BGFlora.eu

 

Род Sisymbrium L.

Род 327 (1). МЪДРИЦА — SISYMBRIUM L.¹
L., Sp. Pl.. ed. 1 (1753) 657; Gen. Pl. ed. 5 (1754) 296.

Семейство: Cruciferae Juss. (Brassicaceae)
Род: Sisymbrium L.
Българско име: Мъдрица

Описание:

Едногодишни до многогодишни тревисти растения, повече или по-малко покрити с неразклонени власинки, по-рядко голи. Листата последователни (най- долните в розетка), лировидно пересто разделени или пересто нарязани с по-голям връхен дял, по-рядко цели. Съцветията гроздовидни, отначало скъсени, почти щитовидни, по-късно удължени, най-често без прицветници, връхни. Чашелистчетата изправени до разперени хоризонтално, в основата без торбовидно разширение, външните под върха понякога с рогче. Венчелистчетата най-често жълти, по-рядко бели, цели, продълговато обратно яйцевидни с нокът. Тичинките 6. Тичинковите нишки към оснсвата разширени, без зъбци. Прашниците линейно продълговати със стреловидиа основа. Страничните нектарни жлези обграждат пръстеновидно основата на по-късите тичинки; средните разположени външно в сравнение с по-дългите тичинки и съединени със страничните в общ пръстен. Яйчникът приседнал; стълбчето с повече или по-малко двуделно близалце. Плодовете изправени до почти хоризонтално разперени, най-често цилиндрични, по-рядка слабо сплескани или почти четиристенни шушулки с изпъкнали капачета и обикновено с 3 надлъжни жилки, от които най-ясно забележима е средната. Семената най-често едноредни, дребни, яйцевидни, елиптично или яйцевидна продълговати до продълговато цилиндрични. Семенната обвивка гладка, при намокряне не се ослузява. Автоматично самоопрашващи се растения, рядко посещавани от пчели и мухи.

Таблица за определяне на видовете

1   Всички листа цели, назъбени до почти целокрайни. Семената 1,5 -  2,5 мм дълги, с малък ципест придатък на горния край ……………….... …………………………………................………..1. Изправеносбита мъдрица — S. strictissimum L.
1* Най-малко долните листа лировидни или пересто нарязани до пересто разделени. Семената 0,5 - 1 мм (1,5) мм дълги, без ципест придатък на горния край ………......................................................................................................……… 2
2   Съцветията с прицветници до върха. Цветовете и шушулките в снопчета по 2 - 3,   рядко единични ……………….................................................................................…………….. 7. Многорога мъдрица  — S. polyceratitim L.
2* Съцветията без прицветници. Цветовете и шушулките винаги еди­нични …….................................................……… 3
3   Шушулките конично цилиндрични, шиловидно заострени, 1 - 1,5 см дълги (рядко до 2 см), плътно прилегнали към оста на съцветието, с дръжки по-къси от З мм  ……………………..……… 8. Лечебна мъдрица — S. officinale (L.) Scop.
3* Шушулките цилиндрични, по-дълги от 1,5 см (обикновено над 2 см), по­вече или по-малко косо отклонени от оста на съцветието, с дръжки по- дълги от 4 мм ……….............................................................................................................….. 4
4   Шушулките до 4см дълги и до 1 мм дебели, със значително по-тънки от тях дръжки (в основата рядко по-дебели от 0,5 мм) ……………………………….......................................................................................................………………………. 5
4* Шушулките 4 - 10 см дълги и 1 - 2 мм дебели, със задебелени почти колкото тях дръжки (в основата обикновено по-дебели от 0,7мм) ..........................................................................................................................................……………….. 7
5   Съцветието много късо, силно сбито; младите шушулки ясно стърчат над цветовете и пъпките. Венчелистчетата 2,5 - 3,5 мм дълги. Цветните и плодни дръжки гъсто покрити с къси меки власинки. Прашниците 0,5 - 0,8 мм дълги …................................................................................................................................................... 2. Ириова мъдрица — S. irio L.
5* Съцветието повече или по-малко удължено; младите шушулки не стърчат над цветовете и пъпките. Венчелистчетата 4 - 9 мм дълги. Цветните и плодните дръжки най-често голи или понякога с редки дълги власинки. Прашниците 1 - 2,5 мм дълги ......................................................................................................................................................................................... 6
6   Горните стъблови листа пересто нарязани с много удължена и назъбена връхна част и линейни странични дялове, от долната страна или най- малко по ръба ресничесто влакнест Чашелистчетата 2,5 - 4 мм дълги. Венчелистчетата 4 - 7 мм дълги. Семената 0,7 - 1 мм дълги ...…………. 3. Льозелова мъдрица — S. loeselii L.
6* Горните стъблови листа цели, линейно ланцетни до тясно линейни, най-често целокрайни, по-рядко назъбени, голи. Чашелистчетата 4 - 6 мм дълги. Семената 1 - 1,5 мм дълги ........................................................ ……......................................................................................4. Изменчива мъдрица — S. polymorphum (Murr.) Roth.
7   Зелено, голо, само в най-долната част разсеяно четинесто влакнесто растение. Горните стъблови листа голи, с къси дръжки или почти приседнали, пересто разделени, от двете страни с по 2 - 6 тясно линейни до почти нишковидни целокрайнн странични дялове. Чашедистчетата голи, хоризонтално разперени, външните на върха с рогче …….....................................................……………………. 5. Висока мъдрица — S. altissimum L.
7* Сивозелено мековлакнесто растение. Горните стъблови листа мъхесто влакнести, с дълги дръжки, пересто разделени, от двете страни с 2 – З ланцетни, назъбени до вълнисто изрязани странични дялове. Чашелистчетата гъсто влакнести, изправени, външните на върха без рогче ………....................………………. .............................................................................................................................6. Източна мъдрица — S. orientate L
¹ разработил Ив. Асенов.

„Флора на НР България”, том IV, БАН, София, (1970)

Разпространение в България (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник:  „Флора на НР България”, том IV, БАН, София, (1970)

ВИДОВЕ:

Sisymbrium altissimum L._BUL.html - Висока мъдрица

Sisymbrium loeselii L._BUL.html - Льозелова мъдрица

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.