BGFlora.eu

 

Род Telekia  Baumg.

Род 771 (20). ЧЕРНОКОС - TELEKIA BAUMG.¹
Baumg., Enum. Stirp. Transsilv. 3 (1817) 149; DC., Prodr. 5 (1836) 465; Greuter, Med-Checklist
2 (2008)775; Buphtalmum L./Sp. Pl. ed. 1 (1753)903; Gen. Pl. ed. 5 (1754)385, p.p.

Семейство: Asteraceae (Compositae)
Род: Telekia  Baumg.
Българско име: Чернокос.

Описание:

Многогодишни коренищни тревисти растения. Стъблата единични, изправени, разклонени, влакнести. Листата последователни, цели, назъбени, на дръжки до почти приседнали, влакнести до голи. Кошничките хетерогамни, многоцветни, дисковидни до полукълбести, поединично на дълги дръжки в пазвите на горните листа, образуващи щитовидни сложни съцветия. Обвивните листчета в няколко реда, нееднакви, керемидообразно припокриващи се; външните на върха листовидни, подвити назад; средните и вътрешните възкожести до възципести, на върха назъбени, изправени при узряването на плодовете. Цветното легло изпъкнало, голо, с многобройни линейни ципести прицветници, обгръщащи плодосемките. Цветовете различно обагрени; външните езичести, в 1 ред, женски, златистожълти, плодни; вътрешните многобройни, тръбести, двуполови, кафеникаво жълти, венчето на върха с 5-зъбчета. Стълбчето с линейни, на върха закръглени близалца. Прашниците линейни, в основата с удължени брадати придатъци. Плодосемките близки по размери, цилиндрично призматични, фино надлъжно наребрени, голи. Хвърчилката ципеста, с едро назъбена коронка.

Насекомо опрашвани; размножават се със семена.

¹ Разработил † Б. Кузманов.

From:  „Флора на Република България”, том XI, БАН, Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, София, (2013),

*     *     *     *     *
Telekia is a genus of flowering plant, of the family Asteraceae.[2][3]

From Wikipedia, the free encyclopedia

*     *     *     *     *

Telekia

The genus Telekia is in the family Compositae in the major group Angiosperms (Flowering plants).

www.theplantlist.org › browse › Compositae › Telekia

*     *     *     *     *

Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник:  „Флора на Република България”, том XI, БАН, Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, София, (2013), Wikipedia, the free encyclopedia, www.theplantlist.org › browse › Compositae › Telekia

В България е представен с един вид:

Telekia speciosa (Schreb.) Baumg. - Красив чернокос

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.