BGFlora.eu

 

Род Silene L.

L., Sp. PI. ed. 1 (1753) 416; Gen. PI. ed. 5 (1754) 193; Chowdhuri, Notes Roy. Bot. Gard. Edinb. XXII (1957) 221 ; Chater et Walters, Fl. Eur. 1 (1964) 158; incl. Heliosperma Reichent)., Norn. (1841) 206; Melandryum Rohl., Deutschl. Fl. ed. 2, II (1812) 274; Otites Adans., Fam. II (1763) 255; Behen Moench, Metli. (1794) 709.

Семейство: Caryophyllaceae Juss.
Род: Silene L.
Българско име: Плюскавиче, Хлопка


Описание:

Едногодишни, двегодишни, многогодишни тревисти растения или полухрасти. Стъблата понякога със силно скъсени междувъзлия, често в горната част лепкави. Листата срещуположни, приседнали или с по-къси или по-дълги. дръжки, целокрайни или по ръба фино назъбени, без прилистници. Цветовете приседнали или с дръжки, единични или групирани в различни варианти на цимозни, цимозно-рацемозни или рацемозни съцветия, полигамии двуполови или еднополови, последните обикновено разположени на различни индивиди. Чашката съставена от 5 тревисто зелени или ципести листчета, сраснали по цялата си дължина и завършва с 5 зъбци, по форма цилиндрична, вретеновидна, бухалковидна, кълбеста или конична, понякога мехуресто издута, с 10 до 30 (60) успоредни, понякога анастомозиращи жилки или нерядко с неясни жилки, гола, ресничеста, влакнеста или жлезиста. Венчелистчетата 5, всяко съставено от 2 части: горна - широка пластинка и долна по-тясна и по-дълга  -  нокът; при различните видове пластинката, е целокрайна, понякога в горния край леко вдлъбната или двуделна, по- рядко многоделна; често в основата с коронка от две месести или ципести полукръгли, обратно яйцевидни или ланцетни издатъци, по багра бяла, розова до пурпурночервена или бледожълтозеленикава до жълтозелена. Нокътят по форма удължено обратно яйцевиден или клиновиден, понякога, в горната част уховидно разширен; при това е гол или по двата ръба с власинки. Тичинките 10, понякога стерилни, разположени в два кръга, от които външният се развива по-рано от вътрешния. Плодникът образуван от 3 или 5, много рядко 4 плодолиста. Плодът многосеменна кутийка, разтваряща се в горния край със 6 - 10 (12) зъбци, прикрепени върху по-къс или по-дълъг карпофор (андрогинофор). Семената дребни, 0,4 - 2,2 мм дълги, бъбрековидни или овалоидни, от кафявочервени до сивочерни обагрени, гладки или ивичесто или брадавичесто скулптирани. Зародишът почти пръстеновиден.

Стопанско значение. Съществено значение за стопанството представителите на рода засега нямат. Някои (S. gallica L., S. dichotoma Ehrh., S, skorpili Vel.) са плевели в различни житни и окопни култури. Други (S. сucuabalas (L.) Wibel, S. cserei Baumg., S. dichotoma Ehrh., S. eaxina Rupr.) са медоносни. Много от представените у нас видове са красиви растения и се  препоръчват за въвеждане в култура като декоративни (S.armeria L.,S. compacta Fischer, S. lerchenfeldiana Baumg., S. acaulis L., S. bupleoroides L.). Различни форми от средиземноморския вид S. pendula L. се отглеждат у нас често на открито като декоративни в обществените паркове и градини. Фуражните качества на рода при нашите условия не са проучени. Общо обаче може да се каже, че повечето от видовете не се пасат от добитъка. За фуражната стойност на някои застъпени и у нас представители има данни в чуждата литература, но те са бегли и често противоречиви. В народната медицина представителите на рода почти не се използуват.

