BGFlora.eu

 

Hepatica nobilis Mill.

1065. H. nobilis Mill., Gard. Diet. ed. 8(1768) no 1; Tutin,Fl. Eur. 1(1964)219; Anemone hepatica L., Sp. PI. ed. 1 (1753) 538; Стоян. Стеф., Фл. Бълг. изд. 1, 1 (1924) 447; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc. I (1924) 317; Hepatica triloba Gilib., Fl. Lithuan. 11 (1782) 273; Vel., Fl. Bulg. (1891) 3 — Гълъбови очички

Семейство: Ranunculaceae Juss.
Род: Hepatica Mill.
Вид: Hepatica nobilis Mill.
Българско име: Гълъбови очички

Описание:

Многогодишно растение. . Коренището късо, дебело, косо или хоризонтално, тъмнокафяво. Листата многобройни, отгоре тъмнозелени, възкожести, късо ресничести, впоследствие голи, отдолу светлозелени до възпурпурни, дълго влакнести, впоследствие голи; дръжките 5 - 15 см дълги, гъсто дълговлакнести; петурите 20 - 50 мм дълги и 10 - 40 мм широки, триделни, в основата сърцевидни, дяловете яйцевидни, целокрайни, рядко с разредени единични зъбци; горните стъблови листа 8 - 10 мм дълги и 6 - 8 мм широки, целокрайни, дълго прилегнало влакнести, чашевидни, яйцевидни. Цветовете единични, 15 - 25 мм в диаметър, синьовиолетови, пурпурни, възрозови или бели. Цветните дръжки 5 - 15 см дълги, гъсто дълговлакнести. Околоцветните листчета венчевидни, 6 - 7 (10), тясно елиптично лопатовидни, 10 - 12 мм дълги и 5 - 6 (8) мм широки, на върха закръглени, целокрайни, голи. Тичинките многобройни; тичинковите дръжки бели или розови, значително по-дълги от прашниците, последните бели. Плодничетата многобройни, гъсто сребристо влакнести. Орехчетата 3 - 3,5 мм дълги и 2 - 2,2 мм широки.

Стопанско значение. В Западна Европа отглеждано като декоративно.

Период на цъфтеж: Цъфти: III - IV.

Разпространение в България: Из храсталаците и широколистните гори, най-често в съобществата на Carpinas betulus L. и Fagus sylvatica L. Предбалкан, Стара планина, Софийски район, Знеполски район, Витошки район, Западни гранични планини, Бела­сица, Пирин, Рила, Средна гора, Родопи, докъм 1650 м надморска височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Европа (с изключение на най-северните, западни и южни части), Сибир, Японо-Китайска област.

Защитен статус:  Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: да, лекарствено растение е. - http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник:  „Флора на НР България”, том IV, БАН, София, (1970)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.