BGFlora.eu

BGORHIDEI-KN

Fam.  ORCHIDACEAE

Himantoglossum caprinum (M. Bieb. ) Sprengel

Семейство: Orchidaceae   Lindl.
Род:Himantoglossum W. D. Koch
Вид: Himantoglossum caprinum (M. Bieb. ) Sprengel
Българско име: Пърчовка

Описание:

Himantoglossum caprinum (M.-Bieb.) Sprengel

Ziegenbock-Riemenzunge

Beschreibung: Pflanze groß und kräftig, 40 - 80 cm hoch. Laubblätter 7 - 10, am Stengel verteilt. Die grundständigen Blätter sind 7 -12 cm lang und 1,5 - 3,5 cm breit. Die höher am Stengel angeordneten Blätter sind kleiner. Der Blütenstand ist langgestreckt und ausladend, bis zu 30 cm lang und trägt 15 - 50 locker angeordnete Blüten. Die unteren Tragblätter sind doppelt so lang wie die Blüten, die oberen etwa gleich lang. Die Sepalen und Petalen bilden einen geschlossenen Helm, der auf der Außenseite grün, entlang der Ränder und Nerven aber rotbraun gefärbt ist. Die seitlichen Sepalen sind 13 - 15 mm lang und am Ende abgestumpft, die Petalen 11 - 12 mm lang. Die Lippe ist tief dreilappig, der Mittellappen 3,5 - 7 cm lang, die Seitenlappen kürzer und nur 0,9 - 1,0 cm lang. Der Mittellappen ist am Grunde tief gespalten. Die Farbe der Lippe variiert von fast rein grün bis dunkel rotbraun, die Lippenbasis ist heller gefärbt und mit dunkelroten Papillen besetzt. Der Sporn ist abwärts gekrümmt, mit 4 - 6mm Länge etwa 1/3 so lang wie der Fruchtknoten und hell gefärbt. Die Pflanze besitzt einen schwachen Geruch.
Blütezeit: Ende Mai bis Ende Juli.
Höhenverbreitung: Von der Küste bis etwa 1500 m.
Standort: Die Pflanze ist kalkliebend und wächst auf Weiderasen und in lichten
Eichenwäldern, seltener auf Ödland.
Naturschutz: Selten und durch Landwirtschaft gefährdet.
Bastarde: Möglicherweise Bastardierung mit H. affine und H. calcaratum.
Bildnachweis: 30. 7. 1980, Budapest (Ungarn), H. Baumann.
"Die wildwachsende Orchideen Europas", H. Baumann, S. Künkele, Kosmos, Stuttgart, (1982),

*   *   *

Himantoglossum caprinum (M.-Bieb.) Sprengel

Описание: Едро и яко растение, 40 - 80 см високо. Листата 7 - 10, разпределенипо стъблото. Приосновните листа са дълги 7 -12 см и 1,5 - 3,5 см широки. Разположените по-високо върху стъблото листа са по-дребни. Съцветието е удължено и със стърчащи цветове, дълго до 30 см и носи 15 - 50 рехаво подредени цветове. Долните прицветници са два пъти по-дълги, от  цветовете, горните са с почти същата дължина. Чашелистчета и венчелистчета образуват затворен шлем, който е зелен отвън, но по дължината на ръбовете и жилките са оцветени кафяво-червено. Страничните чашелистчета са дълги 13-15 мм и затъпени в края, венчелистчетата са дълги 11 - 12 мм. Устната е дълбоко триделна, средниятдяле 3.5 - 7 см дълъг, страничните дялове са по-къси и са дълги само 0.9 - 1.0 cm. Средният дял е дълбоко разделен в основата. Цветът на устна варира от почти чисто зелено до тъмно червено-кафяв, основата на устната  е оцветена по-светло и е покрита с тъмно червени папили. Шпората е извита надолу, с дължина около 46mm , дълга е приблизително колкото 1/3 от яйчника и е светло оцветена. Растението има слаб аромат.
Период на цъфтеж: от края на май до края на юли.
Разпространение по надморска височина: От морския бряг до около 1500 m.
Местообитание:  Растението е калцифилно и расте по пасища и разредени
дъбови гори, по-редко върху необработваеми земи.
Природозащитни мерки: рядък вид и застрашен от селското стопанство.
Хибриди: Възможна е  хибридизация с H. affine и H. calcaratum.
Произход на снимката: 30. 7. 1980 г., Будапеща (Унгария), H. Baumann.
"Die wildwachsende Orchideen Europas", H. Baumann, S. Künkele, Kosmos, Stuttgart, (1982),

*   *   *

Забележка: Този вид орхидея не е представен в "Флора на НР България", том II, БАН, София, (1964),

*   *   *

 

1.   2.

3.

4. 

5.  6. 

**************************************************************

Червена книга на Република България - електонно издание

Пърчовка

Himantoglossum caprinum (M. Bieb.) Spreng.

Himantoglossum hircinum auct. non (L.) Spreng.3, 4

Сем. Orchidaceae – Салепови

Природозащитен статут. Уязвим [VU B2b(ii,iv)c(iv)]. ЗБР, ДХ(IIb), БК, CITES(2).

Морфология и биология. Многогодишно тревисто растение с 2 яйцевидни грудки. Стъблата високи 30–90 cm, с 5–8 сиво-зелени, елиптични листа. Съцветията с 20–40 цвята, рехави. Околоцветните листчета събрани в шлем, виолетово-бели с надлъжни линии. Устната 3-делна; страничните дялове линейни, извити, дълги 9–22 mm, вълнисти по края; средният дял дълъг 4,5–8,5 cm, леко усукан, на върха 2-делен. Шпората 4,5–7 mm. Цв. VІ, пл. VІІ. Насекомоопрашващо се растение. Размножава се със семена.

Местообитания и популации. Среща се по открити, слънчеви места, по-често на варовити каменисти почви, по слабо използвани пасища, сред храсталаци и на горски поляни в светли широколистни гори. Популациите обикновено заемат неголеми площи (до 0.01–1 ha) и са с неголяма численост (до 50–100 растения). Рядко са наблюдавани находища с по-големи площи (до 5 ha), но с ниска плътност на популациите.

Разпространение в България. Среща се ограничено в цялата страна, до 1100 m н. в. Сравнително по-често в карстовите райони на Предбалкана, Стара планина, Знеполски район, Родопи (Изт.).

Общо разпространение. Югоизточна Европа (на северозапад до Словакия, Унгария, Словения).

Отрицателно действащи фактори. Ограниченото разпространение. Негативни фактори са залесяването с иглолистни култури; нерегулираната паша в сезона на цъфтеж и плодоносене и изоставянето на териториите (в последните десетилетия). През 70-те и 80-те години на миналия век превръщането на т. нар. пустеещи места във вилни зони е причина за унищожаване на много популации.

Предприети мерки за защита. Видът е защитен съгласно Закона за биологичното разнообразие. Има находища в защитени територии (природни паркове „Сините камъни“, „Русенски лом“, „Шуменско плато“; резервати „Лонгоза“, „Острица“, „Алиботуш“; защитени местности „Лакатнишки скали“, „Ликана“, „Дупката“ и др.), както и в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Опазване на местообитанията и устойчивото им стопанисване, популяризация сред населението.

Литература: Стоянов, 1964; Радославова, 2002; Грозева и др., 2004; Petrova & Gjuleva, 1994; Petrova, Gerasimova & Venkova, 2001; Gerasimova & Petrova, 2003; Delforge, 2006.

Автор Антоанета Петрова

************************************************

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.