BGFlora.eu

 

Род Trifolim L.

Род 455 (33). ДЕТЕЛИНА — TRIFOLIUM L

A Sp. PI. ed. 1 (1753) 764; Gen. PI. ed. 5 (1754) 337

Семейство: Leguminosae Juss. (Fabaceae)
Род: Trifolium L.
Българско име: Детелина

Описание:

Многогодишни, двугодишни или едногодишни тревисти, голи или влакнести растения, рядко вдървенели в основата. Стъблата изправени, възходящи или лежащи, четириръби или почти кръгли. Листата тройни, последователни, горните често почти срещуположни, с добре развити, ципести или тревисти, повече или по-малко сраснали с листните дръжки прилистници, по-рядко длановидни с 5 (-8) листчета. Листчетата елиптични до линейни, обратно яйцевидни или почти кръгли, обикновено назъбени, на равни помежду си дръжчици или средното на по-дълга дръжчица. Съцветията сферични, яйцевидни или цилиндрични главички, на дръжки, приседнали, пазвено или лъжевръхно разположени, в основата със или без присъцветни листа. Цветбвете приседнали или на дръжки, при основата със или без ципести прицветници, всички фертилни или само крайните фертилни, вътрешните стерилни. Чашката тръбеста или звънеста, често двуустна, и след прецъфтяването се подува мехуресто, чашковитe зъбци равни или неравни помежду си; чашковата тръбица гола и влакнеста с 5 - 30 жилки, гърлото ù често затворено с двуустно епидермално задебеление или пръстен от власинки. Венчелистчетата след прецъфтяване трайни или опадващи, по-дълги или по-къси от чашката, често кафяви кожести, слепени едно с друго и към тичинковата тръбица. Тичинките двубратствени, всички или. пет от тях с разширени на върха дръжки. Бобът ципест или кожест, яйцевиден или късо елиптичен, включен в чашката или слабо издаден навън, по-рядко силно я превишава, неразпукващ се или разпукващ се по коремните шевове. Семената 1 - 4 (10) на брой.
Насекомно опрашващи се. Размножават се със семена и вегетативно, често към края на цъфтежа съцветията се самозаравят в почвата.
Стопанско значение. Едни от най-добрите фуражни и медоносни рас­тения, богати на белтъчини и витамини. Някои се използуват в народната медицина.

