BGFlora.eu

 

Род Senecio L.

Род 791 (40). СПОРЕЖ - SENECIO L.¹*
L., Sp. Pl. ed. 1 (1753) 866; Gen. Pl. ed. 5 (1754) 373; Greuter, Med-Checklist 2 (2008) 711

Семейство: Asteraceae (Compositae)
Род: Senecio L.
Българско име: Спореж

Описание:

Едногодишни, двугодишни, многогодишни тревисти растения или ниски храсти, голи или влакнести. Стъблата единични или по няколко, прости или разклонени. Листата последователно разположени, назъбени, пересто врязани или пересто разсечени, с дръжки или приседнали до полу стъбло обхващащи. Кошничките обикновено събрани в щитовидно съцветие, рядко единични. Обвивката на кошничката изградена от 1 ред еднакви по форма и големина обвивни листчета и няколко по-къси, допълнителни присъцветни листчета, различни по големина, разположени в основата на кошничката. Цветното легло плоско, без люспи или власинки между плодосемките. Външните цветове езичести, женски, рядко липсващи; вътрешните тръбести, двуполови. Плодосемките обикновено цилиндрични, със заоблени ребра, най-често с хвърчилка от многобройни прости или назъбени, снежно бели до сиво бели власинки. Размножават се със семена и вегетативно.

Таблица за определяне на видовете

1   Едногодишни растения ……………..................................................………………………………….…………………. 2
1* Двугодишни, многогодишни тревисти растения или ниски храсти …….................................................…………….. 6
2   Езичетата на езичестите цветове неразвити или значително по-къси от обвивката, след прецъфтяване подвити назад ……………………………………………………....................................................................................................………….. 3
2* Езичетата на езичестите цветове почти еднакви или по-дълги от обвивката, след прецъфтяване неподвити …..… 5
3   Съцветието без жлезисти власинки; присъцветните листчета 8 - 14 …….….. 11. Обикновен спореж - S. vulgaris L.
3* Съцветието с жлезисти власинки (понякога редки и на къси дръжки); присъцветните листчета 2 - 4 ...........……… 4
4   Цялото растение гъсто жлезисто влакнесто (в свежо състояние лепкаво) …….…. 10. Леплив спореж - S. viscosus L.
4* Растението паяжиновидно влакнесто, само в областта на съцветието със жлезисти власинки .................................... ……………………………………………....................................................................…… 9. Горски спореж - S. sylvaticus L.
5   Младите клонки обикновено паяжиновидно влакнести; клонките на съцветието повече или по-малко изправени ……...........................................................................................................……. 8. Пролетен спореж - S. vernalis Waldst. & Kit.
5* Младите клонки обикновено почти голи или мъхесто влакнести; клонките на съцветието разперени ....................... ……..…...........................................................................................…………….. 7. Скален спореж - S. rupestris Waldst. & Kit.
6    Листата линейни, по-тесни от 1 см …..................................................… Неравно назъбен спореж - S. inaequidens DC.
6* Листата не са линейни, по-широки от 1 см …………....................................................………………………………….. 7
7   Поне част от листата пересто разсечени ………………………………….. 7. Скален спореж - S. rupestris Waldst. & Kit.
7* Листата не са пересто разсечени …………..………......................................................…………………………………… 8
8    Кошничките 1 (2 - 3) ………...….....................................................……… 6. Слънчогледов спореж - S. doronicum (L.) L.
8* Кошничките 3 или повече ………………………….....................................................…………………………………….. 9
9  Обвивките широки, колкото дълги или по-широки, широко звънести, обикновено .  по-широки от 10 мм, присъцветните
листчета 10 - 12 ………...………. …………………………………..……….. 5. Македонски спореж - S. macedonicus Griseb.
9* Обвивките по-дълги, отколкото широки, цилиндрични, обикновено по- тесни от 9 мм; присъцветните листчета 2 - 10 ……………………………………………............................................................................................................………………. 10
10 Стъбловите листа повече или по-малко еднакви по цялата дължина на стъблото, различни от присъцветниците;
долните листа до 20 см дълги ……………………………………………………………………….. 1 - 2. Група 5. nemorensis
10* Стъбловите листа бързо намаляващи по размер към върха на стъблото, най-горните подобни на присъцветници;
долните листа 20 - 50 см дълги …………........................................................................................................………………… 11
11   Стъблата и листата влакнести, езичестите цветове 8 - 13; присъцветните листчета покриващи обвивката най-много
до 1/3 …………..............................................…………………...………… 4. Сенколюбив спореж - S. umbrosus Waldst. & Kit.
11* Стъблата и листата голи; езичестите цветове 5 - 6; присъцветните листчета покриващи обвивката до средата .......... …......................................................................................................................… 3. Едролистен спореж - S. macrophyllus М. Bieb.
¹ Разработил В. Владимиров.

* Част от проучването е извършено с финансовата подкрепа на програмата SYNTHESYS (Проект AT-TAF-146).
*А part of the study was financially supported by the SYNTHESYS Program (Project AT- TAF -146).

 „Флора на Република България”, том XI, БАН, Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, София, (2013)

Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник:  „Флора на Република България”, том XI, БАН, Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, София, (2013)

ВИДОВЕ:

Senecio rupestris Waldst.& Kit. - Скален спореж

Senecio vernalis Waldst.& Kit. - Пролетен спореж

Senecio vulgaris L. - Обикновен спореж

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.