BGFlora.eu

 

Род Veronica L.

Род 707 (11). ВЕЛИКДЕНЧЕ — VERONICA L.¹
L., Sp. Pl. ed. 1 (1753) 9; Gen. Pl. ed. 5 (1754) 10

Семейство: Scrophulariaceae Juss.
Род: Veronica L.
Българско име: Великденче

Описание:

Многогодишни тревисти растения, рядко дребни храсти или полухрасти с коренище или един главен корен с многобройни разклонения. Стъблата тревисти или в основата вдървенели, единични или разклонени от основата, изправени, приповдигащи се, пълзящи, често вкореняващи се, кръгли, голи или покрити с прости, жлезисти или смесени — прости и жлезисти, власинки, променящи се по гъстота към върха на стъблото, групирани в 2 линии или равномерно разпръснати. Листата приседнали или на: дръжки, последователни или срещуположни, петурите тясно линейни или ланцетни, яйцевидни до сърцевидни, целокрайни или назъбени, неравномерно нарязани, просто до тройно перести, голи, само от едната или от двете страни с прости, жлезисти или смесени — прости и жлезисти, власинки, често с дребни триклетъчни жлези. Сьцветията гроздовидни, щитовидни или главести, предимно връхни, вторично странично или връхно и странично разположени; при едногодишните цветове единични в пазвите на листата, рядко на върха. Прицветниците листовидни, издребняващи към върха или липсват. Цветните дръжки прави, отклонени под ъгъл или цветовете приседнали. Чашката 4-делна или 5-делна, двустранно симетрична, двата дяла по-големи, нарастваща след прецъфтяване; дяловете ланцетни, елиптични до сърцевидни, несраснали. Оста на съцветието, прицветниците, дръжките и чашките покрити с прости, жлезисти или смесени — прости и жлезисти, власинки или голи. Венчето кръгло, от 4 или 5 нееднакви, на върха заоблени или заострени, червеникави, розови, светло до тъмно сини, белезникави до бели венчелистчета, в основата едва сраснали в по-широка от дължината си, къса или почти липсваща тръбица. Тичинките 2, прикрепени към стената или към основата на цветната тръбица, надвишаващи я или по-къси от нея. Стълбчето с главесто близалце, надвишаващо, равно или по-късо от изреза. Плодът плоска или двойно изпъкнала, триъгълна, кълбовидна, сърцевидна, със стеснена или заоблена основа кутийка, на върха в различна степен и под различен ъгъл изрязана, по повърхността гладка или в различна степен жилкувана; покрита с прости, жлезисти, смесени — прости и жлезисти, власинки или гола; от дву до многосеменна; гнездово или преградково разпукваща се. Семената плоски, вдлъбнати, вдлъбнато изпъкнали до бокаловидни, при последните с мастно тяло (елейозом) в средата, гладки, вълновидно набръчкани до брадавичести, често покрити с разслизняващ се от влагата повърхностен слой. Насекомо опрашвани растения; размножават се със семена и вегетативно.

Стопанско значение. Някои от видовете се използват в народната медицина. Едногодишните видове се развиват масово като плевели в земеделските култури, но и играят ролята на зелен тор. Някои от видовете с перести листа се отглеждат като декоративни.