Таблица за определяне на видовете

1   Чашковата тръбица с 5 (6) повече или по-малко ясни жилки ……...........................................................................…………….. 2
1* Чашковата тръбица най-малко с 8 жилки …………………............................................................................…………………… 17
2   Цветовете жълти или кафяви, по-рядко тъмнолилави ………...........................................................................………………….. 3
2* Цветовете бели или розови, по-рядко кафяви, но тогава растенията с пълзящи коренища ...........................................……… 13
3  Венчето лилаво, при прецъфтяване кафяво, в основата винаги по-тъмно до почти черно.  Флагчето с кръгла петурка, 6,0 - 8,0 мм в диаметър ….........................................................................................................................…. 8. Синя детелина — Т. speciosum Willd.
3* Венчето жълто, при прецъфтяване равномерно кафяво до почти черно. Флагчето яйцевидно, елиптично, с по-тясна от 5,0 мм петурка ......................................................................................................................................................................................................... 4
4   Горните листа почти срещуположни. Главичките лъжевръхно разположени по 1 – 2 .................................................................. 5
4* Всички листа последователни. Главичките многобройни по разклоненията и в пазвите на листата .......................................... 6
5   Цветните дръжчици 2 - 3 пъти по-къси от чашковата тръбица ......................................... Кестенява детелина — Т. spadiceum L.
5* Цветните дръжчици равни или почти равни на чашковата тръбица ............................. 11. Кафява детелина — Т. badium Schreb.
6   Всички листчета на горните листа на равни помежду си съвсем къси дръжчици — почти приседнали .................................... 7
6* Връхното листче на горните листа с ясно по-дълга дръжчица ....................................................................................................... 11
7   Цветните дръжчици равни или малко по-дълги от чашковата тръбица, плодните повече от 1,5 пъти по-дълги от нея. Флагчето почти кръгло ..................................................................................................................16. Себастиянова детелина — Т. sebastianii Savi
7* Цветните дръжчици по-къси от чашковата тръбица и най-вече плодните дръжчици най-много 1,5 пъти по-дълги от горната устна на чашковата тръ­бица, обикновено много по-къса. Флагчето обратно яйцевидно до яйцевидно елиптично ....................... 8
8   Венчето 2,0 - 3,0 (3,5) мм дълго. Главичките с по 1 - 6, рядко 12 цвята .......... 17. Дребноцветна детелина — Т. micranthum Viv.
8* Венчето 5,0 - 8,0 мм дълго. Главичките с повече от 12, рядко някои с по 6 цвята  .......................................................................... 9
9   Прилистниците на горните листа ланцетно яйцевидни, в основата неразширени ........10. Златиста детелина — Т. aureum Poll.
9* Прилистниците на горните листа сърцевидно яйцевидни, в основата разши­рени, най-често с ушички .................................. 10
10  Листчетата елиптично яйцевидни до ромбично елиптични, най-широки в средната си част ...... ................................................................................................................................ 12. Веленовскиева детелина — Т. velenovskyi Vandas
10* Листчетата обратно яйцевидно клиновидни или тясно елиптично обратно яйцевидни, най-широки в горната си третина .........................................................................................................................................................14. Жълта детелина — Т. patens Schreb.
11  Главичките 5,0 - 6,0 мм в диаметър. Цветовете 5 - 15. Венчето 3,0 – 3,5 мм дълго, едва забележимо набраздено  ............................................................................................................................................... 15. Съмнителна детелина — Т. dubium Sibth.
11* Главичките 6,0 - 15,0 мм в диаметър. Цветовете 20 - 40. Венчета 3,0 - 10,0 мм дълго, повече или по-малко ясно набраздено ..... 12
12   Ладийката на върха с остро зъбче. Цветовете (3,0) 4,0 - 5,0 (6,0) мм дълги  .............13. Полска детелина — Т. campestre Schreb.
12* Ладийката на върха без остро зъбче. Цветовете 5,5 - 7,5 мм дълги ...................................14. Жълта детелина — Т. patens Schreb.
13(2*) Всички цветове плодни, повече от 7 на брой. Главичките не се самозаравят .......................................................................... 14
13* Цветовете два вида - плодни 2 - 5 (7) и неплодни, недоразвити. Главичките при прецъфтяване се самозаравят ........................ .................................................................................................................................................59. Подземна детелина — Т. subterraneum L.
