BGFlora.eu

 

Род Tragopogon L.

Семейство: Asteraceae (Compositae)
Род: Tragopogon L.
Българско име: Козя брада


Описание:

Двегодишни или едногодишни растения с линейни или ланцетни целокрайни листа. Кошничките едри, обикновено единични, разположени по върховете на разклоненото стъбло. Обвивката съставена от един ред листчета, които в основата си биват отчасти сраснали помежду си. Цветовете обикновено жълти или розови, по-рядко червени. Плодовете дълги, с по-къса или по-дълга човка. Хвърчилката на плодовете съставена от един ред перести четинки, които при основата си са сраснали помежду си.

1.   Цветовете (поне най-външните) виолетови или розови ………............................................................................………………………... 2.
1*. Цветовете жълти ………..……………………………………….............................................................................…………………………. 4.
2.   Плодът е с пет силно изпъкнали ребра; човката дълбоко на­браздена ……...............................................................................…………….
……………………………………………………………………..............................................................................…………(3) Т. pterodes Рапč.
2*. Плодът без крилати ребра (последните силно изпъкнали и назъбени)         .................................................................................               3.
3.   Листата линейно-нишковидни; стъблото при основата си памучно-влакнесто; всичките плодове покрити с люсповидно-шиловидни наращейия  ……….…..........................................................................................................................................................…... (2)Т. balcanicus Vel.
3*. Листата по-широки; стъблото при основата си голо или почти голо; най-вътрешните плодове голи, без или почти без наращения ..... ……………………………...............................................................................................................................................................(1) Т. porrifolius L.
4.   Стъблото и листата покрити с дълги меки влакна …….…………………...................................................................................………….. 5.
4*. Стъблото и листата голи или почти голи …………………...........................................................................………………………………. 6.

5. Човката на най външните плодове наполовина по-дълга от самия плод............................................................................................................ ..............................................................……………………………………………….……….…...................……………..(6)Т.tommasinii Sch.-Bip.

5*. Човката на най-външните плодове по-къса или най-много равна на дължината на.плода ....................................   (4) Т. stribrnyi Hayek.
6.    Листата теснолинейни, при основата слабо разширени, синкаво- зелени   ........................ .................…(8) Т. samaritanii Heldr. et Sart.
6*. Листата тревистозелени, ланцетни и по-широки, при основата си обхващат стъблото  ........................................................................... 7.
7.   Дръжките на съцветието под кошничките силно задебелени  …….…...............................................................................(5) Т. dubius Scop.
7*. Дръжките на съцветието под кошничките не са задебелени . . …..…............................................................................…. (7) Т. pratensis L.

 

(1). Т. porrifolius L. (Двугодишни до многогодишни растения)  Посочва се за склоновете  на Стара пл., в Югоизточна и Северна България, Тракийската равнина, Източните и Средните Родопи и Югозападна България (1).
(2). Т. balcanicus Vel. (Двугодишни растения.)  По сухите и каменливи скло­нове на цяла Стара планина и на много места в Югозападна и .Югоизточна България, в Средните Родопи, Източна Средна гора, южния Пирин и Славянка (1—2). VI—IX.
(3). Т. pterodes Pane. (Двугодишни растения.) - По същите места, както и пред­ходният вид, но предимно на варовита почва. Среща се по южните склонове на Западна Стара планина и в Югозападна България (Драгоманския Чепан, Люлин и другаде) (1). V—VII.
(4). Т. stribrnyi Hayek (Т. brevirostre Vel. non DC., Т. elatior auct. nom Stev.) (Двугодишни растения.)..........  - Из лозята и тревистите места по крайбрежието (при Емине), Тракийската равнина (с. Поповица — Пловдивско), склоновете на Средните Родопи, над Асеновград и на ....някои места в Югозападна България (1). V—VIII.
(5). Т. dubius Scop. (Т. majus Jacq.) (Двугодишни растения) - По сухите тре­висти и каменливи места. Среща се доста често в цяла България .........(1). V—VIII. (X). Фиг. 1503.
var. dubius - Листата 2—5 см широки. Обвивката през време на цъфтежа 3 см, при плодовете до 7 см дълга. Дръжките силно ..........

надебелени на върха си, по-широки от обвивката. Разпространено.
var. campestris (Bess.) Stoj. et Stef. (T. c. Bess.) - Листата 1-2 см широки. Обвивката при цветовете 2 см, при плодовете до 5 см ........

дълга. Дръжките слабо на­дебелени, на върха по-тесни от кошничката. Често.
(6). Т. tommasinii Sch.-Bip. (Двугодишни растения) — Посочва се за Софийско, Казанлъшко, Търновско и Свищовско (1). ............................
(7). Т. pratensis L. (Двугодишни до многогодищни растения) — По сухите тревисти и камен­ливи места. Среща се доста често в цяла .......

България (1). VI—VIII. (X).
У нас var. orientalis (L.) Garcke (Т. o. L., T. rumelicus Vel.) — Обвивките на кошничките c една третина по-къси от цветовете; последните портокаленожълти.
(8). Т. samaritanii Heldr. et Sart. (Двугодишни растения) — По сухите каменливи места; в предпланинския пояс. Среща се само в ...............

Югозападна България (Люлин пл., Княжево, Своге, Лакатник, Чепан, Конявска пл. и Трънско) (1). VI—VII.


         Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.


      Общо разпространение:

Източник: „Флора на България”, Н. Стоянов, Б. Стефанов, Б. Китанов, част II, Наука и Изкуство, София, (1967)

Видове:

Tragopogon balcanicus Vel. - Старопланинска козя брада

Tragopogon dubius L. - Съмнителна козя брада

Tragopogon orientalis - Източна козя брада

Tragopogon pratensis L. - Полска козя брада

 

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.