BGFlora.eu

 

Род Tilia L.

Род. 490. ЛИПА — TILIA L.¹
L., Sp. Pl. ed. 1 (1753) 514; Gen. Pl. ed. 5 (1754) 230

Семейство: Tiliaceae Juss.
Род: Tilia L.
Българско име: Липа

Описание:

Дървета и храсти, младите клонки покрити с прости звездовидни власинки или голи. Пъпките с 2 - 3 листчета. Листата на дълги дръжки, опадващи, последователни, ненаделени. Прилистниците рано опадващи. Съцветията 3- до многоцветни, щитоподобни или метличести дихазии, с ланцетен присъдветник (хвърчилка). Прицветниците дребни, рано опадващи. Чашелистчетата 5; венчелистчетата 5 с жлезисти нектарници в основата; тичинките многобройни; прашниците сраснали или свободни; яйчникът 5-гнезден, с по 2 семепъпки във всяко гнездо, много от тях не се развиват. Плодът едно- или двусеменно, гладко или ръбесто орехче. Кръстосано насекомно опрашващи се растения; размножават се със семена и вегетативни издънки; семената се разсейват чрез вятъра.

Стопанско значение. Дървесината на липата е мека. Обработва се добре — употребява се в резбарството, моливната промишленост, за про ­изводство на чертожни маси, безмирисен талаш и пр. Приготовляват се медицински въглища и бездимен барут. Липовото лико е имало известно приложение в селското стопанство. Медицинско — цветовете се използуват за чай и имат потогонно действие. Липата е медоносно растение от първа категория. Парков елемент, някои видове понасят добре градските условия. Участвуват в изграждането на полезащитните пояси.

Във фосилно състояние са установени таксоните Tilia aff. argentea Desf. (Гърмен, Благоевградско — плиоцен) и Tilia sp. (Николичевци, Кюстендилско — долен плиоцен).

Таблица за определяне на видовете

1   Младите клонки червеникави; зъбците на листата завършват с дълги кукести осилчета .............. 4. Червена липа — Т. rubra DC.
1* Младите клонки не са червеникави; зъбците на листата не завършват с кукести осилчета ............................................................... 2
2   Листата отдолу гъсто покрити с гъсти звездовидни власинки ........................................... ......................................................................... .................................................................................................................................................. Сребролистна липа — T.  tomentosa Moench
2* Листата отдолу покрити с различни по цвят и разположение прости власинки ................................................................................. 3
3  Листата отдолу синкавозелени, с ръждивочервени групи от по-дълги власинки в ъглите на главните жилки .................................. ........................................................................................................................................................... 3. Дребнолистна липа — T. cordata Mill.
3* Листата отдолу сивкави, изцяло покрити отдолу с прости безцветни или смесени със звездовидни власинки, рядко с групи от безцветни власинки в ъглите на главните жилки ................................................................... 1. Едролистна липа — Т. platyphyllos Scop.

¹ Разработили |Д. Йорданов | и Д. Пеев.

Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник:  „Флора на Н Р България”, том XII, БАН, София, (1979)

ВИДОВЕ:

Tilia cordata Mill. BUL.html - Дребнолистна липа

Tilia platyphyllos Scop. BUL.html - Едролистна липа

Tilia tomentosa Moench. BUL.html - Cpeбролистна липа

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.