветието около 2 пъти по-дълго от това на централните, жълто, с розово-лилаво петно към върха си ………..…………………………. 6. Четинестовлакнеста самогризка - S. hispidula Boiss.
10* Венчето на периферните цветове в съцветието равно или слабо по-дъл­го от това на централните, червено до розово ………….……………………………...................................................................................…………………… 11
11  Короната на външната чашка по-дълга от 5 мм; вътрешната чашка с дълга дръжка ………………………………...…..........................................…………… 3. Кръглоглава самогризка - S. rotata М. Bieb.
11* Короната на външната чашка не по-дълга от 3,5 мм; вътрешната чашка с къса дръжка ...............……………. 12
12  Стъблата ръбести. Обвивните листчета на съцветието по-къси от него. Короната на външната чашка със слабо изпъкнали жилки, слабо изда­дени от ръба й ……………….…………….. 4. Дребна самогризка - S. micrantha Desf.
12* Стъблата кръгли. Обвивните листчета на съцветието значително по-дълги от него. Короната на външната чашка със силно изпъкнали жилки, ясно издадени от ръба й ………………… 5. Разклонена самогризка - S. divaricata Jacq.
13  Всички листа цели ……….............................................……… 1. Родопска самогризка - S. rhodopensis Stoj. & Stef.
13* Най.малко долните листа 1 - 2 пъти перести ............................................  2. Сребриста самогризка - S. argentea L.

„Флора на Република България” том XI, София, (2013)

FLORA Republicae Bulgaricae, Opus inceptum curu redactoris principalis acad. DAKI JORDANOV, SERDICAE * 2013,

Editio Academica “Professor MARIN DRINOV”
Editit tomum XI S. I. Kožuharon et M. E. Ančev
Redactor responsabilis editionis Prof. D. R. Peev, Dr. Sci.

Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник: 

„Флора на Република България” том XI, София, (2013)

FLORA Republicae Bulgaricae, Opus inceptum curu redactoris principalis acad. DAKI JORDANOV, SERDICAE * 2013,

Editio Academica “Professor MARIN DRINOV”
Editit tomum XI S. I. Kožuharon et M. E. Ančev
Redactor responsabilis editionis Prof. D. R. Peev, Dr. Sci.

ВИДОВЕ:

 

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.