Таблица за определяне на видовете

1.  Чашката с 30 успоредни жилки ................................................................................................................................................................... 2
1* Чашката с 10 или 20 жилки или с неясни жилки ...................................................................................................................................... 3
2. Чашката до 14 мм Аълга. Коронката до три пъти по-къса от пластинката на венчето. Прашниците достигат най-много до върха.... на коронката. Поленовите зърна с диаметър около 10 μ. Плодникът и кутийката приседнали .................................................................. ......................................................................................................................................................... 41. Коническо плюскавиче — S. conica L.
2* Чашката обикновено 10 - 18 мм дълга. Коронката 4,5 - 5 пъти по-къса от пластинката на венчето. Прашниците значително........... стърчат над коронката. Поленовите зърна с диаметър около 13 μ. Плодникът и кутийката на къс влакнест карпофор ........................... ................................................................................................................................................42. Младежко плюскавиче — S. subconica Friv.
3.  Растение, образуващо плътни туфери, подобни на възглавнички. Цвет­ните стъбла силно скъсени, едноцветни, 1 - 3см високи.... …….........................................................................................................................................….24. Безстъблено плюскавиче — S. acaulis L.
3* Растения с добре развити надземни стъбла  …………............................................................................................................………….. 4
4.  Стълбчетата 5 (6). Отворът на кутийката с 10 (12) зъбци. Двудомни растения ................................................................................... 42
4* Стълбчетата 3 (много рядко в отделни цветове 4 или 5). Отворът на кутийката с 6 (много рядко в отделни плодове 7,8 или 10)..... зъбци ……...................................................................................................................................................................................…………….. 5
5.  Чашката с 10 или 20 анастомозиращи жилки или жилките неясни, но в този случай чашката мехуресто подута .………………… 6
5* Чашката с 10 неанастомозиращи жилки или жилките неясни, но в този случай чашката не е мехуресто подута …..................….. 10
6.  Едногодишни или двегодишни растения ………...............................................................................................................……………… 7
6* Многогодишни растения  ………………………..........................................................................................................………………….. 9
7.  Чашката при плода силно издута, неизтъняваща към цветната дръжка, неприлегнала към плода. Венчелистчетата с добре развита коронка, винаги по-дълга от половината дължина на пластинката ………….….17. Мехуресто плюскавиче — S. fabarioides Hausskn.
7* Чашката при плода постепенно изтъняваща към цветната дръжка и плътно прилегнала към плода. Венчелистчетата без коронка.. или с две едва забележими брадавици в основата на пластинката ………………………………………........................……………… 8
8.  Съцветието по-дълго от 25 см, с удължени междувъзлия, винаги по-дълги от скъсените клонки на съцветието. Карпофорът......... гъсто късо четинест. Кутийката при узряването вдървеняваща, с разперени зъбци, с отвор, широк 1,4 - 1,7 мм.................................... ..................................................................................................................……………….........15. Ксереево плюскавиче — S. cserei Baunig.
8* Съцветието до 18 см дълго, със скъсени междувъзлия, винаги по-къси от скъсените клонки на съцветието. Карпофорът гол или с единични власинки. Кутийката при узряването невдървеняваща, с обърнати назад зъбци, с отвор, широк 2,5—3 мм......................... ..................................................................................................................... 16. Калиакренско плюскавиче — S. caliacrae D. Jord. et P. Раn.
9 Стъблата полегнали, в основата вдървеняващи. Листата до 1,5 (2) см дълги. Съцветието с 1 (3) цвята. Кутийката с отвор,............... широк........... 3 - 4 мм. Се­мената 1,9 - 2,2 мм дълги, червенокафяви ………….  14. Алпийско плюскавиче — S. alpina (Lam.) Thomas
9* Стъблата изправени или приповдигащи се, в основата невдървеняващи. Листата по-дълги от 2 см. Съцветието многоцветно...... (при съмнителните случаи листата много по-големи). Отворът на кутийката 2 - 3 мм широк. Семената 1,4 - 1,6 мм дълги, сивочерни до кафявосиви. ..................................................................................... 13. Обикновено плюскавиче — S. cucubalus (L.) Wibel
10(5*) Чашката до 5 мм дълга  …...……................................................................................................................................……………… 11
10.*    Чашката по-дълга — (9) 10 мм ……........................................................................................................................................……… 16