Таблица за определяне на видовете

1   Многогодишни растения  ..................................................................................................................................................... 2
1* Едногодишни растения ....................................................................................................................................................... 19
2   Съцветията винаги само връхни, главести или гроздовидни .......................................................................................... 3
2* Съцветията странични, връхни и странични; много рядко гроздовидни, впоследствие удължаващи се ................... 7
3    Стъблата в основата вдървенели — дребни полухрасти ................................................................................................. 4
3* Стъблата тревисти ................................................................................................................................................................ б
4    Съцветието главесто; листата кожести ................................... 3. Келерерово великденче — V. kellererii Deg. et Urum.
4* Съцветието рехав грозд; листата тревисти ........................................................................................................................ 5
5   Венчето розово, със жълт пръстен в отвора ............................................ Полухрастово великденче — V. fruticulosa L.
5* Венчето тъмносиньо, в средата със светло петно, очертано с червеникав кръг .............................................................. …................................................................................................................……….. Храстово великденче — V. fruticans Jacq.
6 Приосновните листа в розетка; растенията със жлезисти власинки и дребни триклетъчни жлези ................................ ……...............................................................................................................……. 2. Красиво великденче — V. bellidioides L.
6* Приосновните листа последователни; растенията с прости власинки ........... 1. Алпийско великденче — V. alpina L.
7   Растенията изцяло влакнести ............................................................................................................................................... 8
7* Растенията голи или с единични триклетъчни жлези, много рядко под съцветието, по оста на съцветието и
цветните части с прости или жлезисти власинки ..................................................... 19 — 21. Група V. anagallis-aquatica
8   Основата на кутийката клиновидно стеснена .................................................................................................................... 9
8* Основата на кутийката заоблена ........................................................................................................................................ 10
9 Листата двойно или тройно перести; стъблото покрито с прости прилегнали, сгъстяващи се под съцветието власинки ........................................................................................................………… 8. Наделенолистно великденче — V. multifida L.
9* Листата цели; стъблото под съцветието с 2 линии от прости власинки ............................................................................. ............................................................................................. 9. Родопско великденче — V. rhodopea (Vel.) Deg. ех Stoj. et Stef.
10   Чашката 5-делна, много рядко 4-делна ............................................................................................................................. 11
10* Чашката винаги 4-делна ..................................................................................................................................................... 14
11   Листата перести ............................................................................................ 7. Австрийско великденче — V. austriaca L.
11* Листата цели ........................................................................................................................................................................ 12
12   Листата кожести .............................................................................. 5. Търилово великденче — V. turrilliana Stoj. et Stef.
12* Листата тревисти ................................................................................................................................................................. 13
13 Стъблата изправени, с прости разредени или равномерно разпръснати, гьсти, отклонени власинки ........................... ................................................................................................................................. б. Подъбичево великденче — V. teucrium L.
13* Стъблата стелещи се, на върха приповдигащи се, с прости, прилегнали, прави или слабо къдрави власинки .............. ....................................................................................................................................... 4. Пълзящо великденче — V. prostrata L.
14   Стъблата пълзящи, приповдигащи се ……………………….....................................................………………………… 15
14* Стъблата изправени ……………………………………….....................................................…………………………… 16
15   Кутийката обратно триъгълна, 3 - 4 мм дълга, 3 - 5 мм широка; стъблото със смесени прости и жлезисти власинки …………........................................................................................................……….. 17. Лечебно великденче — V officinalis L.
15* Кутийката овална, двустранно сплесната, 3 - 3,5 мм дълга, 2,5 - 2,8 мм широка; стъблото при основата с прости
власинки, сгъстяващи се при съцветието …………….... 18. Баумгартеново великденче — V. baumgartenii Roem. et Schult.
