BGFlora.eu

 

Род Verbascum L.

Род 700 (4). ЛОПЕН — VERBASCUM L. ¹
L., Sp. Pl. ed. 1 (1753) 177; Gen. Pl. ed. 5 (1754) 83;
Murb., Lunds Univ. Arsskr. nov. ser. XXIX, 2 (1933) 45;
Celsia L., Sp. Pl. ed. 1 (1753) 621; Gen. PL ed. 5 (1754) 272

Семейство: Scrophulariaceae Juss.
Род: Verbascum L.
Българско име: Лопен

Описание:

Едно-, дву- или многогодишни тревисти растения, рядко полухрасти и храсти, често влакнести от многоклетъчни разклонени или неразклонени власинки или осеяни със жлезисти власинки. Коренът вретеновиден или разклонен. Стъблото изправено, просто или разклонено. Листата прости, цели или в различна степен разчленени до двойно пересто разсечени, с дръжки или приседнали; приосновните образуващи розетка; стъбловите последователни. Съцветията рацемозни прости или сложни. Цветовете зигоморфни, разположени поединично или по няколко в дихазии или едностранен монохазий в пазвата на прицветник, при някои видове към върха на съцветието се редуцират до едноцветни*. Дръжките на първите цветове на дихазиите със или без 2 странични прицветничета, много рядко всички цветни дръжки с прицветничета. Чашелистчетата 5, сраснали; дяловете слабо различаващи се помежду си. Венчелистчетата 5, сраснали отчасти в къса венечна тръбица; със или без светли точки, тъмни петна и папили в основата на дяловете. Тичинките 5 или 4; тичинковите дръжки различно обагрени, голи или покрити в различна степен с папили**. Прашниците еднакви, бъбрековидни, прикрепени към дръжката в средата или нееднакви; прашниците на двете долни тичинки удължени и наклонени спрямо тичинковите дръжки или низбягващи по тях, а останалите бъбрековидни, прикрепени в средата към тичинковата дръжка. Плодникът от 2 плодолиста, горен; завързът двугнезден; стълбчето нишковидно, в горната част разширено; близалцето полусферично, яйцевидно или дисковидно. Плодът разпуклива кутийка. Семената многобройни, дребни, конично призматични с няколко надлъжни редици трапчинки или елипсовидни с надлъжни гънки. Насекомоопрашвани, размножават се със семена.

Стопанско значение. Някои видове са лечебни растения. Във фармацевтичната промишленост се използват изсушените цветове и листа.