11.    Растения, високи до 20 (25) см. Стъблата тънки, нежни, в основата си до 0,3 мм в диаметър. Листата по-тесни от 5 мм............. Цветовете двуполови, единични или събрани по два-три в редуцирани дихазии  ............................................................................... 12
11*   Растения, по-високи от 25 см. Стъблата в основата по-дебели от 0,5 мм. Поне приосновните листа по-широки от 6 - 8 мм........ Цветовете еднополови, събрани в многоцветни ботрични съцветия (в някои случаи женските цветове със стерилни тичинки, а мъжките със стерилни плодници) ............................................................................................................................................................. 13
12.   Венчелистчетата жълти, пластинката целокрайна  .................. 28. Троянско плюскавиче — S. trojanensis(Ve 1.) D. Jord. et P. Pan.
12* Венчелистчетата бели или розови, пластинката вдлъбната, врязана или назъбена ............................................................................... .................................................................................................................................... 27. Дребно плюскавиче — S. pusilla Waldst. et Kit.
13.  Венчелистчетата жълти, пластинката целокрайна, нокътят гол; тичинките в женските цветове без стерилни прашници ….… 14
13* Венчелистчетата бели, нокътят влакнест; тичинките в женските цветове със стерилни прашници. …………....................……. 15
14.  Стъблата в основата четинести. Чашката на женските цветове най-широка в основата....................................................................... …….............…………………...............................................................................………….11. Ушно плюскавиче — S. otites (L.) Wibel
14* Стъблата в основата и листата гъсто дълго влакнести. Чашката на женските цветове най-широка в основата на зъбците.............. …............................................................................................................................. 12. Гъстоцветно плюскавиче — S. densiflora D'Urv.
15.  Стъблата в горните междувъзлия лепкави. Цветните дръжки тънки, голи, при повечето от цветовете значително ......................... (1,5 - 2..и повече пъти) по-дълги от чашката. Чашечните зъбци на върха заострени, по ръба тясно ципести, взаимно не се mрипокриват Пластинката до средата двуделна, в основата до 0,8 мм широка …...................................................................................... .......................................................................................................... 9. Веленовскиево плюскавиче — S. velenovskyana b. Jord. et P. Раn.
15* Стъблата не са лепкави. Цветните дръжки къси, дебели, четинести, по- къси или равни на чашката. ............................Чашечните зъбци яйцевидни до полукръгли, в основата с широки ципести, взаимно припокриващи се израстъци. Пластинката целокрайна или най-много до 1/3 врязана, в основата по-широка от 1 мм.................................................. 10. Рьомерово плюскавиче — S. roemeri Friv.
16(10*) Съцветието ботрично, най-малко с три двойки разклонения по глав­ната ос. Цветовете многобройни. Чашката 10- 22(24).. мм дълга . ........................................................................................................................................................................................................ 17
16* Цветовете единични по върховете на стъблото и разклоненията му или в дихазни или монохазни съцветия, понякога със силно скъсени между­възлия (главичка). При съмнителните случаи чашката по-къса от 10 мм или по-дълга от 25 мм …............................ 23
17 Плодникът почти приседнал. Плодната кутийка върху много къс, влакнест, най-много  малко по-дълъг, отколкото широк.............. карпофор …………………….............................................……………………………... 4. Зеленоцветно плюскавиче — S. viridiflora L.
17* Kарпофорът добре развит, почти два пъти или повече по-дълъг, откол­кото широк ...................................................................… 18
18.  Пластинката цяла, на върха леко вдлъбната. ………………................……………….8. Шкорпилово плюскавиче — S. šкогрi  Vel.
18* Пластинката дълбоко двуделна …………………................................................................................................………………………19
19.  Карпофорът гъсто късо влакнест, силно жлезисто лепкав ……………..............……….. 2. Гигантско плюскавиче — S. gigantea L.
19* Карпофорът гол или влакнест, но не е жлезисто лепкав ………......................................................................................…………… 20
20.  Съцветието с разклонений само от I порядък. Долните междувъзлия на разклоненията силно скъсени до напълно редуцирани,.. винаги по-къси от прицветните листа  ………............................………… 7. Фривалдскиево плюскавиче — S. frivaidskyana Hampe
20* Долните междувъзлия на разклоненията от I порядък на съцветията добре развити, равни или по-дълги от прицветните ли .. 21
21.   Карпофорът по-дълъг от 11,5 мм, равен, по-дълъг или малко по-къс от плодната кутийка ................................................................. ............................................................................................................................................. 1. Италианско плюскавиче — S. italica (L.) Pers.