16 Кутийката сърцевидна; листата тревисти, предимно яйцевидни, неправилно  назъбени до насечени; цветовете сини
до светло сини, с по-тъмни жилки или бели …………………………...………………….. 10 — 13. Група V. chamaedrys
16* Кутийката бъбрековидна или със широки, заоблени дялове; листата предимно обратно яйцевидни, остро напилено
до едро или заоблено назъбени; цветовете розови или бели, белезникави, светлосини .................................................... 17
17   Листата ланцетни до тясно ланцетни, с разредени единични зъбчета по ръба, голи; венчето бяло ………………...… ........................................................................................................……………… 15. Щитовидно великденче – V. scutellata L.
17* Листата яйцевидни до обратно яйцевидни, обратно сърцевидни, яйцевидно ланцетни, едро или заоблено назъбени,
покрити с прости или жлезисти власинки ….......................................................................................................................… 18
18   Листата обратно яйцевидни до обратно сърцевидни, яйцевидно ланцетни, остро напилено до едро назъбени, с
прости власинки и единични триклетъчни жлези; цветовете светло розови ……........................................................……... ...................................................................................................................…  16. Коприволистно великденче V. urticifolia Jacq.
18* Листата заоблени до яйцевидни, тъпо едро назъбени, равномерно покрити с редки жлезисти власинки, някои с
опадващи глгавички Цветовете светлосини до бели или белезникави …..…. 14. Планинско великденче — V. montana L.
19 (1*) Цветовете с прицветници ……………………………………….....................................................…………………. 20
19* Цветовете без прицветници, единични в пазвите на  листата ……………...................................................…………. 28
20   Семената плоски или неясно паничковидни, почти плоски …………...................................................……………… 21
20* Семената ясно паничковидни, вдлъбнато изпъкнали …………….....................................................…………………. 25
21    Горните стъблови листа перести или заоблено назъбени; повърхността на семената слабо вълновидна ......…….. 22
21* Горните стъблови листа цели; повърхността на семената слабо брадавичеста до гладка .....……………………….. 24
22   Растенията просто влакнести ............…………………………… 30. Гризебахово великденче — V. grisebachii Walters
22* Растенията смесено — просто и жлезисто, влакнести ………………...................................................………………. 23
23  Цветовете почти приседнали или на много къси дръжки; венчето не надвишава чашката ………………………...… ...............................................................................................................……………… 28. Полско великденче — V. arvensis L.
23* Цветовете на дръжки; венчето по-дълго от чашката ........................................ 29. Пролетно великденче — V. verna L.
24   Листата голи, месести ……....................................................…… 22. Мащерколистно великденче — V. serpyllifolia L.
24* Листата от двете страни жлезисто влакнести ……………………...… 23. Саблелистно великденче — V. acinifolia L.
25   Цветните дръжки по-дълги от чашката, отклонени под прав ъгъл................................................................................. 26
25* Цветните дръжки по-къси от чашката, отклоняващи се по-слабо................................................................................... 27
26   Растенията просто влакнести; кутийката гола ……………..................... 27. Сиво великденче — V. glauca Sibth. et Sm.
26* Растенията жлезисто влакнести; кутийката жлезиста …......…….. 26. Азнавурово великденче — V. aznavourii Dörfler
27  Приосновните и средните листа винаги цели, рядко горните триделни; прицветниците листовидни, ланцетни, рядко
някои перести, отдолу червеникави ............. ………..……......………...………….. 24. Ранно великденче — V. praecox All.
27* Приосновните листа цели; средните и горните винаги перести; прицветниците перести, отдолу зелени ……...…… ..................................................................................................................……....... 25. Трилистно великденче — V. triphyllos L.
28   Семената бокаловидни, 1,8 - 3,5 мм в диаметър ………………..…....................................................…………………. 29
28* Семената силно изразено паничковидни, не са бокаловидни ………….....................................................…………… 30
29   Чашковите дялове яйцевидни, на върха заоблени …..........……. 36. Ладиевидно великденче — V. cymbalaria Bodard
29* Чашковите дялове обратно сърцевидни, на върха заострени до триъгълни ……..….. 33 — 35. Група — V. hederifolia
30   Венчето 8 - 15 мм широко; кутийката мрежесто жилкувана, само по ръба жлезиста; изрезът на кутийката тъпоъгълен ................................................................................................................................. 32. Персийско великденче — V. persica Poir.
30* Венчето 3  - 7 мм широко; кутийката неясно жилкувана, изцяло смесено  — просто и жлезисто, влакнеста; изрезът
на кутийката остроъгълен ............................................................................................ 31. Изящно великденче — V. polita Fries
¹ Разработил Д. Пеев.

От: „Флора на Република България”, том X, Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, Б А Н, София, (1995)

Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник: „Флора на Република България”, том X, Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, Б А Н, София, (1995)

ВИДОВЕ:

Veronica austriaca ssp. jacquinii (Baumg.) Maly - няма общоприето име

Veronica chamaedrys L. - Ниско великденче

Veronica kellererii Deg. et Urum. - Келерерово великденче

Veronica teucrium L. - Подъбичево великденче

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.