BGFlora.eu

 

Род Sideritis L.

Род 677 (16). МИРИЗЛИВ БУРЕН — SIDERITIS L.¹

L., Sp. PI., ed. 1 (1753) 574; Gen. PL, ed. 5 (1754) 250.

Семейство: Labiatae Juss. (Lamiaceae)
Род: Sideritis L.
Българско име: Миризлив бурен

Описание:

Многогодишни или едногодишни тревисти растения. Листата цели, на дръжки или приседнали, яйцевидни, елиптични или ланцетни до продълговато ланцетни и линейно ланцетни, целокрайни или назъбени. Цветовете в дву- до многоцветни прешлени, в пазвите на стъбловите листа или във връхната част на клонките в пазвите на листоподобни или в различаващи се от горните стъблови листа целокрайни присъцветници, формиращи сложни съцветия. Прицветници липсват. Чашката тръбесто звънчевидна, с 10 жилки и 5 еднакви, заострени зъбчета или горното зъбче по-дълго. Венчето двуустно; тръбицата по-къса от чашката; горната устна изправена, почти плоска, целокрайна или 2-делна; долната 3-делна с по-широк, врязан среден дял. Тичинките 4, скрити във венечната тръбица; двете по-дълги често с недоразвити прашници. Стълбчето скрито във венечната тръбица, на върха неравно 2-делно; единият дял по-широк и с основата си обгръщащ другия. Орехчетата яйцевидни, често три- ръбести, гладки, на върха заоблени.

Т а б л и ц а з а о п р е д е л я н е н а в и д о в е т е

1 Присъцветните листа различаващи се от стъблените. Многогодишни ра­стения с вдървеняващи в основата стъбла. ...................... 2
1*  Присъцветните листа подобни на стъбловите. Едногодишни растения. .............................................................................................. 3
2  Средните присъцветни листа 6 - 12 мм дълги, равни или по-къси от цве­товете. Цветните прешлени обикновено раздалечени. .................................................................................................................................................... 1. Сирийски миризлив бурен — S. syriaca L.
2* Средните присъцветни листа 12 - 20 мм дълги, по-дълги от цветовете. Цветните прешлени обикновено сближени в гъсто класовидно общо съцветие ........................................................................................... 2. Пирински миризлив бурен — S. scardica Griseb.
3   Листата продълговато ланцетни или ланцетци, 2 - 8 мм широки ............................ 3. Планински миризлив бурен — S. montana L.
3* Листата яйцевидни, 8 - 15 мм широки .................................................................................... 4. Вълнест миризлив бурен—S. lanata L.

¹ Разработил Ив. Асенов
„Флора на НР България, том IX, БАН, София, (1989)”

*   *   *

Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник:  „Флора на НР България, том IX, БАН, София, (1989)”

ВИДОВЕ:

Sideritis montana L. - Планински миризлив бурен

Sideritis scardica Griseb. - Пирински миризлив бурен

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.