BGFlora.eu

 

Род Scrophularia L.

1 L., Sp. PI. ed. 1 (1753); Gen. PI. ed. 5 (1754) 271

Семейство: Scrophulariaceae Juss.


Българско име: ЖИВЕНИЧЕ
Описание:

Едногодишни, двугодишни или многогодишни тревисти растения. Коренищата вретеновидни, незадебелени, възловидно или грудковидно задебелени. Стъблата тревисти или полувтвърдяващи, четириръбести, кръгли, в различна степен крилати или без крила, просто, просто и жлезисто влакнести или голи. Листата насечени, просто до двойно перести или цели, срещуположни (рядко последователни), в прешлени, на дръжки или приседнали, с отсечена, клиновидна или сърцевидна основа, напилени, назъбени до двойно назъбени, просто или смесено - просто и жлезисто влакнести до голи, с анастомозиращо или свободно жилкуване. Сьцветията рехави връхни метлици или метлиците излизат от пазвите на листата. Прицветниците елиптични, ланцетни до листоподобни, тревисти, овласени като стъблото или голи. Цветните дръжки изправени нагоре или дълговидно извити надолу, просто влакнести, жлезисти или голи. Чашката широко звънеста до широко яйцевидна, 5-делна; дяловете заоблени до елиптични, тревисти или по ръба ципести. Венчето неясно двуустно с 5-делна коронка или ясно двуустно, кафяво зеленикаво, кафяво червеникаво, тъмночервено, пурпурно, розово, с преходни оттенъци на горните цветове, много рядко бяло. Тичинките 4, скрити в тръбицата на венчето, 2 по-къси, петата неразвита или превърната в стаминодий. Близалцето заоблено, двуделно. Кутийката двуделна, закръглена до широко яйцевидна или яйцевидна, на върха късо или удължено шиловидна, гола. Семената многобройни, елипсовидни, правоъгълни, неправилно набръчкани или с надлъжни ребра, често по дължината си с канал. Насекомо опрашвани растения; размножават се със семена и вегетативно.
Стопанско значение. Съдържат сапонини и глюкозидите скрофуларин и скрофуларосмин. Дрогата от някои видове се използва при лечение на бъбречни и сърдечни заболявания, отоци, циреи, хемороиди. Необходимо е прецизно дозиране поради опасност от отравяне.Източник: 

„Флора на Република България”, том Х, БАН, София, 1995

ВИДОВЕ:

Scrophularia umbrosa DUM. - Сенколюбиво живениче

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.