BGFlora.eu

 

Род Torilis Adans.

Род 535 (11). ТОРИЛИС — TORILIS ADANS.¹
Adans., Fam. II (1763) 99 p. p. emend. Reichenb. et Reichenb. fil. Icon. Fl. Germ. XXI (1866) 82

Семейство: Umbelliferae Juss. (Apiaceae)
Род: Torilis Adans.
Българско име: Торилис

Описание:

Едногодишни и по-рядко двегодишни растения, с тънки вретеновидни корени. Стъблата единични или по няколко, изправени, приповдигащи се или полегнали, най-често почти от основата разклонени, фино набраздени, грапави от насочени надолу бели четинести власинки. Листата триъгълно яйцевидни или продълговато яйцевидни до продълговати, от 1 до 3 пъти пересто наделени с яйцевидно продълговати до продълговати или ланцетно линейни до линейни, нарязани, назъбени или целокрайни дялове от последен порядък, заедно с дръжките гъсто покрити с къси, прилегнали и насочени нагоре четинести власинки; долните на дълги, горните на по-къси дръжки, преминаващи в късо, разширено и по края бяло ципесто влагалище. Сложните сенници връхни, с дълги дръжки или само в началото връхни, но поради разрастващ на страничната клонка остават странични, приседнали или с къси дръжки, в основата с обвивка от 4 - 6 (-12) линейно шиловидни прилегнали към лъчите листчета или без обвивка, или по-рядко само с 1 - 2 листчета. Сенниците многоцветни, с обвивка от многобройни линейно шиловидни до шиловидни, четинесто влакнести прицветници. Цветовете полигамни, по-рядко сенниците само с двуполови цветове. Чашката с триъгълно ланцетни, остри зъбци. Венчелистчетата бели или червеникави, широко обратно яйцевидни, на върха повече или по-малко изрязани, на тръбната страна по средата с дълги прилегнали четинки. Плодовете яйцевидни или продълговато цилиндрични, малко сплеснати отстрани. Стилоподиумът късо коничец. Стълбчетата по-къси или няколко пъти по-дълги от стилоподиума; карпофорът до 1/3 или до 1/2 двуделен; мерикарпиите в напречно сечение полу­кръгли; главните ребра тънки, неясни, покрити с 1 ред нагоре насочени четинки; браздите между главните ребра покрити с дълги кукести шипчета или брадавички; каналите под браздите единични, а от вътрешната страна по 2; ендоспермът с надлъжна бразда, в напречен пререз с полулунна и бъбрековидна форма.

Таблица за определяне на видовете

1  Сложните сенници почти приседнали или с по-къси от 5 см дръжки, разположени обикновено странично по дължината на стъблото срещу листата ........................................................................................................................................................................................ 2
1* Сложните сенници с по-дълги от 5 см дръжки, разположени обикновено по върха на клоните и стъблото ....................................... 3
2   Стъблото най-често полегнало. Сложните сенници почти приседнали или с по-къси от 1 см дръжки. Плодовете 2 – 3 мм дълги; външните плодове хетероморфни, вътрешните мерикарпии покрити с брадавички, външните с дълги шипчета; външните и вътрешните мерикарпии на централните плодове покрити с брадавички …………............. 1. Възловат торилис – T. nodosa (L.) Gaertn.
2* Стъблото изправено. Сложните сенници с 1 – 5 см дълги дръжки. Плодовете 5 – 6 мм дълги; мерикарпиите еднакви, покрити с дълги шипчета ......................................................…………………………………. 6. Тънколистен торилис – T. leptophilla (L.) Reichenb. Fil.
3   Главните лъчи при основата с обвивка от 4 – 12 листчета ......................................................................................................................... 4
3* Главните лъчи при основата без или с обвивка от 1 – 2 листчета .............................................................................................................. 5
4 Външните венчелистчета на крайните цветове малко по-дълги от останалите. Плодовете 3 – 4 мм дълги. Главните лъчи 5 – 12 …………………………………………….................................................................................... 4. Японски торилис – T. japonica (Houtt.) DC.
4* Външните венчелистчета на крайните цветове много пo-дълги от остана­лите. Плодовете около 2 мм дълги. Главните лъчи 10 – 15 .......................................................................................................................................................... 5. Украински торилис — Т. ucranica Spreng.
5    Главните лъчи 2 - 3 (4). Външните венчелистчета на крайните цветове не по-дълги от останалите, около 1 мм дълги. Шипчетата на плодовете прави. Най-горните листа триделни, с много по-дълъг от страничните линейно ланцетен до линеен централен дял, по ръба напилен до почти целокраен …………........................................................................ 3. Разнолистен торилис — T. heterophylla Guss.
5* Главните лъчи (4) 5 - 12. Външните венчелистчета на крайните цветове малко по-дълги от останалите, до 1,5 или до 2 мм дълги. Шипчетата на плодовете извити към върха. Най-горните листа подобни на останалите, но по-дребни ................................. ....................................................................................................................................................... 2. Полски торилис — Т. arvensis (Huds.) Link
Разработил Ив. Асенов.

Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник:  „Флора на Н. Р. България”, VIII, БАН, София, (1982)

ВИДОВЕ:

Torilis arvensis (Huds.) Link - Полски торилис

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.