BGFlora.eu

 

Род Sorbus L.

Род 412 (19). ОФИКА, СКОРУША, МУКИНА — SORBUS L.¹
L., Sp. Pl. ed. 1 (1753) 477; Gen. Pl. ed. 5 (1754) 213.

Семейство: Rosaceae Juss.
Род: Sorbus L.
Българско име: Офика, Скоруша, Мукина

Описание:

Листопадни, рядко с презимуващи листа нетрънливи дървета и храсти. Листата прости, цели, наделени, пересто разсечени или сложни, перести, отдолу голи, с редки власинки или наплъстени, със или без жлези, докато са в пъпките надиплени. Прицветниците с различна форма и големина. Цветовете дребни, събрани в крайни сенниковидно щитовидни метлици. Чашелистчетата 5, триъгълни. Венчелистчетата 5, закръглени или яйцевидни, със или без нокътчета (дръжчици), бели, жълтеникаво бели или рядко розови. Тичинките 15 - 25, жълти. Плодолистите 2 - 5, частично свободни, частично сраснали с гръбната си страна с хипантия и от основата до средата помежду си. Яйчникът долен, 2 - 5- гнезден с по 2 семепъпки във всяко гнездо. Стълбчетата свободни или в долната си част сраснали помежду си. Близалцата плоски, гладки, не по-широки от стълбчетата. Плодовете лъжливи, кълбести, крушовидни, елипсоидни, сферични или широко яйцевидни, месести, червени, жълти, оранжеви или кафяви, с твърди кожести или ципести стени на гнездата. Семената продълговати, тристенни, заострени в двата края, червено кафяви.

От този род във фосилно състояние е установен S. aff. aria Crantz, листни отпечатъци (Курило — Софийско, плиоцен и Лозенец — Софийско, плио-плейстоцен).

Таблица за определяне на видовете

1    Листата сложни, нечифтоперести .......................................................................................................................................2
1* Листата прости, ненаделени или пересто разсечени ........................................................................................................ 3
2  Листата с по 7 - 9 двойки листчета. Пъпките голи, лепкави. Кората напукано разкъсана. Стълбчетата 5. Зрелите
плодове (20) 25 – 30 (40) мм в диаметър, крушовидни или сферични, жълто зелени или червено кафяви ........................ ....................................................................................................................................................... 2. Скоруша — S. domestica L.
2* Листата с 5 - 7 двойки листчета. Пъпките наплъстени и нелепкави. Кората гладка. Стълбчетата 3 - 4. Зрелите
плодове до 15 мм в диаметър, сферично кълбести, яйцевидни, рядко елипсоидни, ясно червени или оранжево
червени ............................................................................................................................................. 1. Офика — S. aucuparia L.
3    Напълно развитите листа отдолу зелени ............................................................................................................................ 4
3* Напълно развитите листа отдолу бели или сиво мъхнати (наплъстени) ......................................................................... 5
4   Листата ясно наделени, врязани, понякога в основата пересто разделени, 16 - 18 см дълги, с остри ситно назъбени
дялове. Пъпките голи. Плодовете кафяви.Дървета .................................................... 3. Брекиня — S. torminalis (L.) Crantz
4* Листата не са наделени, 3 - 6 см дълги. Пъпките с ресничести люспи. Плодовете алено червени. Храсти .................. …................................................................................................ 4. Мушмуловидна скоруша — S. chаmаеmеspilus (L.) Crantz
5    Листата ненаделени или плитко наделени ………………...…….................................................……………………… 6
5* Листата ясно наделени …………………...…………………...................................................…………………………… 7
6  Листата  широко елиптични, продълговато елиптични, закръглено яйцевидни или полукръгли, по-широки в
долната си част, просто или двойно назъбени, отгоре матови, отдолу бяло наплъстени. Плодовете по-дълги, отколкото
широки ………………………... …………………………………..…………….…………… 5. Мукина — S. aria (L.) Crantz
6* Листата широко обратно яйцевидни до почти закръглени, в основата си клиновидни, по-широки в горната си част,
с раздалечени, симетрично разположени зъбци, отгоре лъскави, отдолу наплъстени. Плодовете не по- дълги, отколкото
широки ..............................................…………………………………...……. 6. Гръцка мукина — S. graeca (Spach) Kotschy
7   Листата отдолу бяло влакнесто наплъстени. Страничните жилки по-малко от 7 двойки .............................................. …....................................................………………….……………… 8. Сенниковидна мукина — S. umbellata (Desf.) Fritsch
7* Листата отдолу жълтеникаво или сиво влакнесто наплъстени. Страничните жилки повече от 7 двойки .................. ………......................................................................................…………….7. Австрийска мукина — S. austriaca (Beck) Hedl.
¹ Разработил Ст. Вълев.

„Флора на Н. Р. България”, том V, БАН, София, (1973)

Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник: „Флора на Н. Р. България”, том V, БАН, София, (1973)

ВИДОВЕ:

Sorbus aucuparia L. - Офика

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.