BGFlora.eu

 

Род SolanumL.

L., Sp. Pi., ed. 1 (1753) 184; Gen. PI., ed. 5 (1754) 85.

Семейство: Solanaceae Juss. 
Род: Solanum L.
Българско име: Кучешко грозде


Описание:

Едногодишни до многогодишни тревисти растения, полухрасти, храсти или малки дървета, голи или покрити с прости жлезисти или звездовидно разклонени власинки, Понякога с бодли. Стъблата изправени, лежащи, приповдигащи се, катерливи или пълзящи. Листата на дръжки или приседнали, последователни или срещуположни, прости до пересто наделени или сложно перести. Цветовете в сенниковидни, гроздовидни метличести, понякога охлювидно завити съцветия, разположени в пазвите на листата, срещу листата или връхни, по-рядко единични. Чашката звънчевидна, плитко или дълбоко 5 - 10-делна; при зрелия плод разраства или не и прилягаща към него. Венчето правилно, по-рядко слабо неправилно, дисковидно, тръбицата къса; коронката кръгла, петоъгълна до звездовидна, 5 - 10-делна; дяловете разперени или завити назад, равни по дължина или двата долни по-едри. Тичинките 5 - 8, по-дълги от венчето, равни по-дължина или едната до 2 пъти по-дълга; дръжките сраснали с горната част на венечната тръбица; прашниците сближени с цилиндрична до яйцевидна или конусовидна колонка около стълбчето, по-рядко раздалечени, жълти, сини или виолетови без придатъци, отварящи се на върха с 2 пори, по-рядко със странична цепнатина. Яйчникът 2 - 4-гнезден, семепъпките многобройни. Стълбчето равно на тичинките, близалцето главесто. Плодът сочна до суха, 2 - 4-гнездна ягода. Семената дребни, сферични, яйцевидни или ъгло­вати, сплеснати, по повърхността фино брадавичести до мрежесто набръчкани.

Таблица за определяне на видовете

1.       Растения с прави или извити бодли  ................................................................................................................................................... 2
1*     Растения без бодли  ................................................................................................................................................................................ 5
2.      Цветовете жълти. . …….............................................................................................. * Бодливо кучешко грозде — S. cornutum Lam.
2*     Цветовете пурпурни, виолетови ..................................................................................................................... 3 S. heterodoxum Dunal
3* Всички тичинки жълти, равни по дължина. Съцветията приседнали или цветовете единични, по-рядко по 2 - 3 (5) .................. 4
&лга. Плодът 2 - 3 см в диаметър ................................................................................................................................................ Африканско кучешко грозде — S. sodomeum L.
4* Стъблата с малко на брой до единични бодли. Чашката 10 - 15 мм дълга. Плодът 5 - 20 см дълъг и 5 - 10 см широк ............................................................................................................................................................................ Патладжан — S. melongena L.
5.    Листата нечифтоперести. Растения с подземни столони, завършващи на върха с клубени ..................... Картоф — S tuberosum L.
5* Листата целокрайни или пересто наделени. Растения без столони ...................................................................................................... 6
6.  Цветовете бели.  .......................................................................................................................................................................................... 7
6* Цветовете виолетови или пурпурни ....................................................................................................................................................... 10
7. Съцветията с 3 - 5 цвята; плодните дръжки равни или по-дълги от оста ва съцветието. Плодът червен, жълт или оранжев ........ 8
7* Съцветията с 5 - 10 цвята, плодните дръжки 1,5 - 3 пъти по-къси от оста на съцветието. Плодът черен или зелен  ...................... 9
S. luteum Mill.
8* Растение с прости прилегнали власинки. Ребрата по стъблото и разклоненията заострени и зъбчати .............................................................................................................................................. 4. Крилато кучешко грозде — S. alatum Moench.
9 Растение гъсто разперено влакнесто с жлезисти власинки ..................................  2. Шултизиево кучешко грозде — S. schultesii Opiz
9* Растение прилегнало влакнесто без жлезисти власинки или почти голо .................................. 1. Черно кучешко грозде S. nigrum L.
10 Едногодишни до многогодишни растения със звездовидно разклонени власинки. Цветовете единични или 2 - 3 в съцветие. Плодът над 5 см дълъг и широк .....................................................................................................................*Патладжан — S. melongena L.
10* Катерлив полухраст, без звездовидни власинки. Цветовете над 20 в съцветие. Плодът 10 - 15 мм дълъг, 7,5 - 10 мм широк ...... ............................................................................................................................... Разводник, Червено кучешко грозде — 5. S. dulcamara L.

         Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Източник: „Флора на НР България”, том IX, БАН, София, (1989)

Видове:

Solanum dulcamara L. - Червено кучешко грозде

Solanum luteum Mill. - Жълто кучешко грозде

Solanum nigrum L. - Черно кучешко грозде

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.