BGFlora.eu

 

Род Stachys L.

684 Род (23). ЧИСТЕЦ, ЯЛЕШ — STACHYS L.¹

L. Sp. Pl., ed. 1 (1753) 580; Gen. Pl.., ed. 5 (1754) 253.

Семейство: Labiatae Juss. (Lamiaceae)
Род: Stachys L.
Българско име: Чистец, Ялеш

Описание:

Полухрасти, многогодишни, обикновено коренищни или едногодишни тревисти растения. Стъблото изправено, в различна степен влакнесто или голо. Листата цели, елиптично яйцевидни до тясно елиптични, в основата сърцевидни или стеснени, по ръба закръглено или остро назъбени, рядко пе­ресто нарязани, срещуположни; приосновните с дълги дръжки, стъбловите с къси или приседнали, влакнести или голи. Съцветието класовидно, рехаво или плътно с раздалечени или повече или по-малко сближени прешлени, с 2 до много цветове, обхванати от ланцстни, елиптични или сърцевидни прицветни листа. Цветовете с добре развити пиицветници или прицветници липсват. Чаш­ката тръбеста или тръбесто звънчевидна с 5 или 10 жилки, с 5 еднакви зъбеца, рядко слабо двуустна. Венчето пурпурно, тъмночервено, бяло или жълто, тръбицата включена в чашката, отвътре с пръстен от власинки; горната устна слабо изпъкнала, целокрайна, повече или по-малко влакнеста, долната устна 3-делна с по-едър среден дял. Тичинките двусилни, външните след цъфтежа изви­ти навън. Близалцето 2-делно с изправени дялове. Орехчетата тристенни, обрат­но яйцевидни. Протерандрични, насекомоопрашвани растения; размножават се със семена, някои видове и с коренищни издънки.

Таблица за определяне на видовете

1   Прицветниците два пъти no-къси или равни на чашката ....................................................................................................................... 2
1* Прицветниците по-къси от половината на чашката или липсващи ...................................................................................................... 4
2  Цветовете събрани във връхно главичковидно съцветие, рядко с един отдалечен прешлен …................................................................. ..............................................................................................................................................................18. Сръбски чистец — S. serbica Pančič
2* Цветовете в многобройни, повече или по-малко раздалечени прешлени ............................................................................................ 3
3   Венчето жълто до охра, прицветниците ланцетни, прешлените със 6 до 10 (12) цвята    ..................................................................... ......................................................................................................................................................6. Източен чистец — S. obliqua Waldst et Kit.
3* Венчето пурпурно до тъмночервено, прицветниците ланцетни до линейни,  прешлените с повече от 12 цвята ............................. ....................................................................................................................................................................................... 1—5 група S. germanica
4   Многогодишни коренищни растения ........................................................................................................................................................ 5
4* Едногодишни растения с тънки корени .................................................................................................................................................. 11
5   Долните и средните листа пересто нарязани с тесни линейни дялове, прешлените с по два цвята .................................................... .................................................................................................................................................14. Теснолистен чистец — S. angustifolia М. В.
5* Листата цели, прешлените с по 3 - 15 цвята ............................................................................................................................................. 6
6   Цветовете тъмночервени или пурпурни .................................................................................................................................................... 7
6* Цветовете жълти, бледорозови или бели …............................................................................................................................................... 8
7   Цветовете тъмночервени, с бели петна; листата сърцевидно яйцевидни ....................................... 7. Горски чистец — S. sylvatica L.
7* Цветовете пурпурни; листата продълговато ланцетни ……………......................…………………. 8. Блатен чистец — S. palustris L.
8  Стъблото, листата и чашката смесено просто и жлезисто влакнести; цветовете бели или  бледожълти ............................................. 9
8* Растение просто влакнесто или само по чашката със жлезисти власинки; цветовете бледожълти до жълти, или бледорозово до бели ............................................................................................................................................................................................................................ 10
9   Простите власинки гъсти, дълги, силно разперени; чашката 10 - 15 мм дълга …….............. 13. Церест чистец — S. plumosa Griseb.
9* Власинките рехави, къси, прилегнали или къдрави; чашката 7 - 10 мм дълга …….........................................… 9—12. Група S. recta.
10 Стъблото гъсто влакнесто, в основата с червеникаво коренище; цветовете жълти  …...... 15. Морски чистец — S. maritima Gouan.
10* Стъблото рехаво влакнесто или почти голо ........................................................................................................... 9—12. Група S. recta.
11 Венчето бледожълто, долната устна 6 - 8 мм дълга ………................................................. 16. Едногодишен чистец — S. annua (L.) L.
11* Венчето интензивно жълто, долната устна 12 - 13 мм дълга ............................................... 17. Миланов чистец — S. milanii Petrovič

