BGFlora.eu

 

Род Tanacetum L.

Род 782 (31). ВРАТИГА - TANACETUM L.¹
L., Sp. Pl. ed. 1 (1753) 843, p.p.; Gen. Pl. ed. 5 (1754) 366; Heywood, Ann. Inst. Cavanilles 12 (1954) 313; Greuter, Med-Checklist 2 (2008) 729

Семейство: Asteraceae (Compositae)
Род: Tanacetum L.
Българско име: Вратига

Описание:

Многогодишни, обикновено коренищни тревисти растения (рядко полухрасти). Стъблата единични до многобройни, изправени, прости или разклонени, голи или влакнестите прости, двуделни, звездовидни или жлезисти власинки. Листата последователни, тревисти, обикновено просто до тройно перести с целокрайни или напилени дялове, по-рядко назъбени до цели, на дръжки или приседнали. Кошничките изогамни или хетерогамни, полукълбести, многоцветни, единични или многобройни в плътни до рехави щитовидни връхни сложни съцветия. Обвивните листчета в 3 (4) реда, нееднакви, керемидообразно припокриващи се; външните по-тесни и по-къси от ципестите по ръба, в горната третина или половина вътрешни. Цветното легло плоско до полусферично, слабо мрежесто ямчесто, голо, без прицветни люспи. Най-външните цветове до 30, езичести женски, жълти или бели до бледорозови, ясно по-дълги от обвивните листчета, рядко много дребни, по-къси от обвивните листчета или неразвити; вътрешните тръбести, многобройни, жълти, двуполови; венчето на върха с 5-зъба. Прашниците линейни, в основата без придатъци. Стълбчето с тънки, линейни дялове. Плодосемките еднакви, призматично клиновидни, голи, без секреторни канали и слизес­ти клетки, с 3 - 10 тънки ребра. Вместо хвърчилка развита ципеста, неравно назъбена или наделена, 0,1 - 0,7 мм висока коронка. Насекомно опрашвани; размножават се със семена и коренищни издънки.

Таблица за определяне на видовете

1   Кошничките без езичести цветове, много рядко с единични дребни цветчета по-къси от обвивните листчета и трудно видими .................................................................................................................................................... 1. Обикновена вратига - Т. vulgare L.
1* Кошничките с езичести цветове ясно превишаващи обвивните листчета ................................................................................. 2
2   Езичестите цветове жълти ............................................................................................................................................................... 3
2* Езичестите цветове бели .................................................................................................................................................................. 4
3   Кошничките 7 - 10 мм в диаметър, вълнестовлакнести, рядко голи; външните обвивни листчета широко яйцевидни ......... ................................................................................................................................. 2. Тънколистна вратига - Т. millefolium (L.) Willd.
3* Кошничките 4 - 7 мм в диаметър, голи или разпръснато влакнести; външ­ните обвивни листчета яйцевидно ланцетни .............................................................................................................. Равнецолистна вратига - Т. achilleifolium (М. Bieb.) Sch. Bip.
4   Листата прости ...................................................................................................................... *Калоферче - Т. balsamita (L.) Willd.
4* Листата просто- до двойно перести ............................................................................................................................................... 5
5   Кошничките 4 - 7 мм в диаметър, по (20) 40 - 100 (150) в сбити щитовид­ни съцветия ............................................................  ...................................................................................................... 5. Едролистна вратига - Т. macrophyllum (Waldst. & Kit.) Sch. Bip.
5* Кошничките (5) 8 - 10 (14) мм в диаметър, по (3) 5 - 20 (30) в рехави щи­товидни съцветия, рядко единични .................... 6
6   Средните и горни стъблови листа приседнали .................................................... 3. Бяла вратига - Т. corymbosum (L.) Sch. Bip.
6* Средните и горни стъблови листа на дръжки ..................................................... 4. Горска вратига - Т. parthenium (L.) Sch. Bip.
¹ Разработил † B. Кузманов.

Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник:  „Флора на Република България”, том XI, БАН, Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, София, (2013)

ВИДОВЕ:

Tanacetum vulgare L. - Обикновена вратига

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.