14  Прилистниците триъгълно ланцетни. Горните чашкови зъбци при боба отклонени назад  .................................................................................................................................................... 5. Чернееща детелина — Т. nigrescens Viv.
14* Прилистниците яйцевидни или широко яйцевидно ланцетни. Чашковите зъбци при боба прави ............................................ 15
15  Чашковите зъбци почти равни помежду си, шиловидни. Листчетата кожести с ясно изпъкнали жилки ......................................................................................................................................................... 4. Хибридна детелина — Т. hybridum L.
15* Чашковите зъбци неравни помежду си, клиновидно ланцетни. Листчетата с хартиена консистенция и неясни жилки .......... 16
16  Флагчето широко обратно яйцевидно. Цветовете при прецъфтяване тъмно- до чернокафяви ..................................................           .............................................................................................................................................3. Белезникава детелина — Т. pallescens Schreb.
16* Флагчето яйцевидно ланцетно. Цветовете при прецъфтяване светлокафяви или жълтеникави .............................................. .................................................................................................................................................................. 2. Пълзяща детелина — Т. repens L.
17(1*) Цветовете два вида  - плодни 2 - 15 и неплодни - само от чашки и се развиват малко по-късно от другите или след цъфтежа им .................................................................................................................................................................................................................... 18
17* Плодните цветове многобройни, неплодни липсват ......................................................................................................................... 19
18  Венчето два пъти по-дълго от чашката, последната гола или почти гола. Плодните главички обикновено се самозаравят в земята ...................................................................................................................................... 59. Подземна детелина — Т. subterraneum L.
18* Венчето малко по-дълго от гъсто разперено влакнестата чашка. Плодните главички не се самозаравят .......................................................................................................................................................... 60. Кълбеста детелина — Т. globosum L.
19  Цветовете при основата с ципести ланцетни или късо якичковидни прицветници, понякога прицветниците обвиват групи от по няколко цвята. Гърлото на чашката незатворено от власинков или епидермален пръстен ............................................................. 20
19* Цветовете при основата без прицветници, рядко някои с недоразвити нишковидни прицветници. Гърлото на чашковата тръбица (най-ясно при боба) повече или по-малко затворено от власинков или епидермален пръстен или мазолести задебеления ... 33
20  Чашковата тръбица с 8 - 12 жилки .......................................................................................................................................................... 21
20* Чашковата тръбица с 20 - 30 жилки, които понякога са свързани с напречни мрежовидни жилки ............................................... 32
21  Прилистниците късо заострени, както листчетата, по ръба жлезисто назъ­бени ............. 25. Изправена детелина — Т. strictum L.
21* Прилистниците дълго нишковидно или шиловидно заострени, както листче­тата, по ръба без жлези ........................................ 22
22  Венчето по-късо от чашката .................................................................................................... 7. Тъцолистна детелина — Т. retusum L.
22* Венчето по-дълго от чашката ................................................................................................................................................................. 23
23  Главичките приседнали, пазвени или лъжевръхно разположени, Чашковите зъбци при прецъфтяване силно извити назад .... 24
23* Главичките на по-дълги или по-къси дръжки. Чашковите зъбци при пре- цъфтяване прави или слабо навътре или навън отклонени ....................................................................................................................................................................................................... 25
24   Чашковите зъбци в основата изведнаж широко триъгълно разширени, нагоре шиловидни, равни помежду си ...................................................................................................................................................... 22. Главеста детелина — Т. glomeratum L.
24* Чашковите зъбци постепенно тясно триъгълно ланцетно източени, ясно неравни помежду си ..................................................................................................................................................... 18. Заглушена детелина — Т. suffocatum L.
