BGFlora.eu

 

Род Scabiosa L.

Род 740 (6). САМОГРИЗКА - SCABIOSA L.

L., Sp. PI. ed. 1 (1753) 98; Gen. PL ed. 5 (1754) 43 p. p.

Семейство: Dipsacaceae Juss.
Род: Scabiosa L.
Българско име: Самогризка

Описание:

Едногодишни, двугодишни или многогодишни тревисти растения, рядко в основата вдървенели, с разклонени, влакнести стъбла. Листата прости или перести, често събрани в нецъфтящи листни розетки, по стъблата сраснали по двойки с основите си. Цветовете събрани в полусферични, лъчисти, главести съцветия; съцветните дръжки дълги, влакнести; обвивните листчета тревисти, разположени в 1 - 3 реда. Съцветното легло полусферично до цилиндрично, с ципести, по ръба ресничести прицветници. Цветовете с тръбеста, цилиндрична, 8-ръбеста външна чашка, на върха без или с 8 ямички и разширена в кръгла или фуниевидна, по ръба назъбена ципеста корона с многобройни, понякога изпъкнали жилки; вътрешната чашка с дръжка, паничковидна, с 5 твърди, в основата сраснали дълги осили, рядко слабо развити. Венчето с 5 нееднакви дяла и къса тръбица, обикновено по-дълго в периферните, отколкото в централните цветове в съцветието, бяло, жълто, синьо-виолетово, синьо, червено, розово, лилаво. Плодът неразпуклив - плодосемка, включена във външната чашка.

Таблица за определяне на видовете

1   Външната чашка по дължината си с бразди и ребра, без ямички ……….………........................................................................….……. 2
1* Външната чашка в горната си част с 8 ямички …………………….………...........................................................................……….…… 9
2   Ребрата на външната чашка се разширяват и сливат в горния й ръб; коро­ната с 8 жилки ...................................................................... ………….............................................................................………………...…………..…… 7. Тъмночервена самогризка - S. atropurpurea L.
2* Ребрата на външната чашка с еднаква ширина и не се сливат в горния й ръб; короната с 12 - 24 жилки ................................……….. 3
3   Венчето лилаво, червеникаво или виолетово         …………………..................................................................……………….………… 4
3* Венчето жълто ………………….………………………………...........................................................................………………………….. 6
4   Стъблата и листата голи или само по ръба и жилките разредено влакнести …………………….. 8. Светла самогризка - S. lucida Vill.
4* Стъблата и листата влакнести ……………………………………………............................................................................………………. 5
5   Приосновните розеткови листа цели, продълговато-лопатовидни, гъсто влакнести ................................................................................. ………...........................................................................…………………………… 10. Веленовскиева самогризка - S. velenovskyana Bobrov
5* Приосновните розеткови листа яйцевидни, ланцетни или лировидно наделени, назъбени, разредено влакнести ................................ ……...................................................................................................................................…………… 9. Гълъбова самогризка - S. columbaria L.
6   Листата на стерилните розетки и долните стъблови листа 2 - 3 пъти перести ……………. …………………………………………….. .....................................................................................................................................................14. Триниилистна самогризка - S. triniifolia Friv.
6* Листата на стерилните розетки и долните стъблови листа цели, лировидни или 1 път перести ..…………………………………… 7
7   Листата голи или по ръба с къси, разпръснати власинки ……………………… 11. Балканска самогризка - S. balcanica (Velen.) Velen.
7* Листата влакнести …………………………………………………...........................................................................………………………. 8
8   Листата гъстовлакнести до вълнести. Периферните цветове в съцветието малко по-дълги от останалите ............................................ …………...….....................................................................................................................……… 13. Вебиева самогризка - S. webbiana D. Don.
8* Листата разредено- до гъсто влакнести. Периферните цветове в съцветието ясно по-дълги от останалите  ……….…........………… ..................................................................................................................................................... 12. Жълтеникава самогризка - S. ochroleuca L.
9   Едногодишни растения ………………………………………..........................................................................…………………………… 10
9* Двугодишни или многогодишни растения …………………..........................................................................…………………………… 13
10  Венчето на периферните цветове в съцветието около 2 пъти по-дълго от това на централните, жълто, с розово-лилаво петно към върха си ……………………………………. …………………..……………………. 6. Четинестовлакнеста самогризка - S. hispidula Boiss.
10* Венчето на периферните цветове в съцветието равно или слабо по-дъл­го от това на централните, червено до розово .......…… 11
11  Короната на външната чашка по-дълга от 5 мм; вътрешната чашка с дълга дръжка ……………….........………………...……………… .........................................................................................................................................................3. Кръглоглава самогризка - S. rotata М. Bieb.
11* Короната на външната чашка не по-дълга от 3,5 мм; вътрешната чашка с къса дръжка .......................………………………………. 12
12  Стъблата ръбести. Обвивните листчета на съцветието по-къси от него. Короната на външната чашка със слабо изпъкнали жилки, слабо изда­дени от ръба й ……………………. ………………….……………………………….. 4. Дребна самогризка - S. micrantha Desf.
12* Стъблата кръгли. Обвивните листчета на съцветието значително по-дълги от него. Короната на външната чашка със силно изпъкнали жилки, ясно издадени от ръба й ………. …………....…………………………… 5. Разклонена самогризка - S. divaricata Jacq.
13  Всички листа цели ………..............................................................................……… 1. Родопска самогризка - S. rhodopensis Stoj. & Stef.
13* Най.малко долните листа 1 - 2 пъти перести ............................................................................  2. Сребриста самогризка - S. argentea L.

„Флора на Република България” том XI, София, (2013)

FLORA Republicae Bulgaricae, Opus inceptum curu redactoris principalis acad. DAKI JORDANOV, SERDICAE * 2013,

Editio Academica “Professor MARIN DRINOV”
Editit tomum XI S. I. Kožuharon et M. E. Ančev
Redactor responsabilis editionis Prof. D. R. Peev, Dr. Sci.

Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник:  „Флора на Република България” том XI, София, (2013)

FLORA Republicae Bulgaricae, Opus inceptum curu redactoris principalis acad. DAKI JORDANOV, SERDICAE * 2013, Editio Academica “Professor MARIN DRINOV”
Editit tomum XI S. I. Kožuharon et M. E. Ančev
Redactor responsabilis editionis Prof. D. R. Peev, Dr. Sci.

ВИДОВЕ:

Scabiosa balcanica Velen. - Балканска самогризка

Scabiosa ochroleuca L._renewed.html- Жълтеникава самагризка

Scabiosa triniifolia Friv._renewed.html- Триниилистна самагризка

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.