BGFlora.eu

 

Род Stellaria L.

L., Sp. PI. ed. 1 (1753) 421; Gen. PI. ed. 5 (1754) 193.

Семейство: Caryophyllaceae Juss.
Род: Stellaria L.
Българско име: Звездица


Описание:

Едногодишни или многогодишни тревисти растения с цветоносни и сте­рилни издънки. Стъблата полегнали или приповдигащи се, по-рядко изправени, цилиндрични или четириръбести, голи или влакнести; долните междувъзлия слаби, крехки, лесно чупливи. Листата срещуположни, прости, целокрайни, линейно ланцетни до яйцевидни, най-често приседнали, по-рядко с дръжки, без прилистници. Съцветията обикновено връхни дихазии; рядко цветовете единични или по два. Прицветниците ципести или тревисти. Цветовете двуполови. Чашелистчетата 5, яйцевидно ланцетни до ланцетни, запазващи се, при плодовете прилегнали към кутийката. Венчелистчетата 5, по-малко или липсват, бели, дълбоко двуделни. Тичинките 10, по-малко или липсват. Плодникът от 3 пдодолиста с горен едногнезден яйчник. Стълбчетата 3. Плодът кълбовидна или яйцевидна до цилиндрична кутийка, разтваряща се със 6 зъбчета до средата или почти до основата. Семената много, овалоидно-бъбрековидни със зърнесто грапава повърхност.

Таблица за определяне на видовете

1   Най-малко долните листа на цветоносните стъбла с ясни дръжки. Листата яйцевидни, яйцевидно сърцевидни или яйцевидно продълговати. Стъблата цилиндрични  ..................................................................................................................................................... 2
1* Всички листа на цветоносните стъбла приседнали. Листата тесни, линейни, линейно ланцетни до продълговати, по-рядко елиптични или яйцевидно ланцетни. Стъблата четириръбести  ............................................................................................................ 5
2   Венчелистчетата до 2 пъти по-дълги от чашелистчетата. Стъблото равномерно влакнесто, към върха жлезисто. Многогодишно растение ................................................................................................................................................ 1. Горска звездица — S. nemorum L.
2* Венчелистчетата по-къси, равни, до малко по-дълги от чашелистчетата или липсват. Стъблото с 1 (2) надлъжна линия от власинки или по-рядко голо. Едногодишни растения .............................................................................................................................. 3
3  Чашелистчетата 5 - 6,5 мм дълги. Венчелистчетата равни или по-дълги от чашелистчетата. Тичинките най-често 10. Семената обикновено по-дълги от 1,3 мм .......................................................................................................3. Едра звездица — S. neglecta Weihe
3* Чашелистчетата 2 - 5 мм. Венчелистчетата по-къси от чашелистчетата или липсват. Тичинките най-често 1 - 5, по-рядко до 10 или липсват. Семената по-къси от 1,3 мм................................................................................................................................................... 4
4  Чашелистчетата 3 - 5 мм. Семената 0,8 - 1,3 мм, тъмночервенокафяви. Ти­чинките най-често 3 - 5, с червеновиолетови прашници. Венчелистчетата 3 - 5, обикновено развити (рядко липсват) ................……….. .2. Средна звездица — S. media (L.) Vill.
4* Чашелистчетата 2 - 3 мм. Семената 0,6 - 0,8 мм, светло жълто кафяви.  Тичинките най-често 1 - 3, много рядко 5, със сиво виолетови прашници. Венчелистчета липсват ………........................................................… 4. Бледа звездица — S. pallida (Dum.) Piré
5  (1*) Прицветниците изцяло тревисти, листовидни, зелени. Листата 3 - 9 см дълги. Цветовете 20 - 30 мм в диаметър. Венчелистчетата врязани до средата. Кутийката кълбовидна .............................................… 5. Едроцветна звездица — S. holostea L.
5* Прицветниците ципести, със зелена средна жилка или изцяло ципести. Листата 0,5 - 4 см дълги. Цветовете 5 - 18 мм в диаметър. Венчелистчетата най-малко до средата или почти до основата двуделни. Кутийката продълговато яйцевидна ........... 6
6   Листата елиптични или яйцевидно ланцетни, обикновено по-къси от 1,5 см. Венчелистчетата най-малко с 1/3 до 2 пъти по-къси от чашелистчетата. Чашката с фуниевидна основа. Семената 0,4 - 0,6 мм …..........….. 6. Мочурна звездица — S. alsine Grimm
6* Листата линейни, линейно ланцетни до елиптично ланцетни, обикновено по-дълги от 1,5 см. Венчелистчетата почти равни или до 2 пъти по- дълги от чашелистчетата. Чашката със заоблена основа. Семената 0,8 - 1,4  мм .................................................... 7
7  Съцветието обикновено 2 - 9-цветно. Прицветниците без реснички. Цве­товете 12 - 18 мм  в диаметър ........................................................................................................................................................ 7. Блатна звездица — S. palustris Retz.       
7* Съцветието обикновено 10 - 60-цветно. Прицветниците с реснички. Цветовете 5 - 12 мм  в диаметър ............................................................................................................................................................... 8. Тревна звездица — S. graminea L.

¹ Разработил Ив. Асенов         Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.


Източник:  „Флора на НР България”, том III, БАН, София, (1967)

ВИДОВЕ:

Stellaria holostea L. - Едроцветна звездица

Stellaria neglecta Weihe - Едра, пренебрегната звездица

Stellaria nemorum L. - Горска звездица

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.