25  Стъблата най-вече в горната си част гъсто сиво прилегнало влакнести. Листчетата елиптични или ланцетно елиптични. Чашката правилна ........................................................................................................................1. Планинска детелина — Т. montanum L.
25* Стъблата голи или почти голи или късо разпръснато до умерено влакнести, но тогава листчетата обратно яйцевидни до яйцевидно елиптични и чашката двуустна, след прецъфтяване се подува мехуресто .......................................................................... 26
26  Чашката двуустна и след прецъфтяване се подува мехуресто; долните чашкови зъбци 2 - 3 пъти по-дълги от горните ............ 27
26* Чашката правилна, след прецъфтяване не се подува мехуресто; долните . чашкови зъбци най-много с 1/3 по-дълги от горните ........................................................................................................................................................................................................................ 29
27  Флагчето при развитите цветове отдолу, ладийката отгоре. Едногодишни растения  .......
.................................................................................................................................................. 24. Персийска детелина — Т. resupinatum L.
27* Флагчето винаги отгоре. Ладийката отдолу. Многогодиши растения ............................................................................................. 28
28  Прицветниците сраснали в неправилна обвивка, равни на чашечната тръбица или малко по-дълги. Цветовете 5,0 - 7,0 (7,5) мм дълги .................................................................................................................................................. 23. Крехка детелина — Т. fragiferum L.
28* Прицветниците свободни, по-къси от цветните дръжки. Цветовете (8,0) 10,0 - 14,0 мм дълги ...................................................... ......................................................................................................................................21. Мехуреста детелина — Т. physodes Stev. ех М. В.
29  Листчетата повече или по-малко кожести със силно изпъкнали жилки и по целия ръб назъбени ............................................... 30
29* Листчетата тревисти с неясни жилки, в горната си половина назъбени ........................................................................................ 31
30   Цветовете 10,0 - 12,0 мм дълги. Прилистниците при основата с ушички ....... 6. Мишелианова детелина — Т. michelianum Savi
30* Цветовете 5,0 - 8,0 мм дълги. Прилистниците при основата без ушички ......................... 4. Хибридна детелина — Т. hybridum L.
31  Флагчето яйцевидно ланцетно. Цветовете при прецъфтяване кафяви до жълти ..................... 2. Пълзяща детелина — Т. repens L.
31* Флагчето широко яйцевидно или елиптично. Цветовете при прецъфтяване тъмно- до чернокафяви ............................................... ..............................................................................................................................................3. Белезникава детелина — Т. pallescens Schreb.
32 (20*) Венчето силно превишава чашката. Листчетата елиптични, елиптично ланцетни, по-рядко яйцевидно ланцетни ................................................................................................................................................... 20. Четинеста детелина — Т. setiferum Boiss.
32* Венчето слабо превишава чашката. Листчетата широко обратно яйцевидни . до обратно триъгълни, по-рядко почти ромбичци ........................................................................................................................................................ 19. Кавказка детелина  — Т. spumosum L.
33(19*) Всички или повечето от чашките ясно с 20, понякога слабо забележими от гъсто копринесто овласяване жилки .............. 34
33* Чашките с 8 - 10 най-много някои от тях с до 14 жилки .................................................................................................................... 39
34  Многогодишни растения с тясно ланцетни, тясно яйцевидни, линейно елип­тични или тясно елиптично до тясно яйцевидно ромбични, по-дълги от 20,0 мм листа ......................................................................................................................................................... 35
34* Едногодищри растения с обратно яйцевидни или обратно сърцевидни до обратно яйцевидно клиновидни, 5,0 - 12,0 (16,0) мм дълги листа ..................................................................................................................................................................................................... 37
35   Прилистниците към върха влакнести, щиловидни или тясно линейно ци­пести ............ 46. Алпийска детелина — Т. alpestre L.
