BGFlora.eu

 

Helleborus odorus Waldst. et Kit.

1028. H. odorus Waldst. et Kit., in Willd., Enum. Pl. Horti Berol. (1809) 592; Hayek, Prodr. Fl Penins. Balc. I (1924) 299; H. cyclophyllus Boiss., Fl. Or. I, (1867) 61; Hayek, op. c. 298 — Миризлив кукуряк

Семейство: Ranunculaceae Juss.
Род: Helleborus L.
Вид: Helleborus odorus Waldst. et Kit.
Българско име: Миризлив кукуряк

Описание:

Многогодишно растение. Стъблата до 60 см високи. Приосновните листа често презимуващи, обикновено единични; даановидни, нарязани; дяловете 7 - 16, яйцевидно ланцетни, кожести, с изпъкнали жилки, остро назъбени, отгоре или отдолу влакнести. Цветовете 2 - 4, 5 - 7 см в диаметър, зеленикави, ароматни. Дяловете на околоцветника широко яйцевидни, светлозелени или синьозелени. Листовките в основата си свободни или сраснали, стеснени или разширени. Стълбчетата почти равни по дължина на листовките.

Стопанско значение. Отровно. Употребява се във ветеринарната медицина и като засилващо средство в овцевъдството. Декоративно растение.

Забележка на редакцията. Находищата в Западнобългарските гранични пла­нини, Струмската долина, Рила, Пирин, Родрпите, Беласица, Славянка, Тракийската низина и Тунджанската хълмиста равнина трябва да бъдат отнесени за Н. cyclophyllus Boiss., Fl. Or. 1 (1867) 61 - c 3 - 4 сивозелени цвята и свободни, стеснени в основата мехунки, от които са познати и интрогресивни форми с Н. odorus.

Период на цъфтеж: Цъфти: II - VI.

Разпространение в България: В горите, храсталаците и поляните. Разпространено в предпланините, долния и средния планински пояс, до 1500 м надморска височина. Черноморско крайбрежие (Галата), Североизточна България (на север линията Нови пазар, Разград, Русе), Дунавска равнина, Предбалкан, Стара планина, Софийски район, Знеполски район, Витошки район, Западнобългарски гранични планини, Струмска долина, Пирин, Рила, Родопи, Тракийска низина, Тувджанска хълмиста равнина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Централна и Югоизточна Европа, Сре­диземноморие, Югозападна Азия (Северна Турция), Кавказ.

Защитен статус:  Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: да лекарствено растение е. - http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник:  „Флора на НР България”, том IV, БАН, София, (1970)

1. 2. 3. 4. 5. 6.

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.