Таблица за определяне на видовете

1   Цветовете разположени поединично ......................................................................................................................................................... 2
1* Цветовете разположени по 2 и повече в дихазии или монохазии, към върха на съцветието може и единични  ............................ 12
2   Цветовете разположени в пазвите на прицветници без странични прицветничета ............................................................................ 3
2* Цветовете разположени в пазвите на прицветници с две странични прицветничета на първия цвят .............................................. 9
3   Прашниците на тичинките еднакви, бъбрековидни .................................................................................................................................. 4
3* Прашниците на тичинките нееднакви, на две от тях продълговати, низбягващи по тичинковите дръжки, на другите — бъбрековидни, прикрепени към дръжките в средата  .................................................................................................................................... 6
4   Приосновните листа целокрайни, назъбени или вълновидно врязани; стъбловите цели  ................................................................... 5
4* Приосновните листа пересто наделени или двойно перести; стъбловите пересто наделени или двойно перести ............................... ...............................................................................................................................................................7. Източен лопен — V orientate (L.) All.
5    Приосновните листа слабо вълновидно нагънати, целокрайни или тъпо неравномерно назъбени. Венчето най-често виолетово .......................................................................................................................................................... 4. Финикийски лопен — V phoeniceum L.
5* Приосновните листа дълбоко до двойно неравномерно назъбени или врязани. Венчето жълто .......................................................... ...............................................................................................................................5. Жълт финикийски лопен — V. xanthophoeniceum Griseb.
6   Тичинките 5 ........................................................................................................................................ 3. Обикновен лопен — V blattaria L.
6* Тичинките 4 .................................................................................................................................................................................................... 7
7   Приосновните листа целокрайни или назъбени ............................................................. 6. Винчелистен лопен — V. bugulifolium Lam.
7* Приосновните листа пересто разсечени ...................................................................................................................................................... 8
8   Прицветниците назъбени, петурата на приосновните листа жлезисто влакнеста ........... ....................................................................... .........................................................................................................................................................9. Скален лопен — V rupestre (Dav.) Fergus.
8* Прицветниците целокрайни, петурата на приосновните листа гола .......... 8 —  Поречолистен лопен — V. roripifolium (Hal.) Fergus.
9  Прашниците на тичинките еднакви, бъбрековидни, прикрепени към дръжките в средата, ненизбягващи ......................................... 10
9* Прашниците на тичинките нееднакви, на две от тях продълговати, низбягващи по тичинковите дръжки, на другите — бъбрековидни, прикрепени към дръжките в средата ...................................................................................................................................  11
10  Листата пересто разделени, дяловете назъбени; папилите по тичинковите дръжки бели или бледожълти ......................................... ..........................................................................................................................................2. Пурпурен лопен — V purpureum (Janka) Hub.-Mor.
10* Листата цели, назъбени; папилите по тичинковите дръжки виолетови .................. 1. Одрински лопен — V adrianopolitanum Podp.
11   Растенията жълто влакнести; горните стъблови листа яйцевидно ланцетни, внезапно стеснени в осилест връх до 1 см дълъг ....................................................................................................................................... 10. Кръшолистен лопен — V ovalifolium Donn ех Sims
11* Растенията бяло-сиво влакнести; горните стъблови листа яйцевидно ланцетни, постепенно заострени, без осилест връх  ............. .............................................................................................................................................................. 11. Тракийски лопен — V thracicum Vel.
12   Прашниците на всички тичинки еднакви, бъбрековидни, прикрепени към дръжките в средата ...................................................... 13
12* Прашниците на долните тичинки продълговати, низбягващи или наклонени спрямо тичинковата дръжка ................................... 34
13   Най-малко долните групи цветове в пазвите на единичен прицветник, без странични прицветничета ......................................... 14
13* Най-малко долните групи цветове в пазвите на прицветник с две странични прицветничета на първия цвят ............................. 19
14   Петурите на приосновните листа вълновидно изрязани ............................................................ 17. Благороден лопен — V nobile Vel.
14* Петурите на приосновните листа цели, целокрайни или назъбени ...................................................................................................... 15
15   Петурите на приосновните листа целокрайни или неясно назъбени ........................... 12. Урумов лопен — V urumoffii Stoj. et Acht.
15* Петурите на приосновните листа назъбени ............................................................................................................................................. 16
16   Венчето отвън голо ..................................................................................... 16. Родопски лопен — V spathulisepalum Greuter et Rech. fil.
16* Венчето отвън влакнесто ............................................................................................................................................................................ 17
17   Венчето отвътре с разклонени власинки ........................................................................................... 13. Нежен лопен — V humile Janka
17* Венчето отвътре без разклонени власинки .............................................................................................................................................. 18
18   Папилите по тичинковите дръжки виолетови ................................................................................... 15. Юрушки лопен — V juruk Stef.
18* Папилите по тичинковите дръжки бели ............................................ 14. Цар-Борисов лопен — V. tzar-borisii (Dav. ех Stoj.) Stef.-Gat.
19   Долните тичинки по вътрешната повърхност догоре покрити с папили ............................................................................................. 20
19* Долните тичинки в горната част голи ...................................................................................................................................................... 21
20   Приосновните листа назъбени или петурата в основата пересто разделена на делчета; стъбловите разположени нарядко, ненагънати ........................................................................ ............................................................. 18. Банатски лопен — V banaticum Schrad.
20* Приосновните листа целокрайни. Стъблото облистено до съцветието с вълновидно нагънати листа .................................................. ........................................................................................................................................................ 19. Прекрасен лопен — V speciosum Schrad.
21   Папилите по тичинковите дръжки бели или жълти ............................................................................................................................... 22
21* Папилите по тичинковите дръжки виолетови или пурпурновиолетови .............................................................................................. 28
22   Приосновните листа вълновидно изрязани и вълновидно нагънати ....................................................................................................... ................................................................................................................................. 20. Лъжеблагороден лопен — V pseudonobile Stoj. et Stef.
22* Приосновните листа целокрайни или назъбени, плоски или нагънати ............................................................................................... 23
23   Приосновните листа целокрайни или неясно неравномерно назъбени ............................................................................................... 24