1—5. Група S. Germanica

1 Стъблото в горната част само с прости или с прости и жлезисти власинки. Прешлените с повече от 12 цвята. Венчето пурпурно до тъмночервено. Стъблото в горната част с прости и жлезисти власинки ............................................. 1. Алпийски чистец — S. alpina L.
1* Стъблото просто влакнесто .......................................................................................................................................................................... 2
2  Листата в основата повече или по-малко стеснени, постепенно преминаващи в дръжка ............... 4. Критски чистец — S. cretica L.
2* Листата в основата повече или по-малко закръглени или сърцевидни с ясно отделена от петурата дръжка ..................................... 3
3   Зъбците на чашката триъгълно шиловидни, почти равни на тръбицата .....................................................................................................  ..........................................................................................................................4. Критски чистец — S. cretica L. subsp. cassia (Boiss) Rech. fil.
3* Зъбците на чашката триъгълни, три или два пъти по-къси от тръбицата ................................................................................................ 4
4   Зъбците на чашката без жлезисти власинки ................................................................................ 3. Германски чистец — S. germanica L.
4* Зъбците на чашката жлезисто влакнести ..................................................................................................................................................... 5
5   Зъбците на чашката триъгълно ланцетни; прицветниците и. присъцветните листа без жлезисти власинки ......................................... .................................................................................................................................................................3. Германски чистец — S. germanica L.
5* Зъбците на чашката широко триъгълни на върха с късо шипче; прицветни­ците и присъцветните листа жлезисто влакнести ....... 6
6   Присъцветниците наплъстено сиво влакнести, удължени, в основата сър­цевидни ................................................................................ ........................................................................................................................................................2. Балкански чистец — S. tymphaea Hausskn.
6* Присъцветниците рядко влакнести, зелени, широки, ромбично овални ................................... 5. Тракийски чистец — S. thracica Day.

9—12. Група S. Recta

Стъблата прости или разклонени, просто или смесено просто и жлезисто влакнести или голи. Листата елиптични, ланцетни до линейни, 1 - 8 см дълги, 0,5 - 2,0 см широки. Цветните прешлени със 6 до 15 цвята, събрани в гъсто кла­совидно съцветие, долните раздалечени или съцветието рехаво. Чашката пра­вилна или почти двуустна 5 – 10 - 13 мм дълга. Венчето, жълто, бледожълто, бяло или бледорозово, 15 - 20 мм дълго. Орехчетата обратно яйцевидни, тъм­нокафяви.

1  Зъбците на чашката линейно шиловидни, почти равни на тръбицата; цве­товете бледожълти до бели ............................................... ................................................................................................................................................ 11. Наклонен чистец — S. atherocalyx С. Koch
1* Зъбците на чашката триъгълно ланцетни, по-къси от тръбицата ........................................................................................................... 2
2   Венчето жълто ................................................................................................................................................. 9. Прав чистец — S. recta L.
2* Венчето бледорозово до бяло ...................................................................................................................................................................... 3
3   Чашката влакнеста, зъбците на върха голи .....................................................................12. Пясъчен чистец — S. arenariaeformis Rouy
3* Чашката гола или с редки власинки ............ ..................................................................10. Белоезичест чистец — S. leucoglossa Griseb.

¹ Разработила Й. Коева.

От  „Флора на Н Р България”, том IX, БАН, София, (1989)

Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник:  „Флора на Н Р България”, том IX, БАН, София, (1989)

ВИДОВЕ:

Stachys alpina L. - Алпийски чистец

Stachys germanica L. - Германски чистец

Stachys palustris L. - Блатен чистец

Stachys sylvatica L. - Горски чистец

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.