35* Прилистниците към върха голи, ланцетни или тясно триъгълни, тревисти .................................................................................... 36
36  Прилистниците най-малко към върха си назъбени и повече от 1/2 от дължи­ната си  сраснали .............................................................................................................................................................. 47. Рубинова детелина — Т. rubens L.
36* Прилистниците целокрайни, сраснали до 1/2 от дължината си ……………………….... 43. Междинна детелина — Т. medium L.
37  Чашковата тръбица гола или в основата на зъбците повече или по-малко влакнеста. Плодните главички на къси дръжки, необвити от присъцветните листа ……………….………..................................................….. 40. Релейна- детелина — Т. lappaceum L.
37* Чашковата тръбица влакнеста. Главичките приседнали, обвити от прилист­ниците на присъцветните листа ........………….. 38
38  Свободната част на прилистниците с изключение на тези на най-горните листа дълга, линейно ланцетна, права. Венчето по-дълго от чашката ………………………………………......................................................…….. 41. Влакнеста детелина — Т. hirtum All.
38* Свободната част на прилистниците с изключение на тези на най-горните листа къса, яйцевидно ланцетна, често завита. . Венчето не надвишава чашката ………………………................................................………… 42. Херлерова детелина — Т. cherleri L.
39(33*) Многогодишни растения            …………........................................................…………………………………………………. 40
39* Едногодишни растения …………………………………………………….................................................................……………… 48
40   Долният чашков зъб 2 - 3 пъги по-дълъг от останалите 4, линеен ………….................................................................………….. 41
40* Чашковите зъбци равни помежду си или долният по-малко от 2 пъти по-дълъг от останалите .................................................. 42
41  Венчето 20,0 - 25,0 мм дълго. Съцветните дръжки 40,0 - 80,0 мм дълги ................ 53. Панонска детелина — Т. pannonicum Jacq.
41* Венчето 15,0 -20,0 мм дълго. Съцветните дръжки не по-дълги от 25,0 мм ....... 52. Бледожълта детелина — Т. ochroleucon Huds.
42  Горните междувъзлия с разперени власинки ....................................................................................................................................... 43
42* Горните междувъзлия с прилегнали или слабо разперени власинки или голи ............................................................................... 45
43  Чашковите зъбци затъпени линейни шиловидни. Прилистниците на сред­ните стъблови листа изведнъж източени в линейно шиловиден осил .............................................................................................................................. 37. Ливадна детелина — Т. pratense L.
43* Чашковите зъбци заострени. Прилистниците на средните стъблови листа постепенно стеснени в линейно ланцетен тревист връх ................................................................................................................................................................................................................ 44
44  Венчето пурпурно. Горните прилистници ланцетни ........................................................ 43. Междинна детелина — Т. medium L.
44* Венчето кремаво. Горните прилистници яйцевидно ланцетни .............. 45. Пинантиева детелина — Т. pignantii Fauhe et Chaub.
45  Чашковите зъбци затъпени, линейно шиловидни. Прилистниците на средните стъблови листа изведнъж източен» в линейно шиловиден осил .............................................................................................................................. 37. Ливадна детелина — Т. pratense L.
45* Чашковите зъбци заострени. Прилистниците на средните стъблови листа постепенно стеснени в линейно ланцетен тревист връх ............................................................................................................................................................................................................... 46
46   Венчето (18,0) 20,0 - 30,0 мм дълго. Съцветните дръжки 40,0 - 50,0 мм дълги .....53. Панонска детелина — Т. pannonicum Jacq.
46* Венчето 15,0 - 18,0 (20,0) мм дълго. Съцветните дръжки до 40,0 (50,0) мм дълги ........................................................................ 47
47  Чашковите зъбци нишковидни, голи или почти голи, всички по-дълги от тръбицата. Венчето розово ……...............………….. .............................................................................................................................44. Хелдрайхиева детелина — Т. heldreichianum Hausskn.
47* Чашковите зъбци ланцетно шиловидни, най-малко в основаjа разперено влакнести, горните 4 равни на тръбицата или по-къси. Венчето жълтеникаво бяло, рядко слаборозово  …………..…………......……….. 52. Бледожълта детелина — Т. ochroleucon Huds.
48(39*) Главичките приседнали лъже връхно или дазвени, в основата обвити с прилистниците на присъцветните листа .....… 49
