BGFlora.eu

 

Род  Tamarix L.

Род 507. РАКИТОВИЦА — TAMARIX L. ¹
L., Sp. Pl. ed. 1 (1753) 270; Gen. Pl. ed. 5.(1754) 131

Семейство: Tamaricaceae S. F. Gray
Род: Tamarix L.
Българско име: Ракитовица

Описание:

Вечнозелени илн лнстопадни ниски дървета или храсти до 5 м височина. Младите клонки зелени или червеникави, старите тъмночервени или кафяви. Листата люсповидни, целокрайни, приседнали, прилегнали към клонките, последователни, без прилистници. Съцветията класовидни. Цветовете двуполови с прицветници, много рядко еднополови, много дребни, от 1,5 до 5 мм дълги. Чашката и венчето 4 - 5 (7)-делни, дяловете яйцевидни или обратно яйцевидни, розови, виолетови или бели; тичинките 4 - 15, при някои видове прикрепени върху 4 - 5-делен диск, свободни или сраснали с дръжките си; яйчникът горен, 1-гнезден, стълбчетата 3 - 4, къси, топчести. Плодът пира­мидална, разпукваща се на три дяла кутийка. Семената много, дребни, обратно яйцевидни, с осилче на върха и хвърчилка от власинки. Насекомно опрашващи се; размножават се със семена и вегетативни издънки.

Таблица за определяне на видовете

1   Съцветията разположени върху младите зелени клонки; цветната дръжка по-дълга от чашката .............................
............................................................................................................ 1. Разклонена ракитовица — Т. ramosissima Ledeb.
1* Съцветията разположени върху старите кафяви клонки (младите тъмно ­червени); цветната дръжка по-къса от
чашката .............................................................................. 2. Четиритичинкова ракитовица — Т. tetrandra Pall, ех М.В.

¹ Разработил Е. Паламарев.

Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник:  „Флора на Н Р България”, том VII, Изд. на Б А Н, София, (1979)

ВИДОВЕ:

Tamarix tetrandra Pall. ex M.B. - Четиритичинкова ракитовица

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.