21* Карпофорът 2,5 - 3 мм дълъг, най-малко три пъти по-къс от кутийката ………..................................................................……….. 22
22.  Плодната кутийка яйцевидна до удължено яйцевидна. Карпофорът гол ….................… 3. Повиснало плюскавиче — S. nutans L.
22* Плодната кутийка тясно елиптично цилиндрична. Карпофорът влакнест ……………….  …....................................……………….. ............................................................................................................................... 6. Зеленикаво плюскавиче — S. chlorantha (Willd.) Ehrh.
23(16*) Цветовете с къси дръжки или почти приседнали. Съцветието монохазий или един път дихазно с монохазни дялове ........ 24
23* Цветовете единични или събрани в нормални дихазии ...................................................................................................................... 29
24.  Голо растение. Прицветниците нееднакви по форма и големина. Чашката гола ................................................................................... .......................................................................................................................................... 36. Гръцко плюскавиче — S. graeca Boiss. et Sprun.
24* Влакнесто растение. Чашката влакнеста. При съмнителните случаи прицветниците еднакви по форма и големина .................  25
25.  Многогодишно растение, обикновено с гъста туфа от стерилни розетки в основата. Съцветието монохазий ................................... ................................................................................................................................................. 23. Ресничесто плюскавиче — S. ciliata Pourr.
25* Едногодишни, рядко многогодишни растения, но без туфа от стерилни розетки. При съмнителните случаи съцветието един път дихазно с монохазни дялове ………...............................................................................................................................................……….  26
26.  Карпофорът гол …………………………………………............................................................................................…………………. 27
26* Карпофорът гъсто четинест или влакнест  ……………...........................................................................................…………………. 28
27.  Листата по-широки от 1,2 см. Власинките по жилките на чашката раз­положени в 1 (рядко 2) реда, прави или на върха леко....... завити, съставени от къси клетки (най-много два пъти по-дълги, отколкото широки). Брадавичките на семената с остри черни върхове ……………....................................................................................…...38. Дихотомично плюскавиче — S. Dichotoma Ehrh.
27* Листата най-много до 1 см широки. Власинките по жилките на чашката разположени в повече от два реда, нежни, къдрави,...... съставени от удъл­жени клетки (2 – 3,5 пъти по-дълги, отколкото широки). Брадавичките на семената със заоблени върхове …..…. .............................................................................................................................................. 39. Черноморско плюскавиче — S. Euxina Rupr.
28.   Плодната кутийка почти равна на карпофора. Власинките по жилките на чашката върху брадавички. Тичинковите дръжки голи …………………….............................………………..………………….37. Трижилково плюскавиче — S. Trinervia Sebastiani et Mauri
28* Плодната кутийка 5 – 6 пъти по-дълга от карпофора. Власинките по жил­ките на чашката не са върху брадавички. Тичинковите дръжки в долната част влакнести …………………….....................................…………………40.Френско плюскавиче — S. Gallica L.
29(23*) Плодната кутийка равна или по-дълга от карпофора, рядко малко по-къса …….....................................................................… 30
29* Плодната кутийка най-малко два пъти по-дълга от карпофора или при­седнала …......................................................................... 40
30.  Чашката с изключение на ръба на зъбците гола  ………................…..........................................................................................……. 30
30* Чашката покрита с жлезисти, прости или смесени власинки ………........................................................................................…….. 38
31.  Цветовете многобройни, събрани в дихазий, понякога със силно скъсени междувъзлия (главичка) …...........................……….. 32
31* Цветовете единични, по върховете на стъблото и разклоненията му ……….......................................................................……….  36
32. Стъблата многобройни, нелепливи. Плодната кутийка кълбовидна, едва по-дълга, отколкото широка. Плодовете силно................ наведени ......................................................................................................................................................................................................... 33
32* Стъблата най-често единични, в горната част с жлезисто лепливи пръ­стени. Плодната кутийка удължена до тясно..................... цилиндрична, най-малко два пъти по-дълга, отколкото широка. Плодовете, изправени …………...................................................... 34
33.  Растение, в основата с чим от стерилни розетки. Стъблата съвсем голи, в основата невдървеняващи. Пластинката на върха........ леко вдлъбната ………………………………… ……………………… 26. Лерхенфелдово плюскавиче — S. Lerchenfeldiana Baumg.