48* Главичките на дръжки, връхно или странично разположени, по-рядко някои пазвено приседнали ..........……..…………… 60
49  Всички листа последователни …………………………………………...................................................................…..…………... 50
49* Най-малко двата най-горни листа срещуположни …………………...................................................................………..………. 56
50  Страничните жилки на листчетата прави ………………………………...................................................................……..……… 51
50* Страничните жилки на листчетата извити и често задебелени към ръба на листа …................................................................. 55
51  Венчето най-много едва по-дълго от долния чашков зъб ………………………..................................................................…….. 52
51* Венчето ясно по-дълго от долния чашков зъб ……………………………….................................................................…………. 54
52  Главичките 15,0 - 35,0 мм, сферични или яйцевидни. Цветовете 10,0 - 13,0 мм ………...
…………………………………......................................................................……. 39. Разпереностъблена детелина — Т. diffusum Ehrh.
52* Главичките 9,0 - 15,0 мм, цилиндрични или конични. Цветовете 9,0 - 15,0 мм ….................................................................…. 53
53  Листата с по-къси от тях дръжки. Листчетата тясно клиновидно елиптични до клиновидни. Тръбицата на чашката не се подува при боба и зъбците й не се разперват ……... ………………………………...…………. 29. Бокониева детелина — T. bocconei Savi
53* Листата с 2 - 3 пъти по-дълги от тях дръжки. Листчетата обратно яйце­видно клиновидни. Тръбицата на чашката при боба повече или по-малко подута и зъбците повече или по-малко разперени ……………....…. 26. Жилчеста детелина — Т. striatum L.
54  Венчето два пъти по-дълго от чашката. Листчетата на горните листа линейни или .линейно елиптични ………………......….. .............................................................................................................................................30. Тънколистна детелина — Т. tenuifolium Ten.
54* Венчето 1,5 пъти по-дълго от чашката. Листчетата на горните листа обратно яйцевидно клиновидни до обратно яйцевидно сърцевидни, на върха дълбоко вдлъбнати …………….........................................…… 31. Балканска детелина — Т. trichopterum Panč
55  Цветовете 4,0 - 6,0 (7,0) мм дълги. Венчето равно на чашката, по-късо от нея или слабо я превишава …………………..........................................................................................………………………. 34. Грапава детелина — Т. scabrum L.
55* Цветовете 8,0 - 10,0 мм дълги. Венчето два пъти по-дълго от чашката …….….. 35. Далматинска детелина — Т. dalmaticum Vis.
56  Чашковите зъбци триъгълно ланцетни, при боба разперени или изкривени …......................................................................…… 57
56* Чашковите зъбци шиловидни или нишковидни, прави при боба ………….......................................................................………. 59
57  Гърлото на чашковата тръбица затворено с пръстен от власинки .... 32. Тимотейковидна детелина — T.phleoides Pourr. ех Willd.
57* Гърлото на чашковата тръбица затворено от двуустно епидермално задебеление, оставяйки само тесен вертикален отвор ..... 58
58  Чашковата тръбица зърнеста, гола или разпръснато прилегнало влакнеста в горната си част. Листчетата 10,0 - 20,0 мм дълги ………...................................................................................................................................….. 58. Късозъба детелина — Т. squamosum L.
58* Чашковата тръбица яйцевидна, гъсто влакнеста. Листчетата 20,0 - 40,0 (70,0) мм дълги …………………………...................................................................…………………….. 50. Разперенозъба детелина — Т. squarrosum L.
59  Венчето много по-дълго от чашката. Чашковите зъбци 1 – 1 и 1/2 пъти по- дълги от тръбицата ...................................................... ............................................................................................................................................. 38. Бледа детелина — Т. pallidum Waldst. et Kit.
59* Венчето най-много едва по-дълго от чашката. Чашковите зъбци два пъти по-дълги от тръбицата ................................................ ....................................................................................................................................39. Разпереностъблена детелина — Т. duffusum Ehrh.
60(48*) Горните листа последователни .................................................................................................................................................... 61
60* Най-малко двата връхни листа срещуположни ................................................................................................................................. 69
61  Листчетата на горните листа ланцетни, линейни или линейно елиптични .................................................................................. 62