23* Приосновните листа най-малко в горната третина назъбени ................................................................................................................ 26
24   Съцветието с гъсти ясно видими дълги жлезисти власинки .................................................................................................................. 25
24* Съцветието с опадливи разклонени власинки ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................ 24. Напрашен лопен — V pulverulentum Vill.
25   Листната петура 5 - 15 см дълга, 3 - 7 см широка ..................................................................... 21. Давидов лопен — V davidoffii Murb.
25* Листната петура 30 - 40 см дълга, 9 - 11 см широка ................................................................ 23. Янкев лопен — V. jankaeanum Panč.
26   Дръжките на първите цветове значително по-дълги от чашките ............................................. 25. Свещников лопен — V. lychnitis L.
26* Дръжките на първите цветове по-къси, равни или незначително по-дълги от чашките ...................................................................  27
27   Кутийката 2 - 3 пъти по-дълга от чашката ............................................................................. 22. Декоративен лопен — V. decorum Vel.
27* Кутийката равна на чашката или малко по-дълга ......................................................................... 26. Боев лопен — V. boevae Stef.-Gat
28   Приосновните листа с тесни некрилати дръжки; петурите елиптично яйцевидни до закръглено яйцевидни, целокрайни или назъбени ............................................................................................................................................................................................................. 29
28* Приосновните листа с къси крилати дръжки или приседнали; петурите продълговато лопатовидни, вълновидно изрязани и вълновидно нагъ­нати ................................................................................................................. 33. Нагънатолистен лопен — V. sinuatum L.
29   Петурата на приосновните листа с клиновидна понякога пересто наделена основа ........................................................................... 30
29* Петурата на приосновните листа със сърцевидна основа ....................................................................................................................... 31
30   Венчето 5 - 10 мм в диаметър ....................................................................................... 32. Дребноцветен лопен — V. minutiflorum Stef.
30* Венчето 15 - 30 мм в диаметър ......................................................................................................... 31. Шексиев лопен — V. chaixii VIII.
31   Венчето по външната повърхност покрито с разклонени власинки ...................................................................................................... 32
31* Венчето по външната повърхност голо ..................................................................................................................................................... 33
32 Петурата на приосновните листа в основата несиметрична, по ръба яс­но неравномерно двойно назъбена. Сьцветието силно разклонено ........................................... ................................................................................................. 28. Горски лопен — V. abietinum Borb.
32* Петурата на приосновните листа в основата симетрична, по ръба неравномерно просто назъбена. Сьцветието неразклонено или в основата слабо разклонено ............................................................................................................................... 27. Черен лопен — V. nigrum L.
33  Основата на листната дръжка силно влакнеста от снопчета дълги, тънки, бели власинки; листата отдолу сиви, гъсто оплъстени ............................................................................................................................................................... 29. Вълнест лопен — V. lanatum Schrad.
33* Основата на листната дръжка без снопче от власинки; листата по двете повърхности еднакво зелени, слабо влакнести ........................................................................................................................................................................ 30. Гол лопен — V. glabratum Friv.
34  Прашниците на двете долни тичинки слабо удължени и наклонени спрямо  тичинковата дръжка ................................................... 35
34* Прашниците на двете долни тичинки силно удължени и ясно низбягващи по тичинковата дръжка ................................................ 36
35   Папилите по тичинковите дръжки виолетови .................................................................. 45. Анасонов лопен — V anisophyllum Murb.
35* Папилите по тичинковите дръжки бели или жълтеникави ......................................................................................................................... ............................................................................................................................................43. Диекианов лопен — V. dieckianum Borb. et Deg.
36   Папилите по тичинковите дръжки виолетови или оранжеви ............................................................................................................... 37
36* Папилите по тичинковите дръжки бели или жълти ............................................................................................................................... 39
37   Папилите оранжеви ..................................................................................................... 35. Щърболистен лопен — V. crenatifolium Boiss.
37* Папилите виолетови или поне част от тях виолетови ........................................................................................................................... 38
38   Цветните дръжки на първите цветове 4 - 8 мм дълги, равни на чашката .................................................................................................. .......................................................................................................................................................... 44. Пушицов лопен — V. eriophorum Godr.
38* Цветните дръжки на първите цветове 10 - 16 мм дълги, 2 - 3 пъти по- дълги от чашката ...................................................................... ...................................................................................................................................................... 42. Дълголистен лопен — V. longifolium Ten.
39   Стъбловите листа дълго низбягващи по стъблото поне до следващия възел ...................................................................................... 40
39* Стъбловите листа ненизбягващи или съвсем късо низбягващи по стъб­лото ..................................................................................... 41
40  Цветните дръжки по-дълги от прицветниците. Приосновните листа не са с тясна   крилата дръжка .................................................... ................................................................................................................................................. 40. Гъстоцветен лопен — V. densijlorurh Bertol.
40* Цветовете приседнали или почти приседнали. Приосновните листа с крилата дръжка или приседнали .............................................................................................................................................................. 41. Снежнобял лопен — V. niveum Ten.
41 Приосновните листа целокрайни или неясно назъбени .................................................. 42. Дълголистен лопен — V. longifolium Ten.
41* Приосновните листа ясно назъбени ........................................................................................................................................................ 42
42   Венчето без светли точки ....................................................................................... 34. Лагуров лопен — V. lagurus Fisch. et С. A. Mey,
42* Венчето със светли точки ......................................................................................................................................................................... 43
43   Приосновните листа двойно назъбени ................................................................ 43. Диекианов лопен — V. dieckianum Borb. et Deg.
43* Приосновните листа просто назъбени^и пересто наделени ................................ 36 - 39. Група Лечебен лопен — V.  phlomoides gr

¹ Разработила Б. Стефанова-Гатева.
* При определяне на растенията се наблюдава основата на съцветието.
** Когато тичинковите дръжки са покрити догоре с папили, може да ги има и по конектива, но когато са голи, в горната част конективът винаги е гол.

От „Флора на Република България”, том Х, БАН, София, (1995)

Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник:  „Флора на Република България”, том Х, БАН, София, (1995)

ВИДОВЕ:

Verbascum blattaria BUL.html - Обикновен лопен

Verbascum davidovii BUL.htm - Давидов лопен

Verbascum phlomoides BUL.htm - Лечебен лопен

Verbascum phoeniceum L. BUL.html - Финикийски лопен

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.