33* Растение, в основата без чим от стерилни розетки. Стъблата в основата гъсто четинести и вдървеняващи. Пластинката  до......... средата двуделна …………………………………..  ………………………….25.Велчево плюскавиче — S. Velcevi D. Jord. Et P. Рап.
34 Листата в основата на съцветието не по-тесни от 5 мм. Чашечните зъбци остри ….....................................................................…. 35
34* Листата в основата на съцветието по-тесни от 4 мм. Чашечните зъбци тъпи …..............................................................................…. ……….............................................................................................................…………..29. Армериевидно плюскавиче — S. Armeria L.
35 Пластинката на венчелистчетата яйцевидна, в основата с много къса коронка …... 31. Мочурно плюскавиче — S.asterias Griseb.
35* Пластинката на венчелистчетата елиптични, коронката не по-къса от по­ловината й дължина . ..................................................... . .............................................................................................................................................. 30. Кичесто плюскавиче — S. Compacta Fisch.
36(31*) Чашката по-къса от 15 мм. Цветовете без прицветници, на дълги дръжки …………..............................................……………… ......................................................................................................................................................... 21. Скално плюскавиче —S. Saxifraga L.
36* Чашката по-дълга от 16 мм. Цветовете с прицветници, на къси дръжки …….........................................................................…….. 37
37.  Листата линейно нишковидни. Чашката 16 – 26 мм дълга. Семената 0,9 до 1,1 мм дълги ……………...……......………………….. .................................................................................................................................... 22. Валдщайново плюскавиче — S. Waldsteinii Griseb.
37*  Листата линейно до линейно ланцетни. Чашката 18 – 38 мм дълга. Семената 1,6 – 1,9 мм дълги ..................................................... ...............................................................................…………………………………...5. Дългоцветно плюскавиче — S. Longiflora Ehrh.
38(30*) Едногодишно растение. Венчелистчетата розовочервени до червени. Зъбците на чашкат;а широко триъгълни, най-много..... толкова широки, кол­кото дълги …………………….. …………………………………………. Повиенало плюскавиче — S. Pendula L.
38*  Полухрасти. Стъблата многобройни, приповдигащи се. Листата дребни, по-тесни от 1 см и по-къси от 3 см. Венчелистчетата с добре развита коронка ……………………..... 39
39.   Листата елиптични, обратно яйцевидни, ланцетни, рядко широко линейни 1,5 – 8 мм широки, поне младите на върха................ заоблени ................................................................................... ..................20. Мащерколистно плюскавиче — S. Thymifalia Sibth. Et Sm.
39* Всички листа линейни до тясно линейно ланцетни, на върха дълго за­острени до 1,2 мм широки..................................................... ………………....................................................................................................……………..19. Полегнало плюскавиче — S. Supina М. В.
40(29*) Цветовете при цъфтежа хоризонтални. Чашката около 25 мм дълга. Плоднатa кутийка едногнездна ………......................……. ........................................................................................................................................... 32. Нощноцветно плюскавиче — S. Noctiflora L.
40* Цветовете при цъфтежа изправени. Чашката до 10,5 мм дълга. Плодната кутийка в долната половина тригнездна ..………….. 41
41 Многогодишни растения, в основата с туфа от стерилни розетки. Венчелистчетата жълтозелени ………...............................……… ............................................................................................................................. 18. Жълтеникаво плюскавиче— S. flavescens Waldst. et Kit.
41* Едногодишни растения, в основата без туфа от стерилни розетки. Венчелистчетата розови до розовочервени ………..……… 35 Критско плюскавиче  - S. cretica L..                                      
42(4) Чашката с 10 или 20 ясни жилки; чашечните зъбци плътно прилегнали към нокътя. Плодната кутийка с изправени или ............ разперени зъбци ………................................................…. …………....................….. 33. Бяло плюскавиче — S. Alba (Mill.) Е. Krause
42* Чашката с неясни жилки; чашечните зъбци не прилепват плътно към нокътя. Плодната кутийка с обърнати зъбци ........................ ..............................................................................................................…………………….. Хойфелово плюскавиче – S. Heuffelii Soó

Разработил М. Симеоновски.
Разработили Д. Йорданов и П. Панов


         Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
      
Източник:  „Флора на НР България”, том III, БАН, София, (1967)

 

ВИДОВЕ:

Silene armeria L. - Кичуресто, армериевидно плюскавиче

Silene asterias Griseb. - Мочурно плюскавиче

Silene conica L. - Коническо плюскавиче

Silene dichotoma Ehrh. - Дихотомично плюскавиче

Silene fabarioides Hausskn. - Мехуресто плюскавиче

Silene roemeri Friv. - Рьомерово плюскавиче

Silene vulgaris (Moench) Garke - Обикновено плюскавиче

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.