61* Листчетата на горните листа сърцевидни, обратно яйцевидно клиновидни ............................................................................... 66
62  Главичките 10,0 - 25,0 мм, обикновено многобройни. Гърлото на чашката не е затворено от двуустно епидермално задебеление ....................................................................................................................................................................................................................... 63
62* Главичките (20,0) 30,0 - 110,0 мм дълги, една или няколко. Гърлото на чаш­ката в зряло състояние стеснено от двуустно епидермално задебеление ........................................................................................................................................................................... 65
63  Чашковите зъбци триъгълно ланцетни, разпръснато ресничести или голи ........................
............................................................................................................................ 32. Тимотейкова детелина — Т. phleoides Pourr. ех Willd.
63* Чашковите зъбци нишковидни, обикновено гъсто влакнести ......................................................................................................... 64
64  Венчето много по-късо от чашката ......................................................................................... 27. Плевелна детелина — Т. arvense L.
64* Венчето равно на чашката или по-дълго от нея ........................................................ 28. Преслианова детелина — Т. аffine С. Presl.
65  Цветовете 10,0 - 12,0 мм дълги. Венчето най-много едва по-дълго от чаш­ката .. 48. Тяснодистна детелина — Т. angustifolium L.
65* Цветовете 12,0 - 25,0 мм дълги. Венчето много по-дълго от чашката .................... 49. Пурпурна детелина — Т. purpureum Loisel.
66  Венчето два пъти по-късо от чашката ..................................................... 33. Странджанска детелина — Т. ligusticum Balb. ех Loisel.
66* Венчето равно на чашката или по-дълго от нея ................................................................................................................................. 67
67  Чашковите зъбци неравни — четирите горни по-къси от тръбицата, долният по-дълъг от нея .................................................. 68
67* Чашковите зъбци почти равни помежду си, с изправено стърчащи вла­синки ....................... 36. Инкарнатка — Т. incarnatum L.
68  Чашкрвите зъбци, както и чашката, дълго разперено влакнести, при боба силно разперени .......................................................................................................................................... 51. Смирненска детелина — Т. smyrnaeum Boiss.
68* Чашковите зъбци, както и чашката, късо четинести, при боба прибрани ...... 55. Александрийска детелина — Т. alexandrinum L.
69  Листчетата 50,0 - 60,0 мм дълги и 4,5 мм широки, линейно елиптични, заострени ... 56. Латинска детелина—T. latinum Sebast.
69* Листчетата 8,0 - 40,0 мм дълги и 4,0 - 15,0 мм широки, затъпени ………........................................................................……….. 70
70  Чашковите зъбци с една жилка или най-много в основата си с три жилки ……....................................................................…… 71
70* Чашковите зъбци с три жилки …………………………………………………....................................................................………. 72
71  Чашката стеснена под зъбците при гърлото на тръбицата, след прецъфтяване подута; зъбците след прецъфтяване прибрани …………………………...........................…………………………………..……… 55. Александрийска детелина — Т. alexandrinum L.
71* Чашката и след прецъфтяване звънеста или цилиндрична, не се подува; зъбците след прецъфтяване разперени …………………...........................................................................................................……… 54. Бодлива детелина — Т. echinatum М. В.
72  Чашката гола или в горната част разпръснато влакнеста …………………..…....……. 58. Късозъба детелина — Т. squamosum L.
72* Чашката гъсто влакнеста ……………………………………………...................................................................…........................... 73
73 Венчето 6,0 - 8,0 мм дълго. Чашковите зъбци почти равни помежду си …..... 57. Бяловлакнеста детелина — T.leucanthum М. В.
73* Венчето 9,0 - 12,0 мм дълго. Чашковите зъбци неравни помеждухси …............. 50. Разперенозъба детелина— Т. squarrosum L.
¹ Разработил Ст, Кожухаров,

От „Флора на НР България”, том VI, БАН, София, (1976)

*   *   *

Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник:  „Флора на НР България”, том VI, БАН, София, (1976),

ВИДОВЕ:

Trifolium aureum Polich - Златиста детелина

Trifolium campestre Schreber - Полска детелина

Trifolium incarnatum L. - Инкарнатка

Trifolium medium L. - Междинна детелина

Trifolium ochroleucon Huds. - Бледожълта детелина

Trifolium pannonicum Jacq. - Панонска детелина

Trifolium patens Schreber - Жълта детелина

Trifolium pratense L. - Ливадна детелина

Trifolium purpureum Loisel - Пурпурна детелина

 

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.