BGFlora.eu

 

Род Soldanella L.

L., Sp. PI. ed. 1 (1753) 144; Gen. PI. ed. 5 (1754) 70

Семейство: Primulaceae Vent.
Род: Soldanella L.
Българско име: Крайснежно звънче


Описание:

Едногодишни до многогодишни тревисти растения с тънки корени. Стъблата изправени, единични, рядко по няколко, различни по дължина и гъстота жлезисто влакнести. Листата на дълги дръжки, събрани в основата на стъблото, бъбрековидни или заоблени, слабо кожести или тревисти, рядко с неясно изразено назъбване. Цветовете единични или в рехав сенник на върха на стъблото, звънести. Чашката петделна, дяловете заострени, разделени до основата. Венчето петделно, правилно, звънесто; венечните дялове сраснали напълно, дълбоко нарязани до плитко назъбени, със или без ципести люспи в отвора. Тичинките 5, прикрепени в основата на венчето, влакнести или голи; прашниците закръглени или заострени в основата си; стаминодиите 5, ципести. Плодникът горен, едногнезден, стълбчето нишковидно, близалцето неясно главесто; плодната кутийка почти цилиндрична, пресечено конусовидна, отваряща се с множество къси триъгълни зъбчета; семената многоброй-ни, неправилно многоъгълни до заоблени. Хетеростилни, кръстосано опрашващи се.

Таблица за определяне на видовете:

1   Стъблото на върха с един, светлорозов до бял цвят. Венчето плитко назъбено .................1. Дребно крайснежно звънче -  S. pusilla Baumg.
1* Стъблото на върха с два или повече синьовиолетови цвята .....................................................................................................................................2
2   Листните дръжки покрити с редки, приседнали (опадащи) жлези или голи .............3. Карпатско крайснежно звънче - S. carpatica Vierch.
2   Листните дръжки равномерно дълго жлезисто влакнести. Венечните дялове насечени на 3 - 4 плитки и дълбоки лентовидни, на върха за- острени дяла .... ......................................................................................................................2. Унгарско крайснежно звънче—S. hungarica Simonk.         Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
      Общо разпространение:

Източник: „Флора на НР България”, том VIII, БАН, София, (1982)

ВИДОВЕ:

Soldanella hungarica Simonk. - Унгарско крайснежно звънче

Soldanella pusilla Baumg. - Дребно крайснежно звънче

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.