BGFlora.eu

 

Glechoma hirsutа Waldst. et Kit.

2652 (2). G. hirsuta Waldst. et Kit., Pl. Rar. Hung., II (1802—1803) 124, tab. 119; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc., II (1929) 263; Fernandes, Fl. Eur., III (1972) 161 —Влакнеста самобайка

Семейство: Labiatae Juss. (Lamiaceae)
Род: Glechoma L.
Вид: Glechoma hirsutа Waldst. et Kit.
Българско име: Влакнеста самобайка

Описание:

Многогодишно растение, гъсто покрито с дълги бели власинки. Цветоносните стъбла 30 - 60 (80) см високи, изправени или възходящи, излизащи от пълзящи, вкореняващи се във възлите стерилни стъбла. Листата (15-) 25 - 50 мм дълги и (15-) 25 - 60 мм широки; долните бъбрековидни с 2 - 3 см дълги дръжки; горните широко яйцевидно триъгълни с по-къси дръжки, в основата сърцевидни, всички по ръба тъпо назъбени или напилени, от двете страни прилегнало влакнести, отгоре тъмнозелени, отдолу светлозелени и с точковидни жлези. Прицветниците 2 - 4 мм дълги, линейни. Цветовете в 2- до 5-цветни прешлени, разположени в пазвите на средните и горните стъблови листа. Чашката 7 - 11 мм дълга, тясно цилиндрична, двуустна, влакнеста, често виолетово оцветена; зъбците на горната устна линейно ланцетни, шиловидно заострени, дълги почти колкото, тръбицата или до 2 пъти по-къси. Венчето 20 - 30 мм дълго, бледосиньо до синкаво виолетово с бели петна на долната устна, късо влакнесто; тръбицата 2 - 3 пъти по-дълга от чашката; горната устна 2- делна; долната устна с по-голям от страничните обратно сърцевиден среден дял. Орехчетата кафяви, 3 - 4 мм дълги, елиптични.

Период на цъфтеж: Цъфти: IV - VI.

Разпространение в България: Из храсталаци и по тревисти места. Разпространено, докъм 1000 м надморска височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Централна и Югоизточна Европа, Югозападна Азия.

Защитен статус:  Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: да, лекарствено растение е. - http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096

Източник:  „Флора на Н. Р. България”, том IX, БАН, София, (1989)

1. 2. 3. 4. 5.

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.